MODALITAT 1: ENTITATS EXTERNES

Modalitat 1: Entitat Externa

 

Realització de PI, PII i TFG en una entitat externa a la UB (institucions i empreses)

  • L’ alumne tindrà un tutor extern (pertanyent al centre on realitzi el treball) i se li assignarà un tutor intern UB
  • El tutor extern dirigirà, orientarà i supervisarà l’activitat de l’alumne.
  • El tutor UB serà un professor dels diferents Graus de la Facultat de Biologia i  vetllarà per que la feina que l’alumne desenvolupi al centre extern sigui adequada pels requeriments docents del PI, PII i TGF.
  • El tutor extern i el tutor intern UB, conjuntament, faran l’avaluació del PI i PII de l’alumne, i la tutorització del TFG.

 

Se signarà un conveni de projecte formatiu entre empresa/institució/centre extern (per un responsable del mateix) i la Facultat de Biologia (pel degà o vicedegà de docència). En aquest conveni hi figuraran, entre d’altres seccions:

·       Objectius.

·       Programa a desenvolupar per l’alumne.

·       Tècniques, procediments i treball que es desenvoluparà.

·       Tutor extern.

·       Dates de realització i horari aproximat.

 

El paper del tutor extern serà orientar i supervisar l’activitat de l’alumne. El paper del tutor intern és vetllar per què la feina que desenvolupi al centre extern sigui adequada pels requeriments docents del PI, PII i TFG. També és el responsable (amb la col·laboració del tutor extern) de l’avaluació del PI i PII de l’alumne així com de la tutorització del TFG.

Enllaços dels Instituts de Recerca: