TFG Confidencials

CONFIDENCIALITAT DEL CONTINGUT DEL TFG

 

1. En el cas que calgui garantir la protecció dels resultats o evidències incloses en el projecte desenvolupat, el/la tutor/a i/o l’estudiant podran sol·licitar la confidencialitat dels Pràcticums i TFG. L’equip de coordinació resoldrà la sol·licitud esmentada.

2. L’acceptació de la confidencialitat implica la signatura d’un document de confidencialitat per part del/de la tutor/a UB, l’estudiant, els membres del tribunal que avaluarà el TFG i un membre de l’equip de coordinació.

3. L’acte de defensa quedarà restringit als signants de l’acord de confidencialitat i al/a la tutor/a del projecte.

4. Es garantirà que l’accés a les evidències d’avaluació quedin restringides als signants de l’acord de confidencialitat.

 

PROCEDIMENT A SEGUIR:

En el cas que el contingut de la memòria del TFG sigui confidencial (amb el vist-i-plau del tutor) s’haurà de comunicar a l’equip de coordinació (practicumbio@ub.edu) almenys 4 setmanes abans.

Una vegada comunicada la confidencialitat, la secretaria de la facultat prepararà el document de confidencialitat que serà signat pel coordinador/a, l'estudiant, el/la tutor/a UB si el TFG s'ha realitzat en una entitat externa i els membres del tribunal. 

Es penjarà al campus virtual:

- per la tramesa al tutor UB, només la portada indicantque és tracta d'un TFG CONFIDENCIAL. El document complert se li enviarà per correu electrònic.

- per la tramesa al tribunal, a la tasca del tribunal adjudicat, es penjarà el document complert indicant que es tracta d'un TFG CONFIDENCIAL a la portada.

 

La presentació oral (o online) del TFG es realitzarà a porta tancada (o accés restringit). Només podran estar presents el/la tutor/a extern/a i el/la tutor/a UB si així ho desitgen.

Des de secretaria s'enviarà el document de confidencialitat, un cop signat per totes les parts, al tutor/a que l'hagi sol·licitat.

 


PRÀCTICUMS:

Si la confidencialitat també afecta els Practicums es procedirà de la mateixa forma, signant un document de confidencialitat alumne i tutor i no es penjarà el contingut total al Campus Virtual (només la portada de l'informe amb un escrit a la mateixa explicant que és confidencial).

Els informes complerts, indicant CONFIDENCIAL a la portada, s'enviaran al/a la tutor/a per correu electrònic perque els pugui avaluar.