Directrius per la memòria del TFG

 CONSIDERACIONS GENERALS

 

La memòria pot estar escrita en català, castellà o anglès, la presentació oral pot fer-se en qualsevol dels tres idiomes, i no tenen perquè coincidir amb la memòria escrita.

L’extensió del treball s’ajustarà a les necessitats del tipus de treball realitzat, sense superar mai les 30 pàgines. Queden exclosos de la numeració de les 30 pàgines: portada, resum, abstract, índex, bibliografia i annexos. Cal començar la numeració a la primera pàgina de la introducció. No s’acceptarà cap memòria que no compleixi aquestes característiques.

El manuscrit es presentarà al Campus en format pdf (no cal presentar-lo en format paper), amb els marges següents: superior i inferior, 2,5 cm i esquerra i dret, 2,5 cm. El tipus de lletra serà Arial (11 punts) i amb un interespaiat de 1,5.

Els annexos aporten material suplementari o de suport que no s’ha inclòs en el cos del treball per afavorir-ne la llegibilitat, i que permet complementar el contingut de la memòria del TFG. Per tant, es poden incloure part de les dades, fotos o taules que no són imprescindibles per a la comprensió i interpretació del text però que aporten informació addicional. Cal recordar què el document ha de ser 100 % comprensible sense necessitat de consultar els annexos. 

La memòria es penjarà al Campus Virtual (en format de pdf) segons les dates publicades al Campus Virtual. Un cop penjat el pdf de la memòria del TFG, aquest serà revisat automàticament per un sistema de detecció de plagi present en el Moodle.

 

APARTATS DE LA MEMÒRIA

La memòria ha de presentar els següents apartats:

 

Portada

Resum: Es farà un resum en anglès a la primera pàgina amb una extensió màxima de 300 paraules (independentment de l'idioma en que estigui escrita la memòria).

IDENTIFICACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS): Definició de quin(s) ODS s'ajusta al TFG, màxim 2 pàgines, després del resum, que no comptabilitzarà a efectes de paginat (http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/els-objectius-pel-desenvolupament-sostenible-ods-al-tfg)

Abreviatures: Si és necessari, es pot incloure un apartat d’Abreviatures (exclòs de paginació).

Manuscrit: Ha de presentar un índex estructurat en seccions numerades. S’adaptarà a les característiques del treball, però es recomana que contempli:

  1. Introducció o antecedents. Contextualització del tema tractat a la memòria
  2. Objectius que recullin la justificació del treball, els objectius i/o hipòtesi de treball si s’escau o la finalitat del problema tècnic a resoldre.
  3. Metodologia emprada (en funció del tipus de treball). Si en els vostres experiments s'inclouen estudis amb éssers humans o s'utilitzen mostres biològiques d'origen humà i/o experimentació amb animals o estudis amb implicacions ètiques en les interaccions amb éssers humans i intervencions socials caldrà indicar el número de procediment.
  4. Resultats més significatius reforçats per taules, gràfics, fotografies etc. i tractament de les dades.
  5. Discussió dels resultats i la relació amb els objectius,  hipòtesi i/o problema tècnic plantejat. Es pot escriure aquest apartat juntament amb els resultats amb el títol: Resultats i Discussió.
  6. Conclusions. També es pot incloure en aquest apartat, segons el tipus de treball, recomanacions, perspectives de futur, propostes de millora entre d’altres.
  7. Bibliografia Recollirà el llistat de tots els articles, llibres, etc... citats al text.

En el cas que el tipus de projecte requereixi una estructura diferent dels apartats a dalt indicats, caldrà que el tutor/a l’esmenti i justifiqui en el informe final del tutor UB.

Models de citació al text

·       Model 1: A la citació dins del text figurarà el nom de l'autor seguit de l'any de publicació separat per una coma (p.e. Irschick, 2002). Si l'article està signat per dos autors, a la citació figuraran els dos (p.e. Sturtevant, & Beadle, 1939) si hi ha més de dos autors només figurarà el primer autor seguit de "et al" (p. e. Cox et al., 2005).

·       Model 2: També es pot fer la citació al text mitjançant un mero (que correspon a un determinat article, llibre, etc...) citada entre parèntesi (p.e. ...our findings show altered neural processing patterns in regions homologous to PFCamygdala inhibitory circuitry in rodents that have undergone  extinction  (26).  While  the  dlPFC  subregion  identified  in  this  study  does  not project.....) En aquest cas la numeració serà correlativa.

 Per utilitzar el gestor bibliogràfic de Mendeley podeu consultar aquest enllaç del CRAI: https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/mendeley


Enllaços relacionats: