Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya protohistòrica.

Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya protohistòrica.

Maria Carme Belarte Franco.

Arqueomediterrània 1. 1997. Treballs de l'Àrea d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona . 242 pàg. ISBN: 84-600-9392-1.

Aquesta publicació consisteix en un estudi de l'arquitectura domèstica durant el bronze final i l'edat del ferro a Catalunya.

A banda de ser un treball de síntesi, on s'intenta fer un estat de la qüestió de la documentació disponible sobre el tema, l'objecte d'estudi serveix com a punt de partida per a l'anàlisi de l'organització social de les comunitats protohistòriques catalanes. L'estudi de l'arquitectura domèstica s'hi realitza, doncs, de forma global, tot passant per diverses fases o nivells d'anàlisi: anàlisi formal centrat en aspectes com les tècniques i els materials constructius emprats o la descripció dels diferents elements que formen part de la construcció domèstica; anàlisi estructural (tipologia de cases basada en les dimensions, plantes, distribució de l'espai i superfícies); anàlisi funcional a partir de la interpretació dels diferents elements presents en l'àmbit domèstic.

A partir de tota la documentació existent, s'elaboren un seguit d'hipòtesis sobre demografia, organització social i familiar dels grups humans que van habitar aquestes construccions.