MASTER 2018 2019 800

 

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia de la Universitat de Barcelona ofereix una formació avançada en l'avantguarda dels estudis arqueològics actuals, que us permetrà apropar-te a l'arqueologia des d'una perspectiva diferent, aprofitant els darrers avenços metodològics i científics de què es disposa avui dia per respondre a qüestions relacionades amb l'arqueologia. Es tracta, doncs, d'un màster altament pluridisciplinari i transversal, on, a més de les eines tradicionalment emprades als estudis arqueològics, es fan servir també tot un seguit de disciplines, mètodes i tècniques provinents d'altres camps com la geologia, la geografia, l'antropologia, la biologia, la química o la conservació. Aquesta línia de recerca és el que a escala internacional s'engloba sota el paraigua de l'arqueometria.
Amb aquest màster, es vol formar professionals de l'arqueologia tant dins de l'àmbit de la recerca com de la pràctica arqueològica', la gestió i la conservació del patrimoni arqueològic. Amb aquest màster també es pot accedir a la realització de la tesi doctorals. Per tal d'entendre més bé els esdeveniments del passat, és imprescindible conèixer bé totes les eines disponibles que ajuden a comprendre el registre arqueològic des de tots els vessants i aplicant-hi tots els mitjans disponibles. Cal recordar que l'arqueologia es vincula a un patrimoni històric que no només cal recuperar, sinó que també s'ha de preservar i interpretar en clau històrica.

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia té un equip docent altament qualificat, amb una dilatada experiència dins de la recerca arqueològica multidisciplinària, a escala nacional i internacional, i us anirà guiant en aquesta fase de formació avançada mitjançant tutories personalitzades.

El pla de formació inclou un itinerari comú, centrat en mètodes i teories que poden ser aplicades a qualsevol cronologia o temàtica de l'arqueologia, i un itinerari especialitzat, segons quins siguin els interessos de la recerca: bioarqueologia i paleoambient, arqueologia dels materials i processos tecnològics, i registre d'estructures i territori. L'objectiu és oferir una formació en recerca aplicada, en la qual cada estudiant aplica els coneixements adquirits a casos pràctics particulars.

> Tota la informació sobre el màster: curs 2018-2019

 

Estudios Avanzados en Arqueología

El máster en Estudios Avanzados en Arqueología tiene por objetivo principal la formación de investigadores y profesionales en las técnicas científicas de recuperación, análisis, interpretación y patrimonialitzación aplicadas a la arqueología. Lo que en el contexto anglosajón, se denominan las Archaeological Sciences. El objetivo del máster es doble: el desarrollo de un perfil profesionalizador en la gestión de la arqueología pública y privada y el inicio de un itinerario académico/investigador que conduzca a la realización de la Tesis Doctoral en Arqueología y la consecuente carrera investigadora.

Este máster proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarios para poder analizar e interpretar el registro arqueológico desde perspectivas innovadoras en los campos de la bioarqueología y el paleoambiente, de la cultura material y las estructuras arqueológicas, del espacio y del territorio. Con esta formación, el alumno podrá integrarse en equipos arqueológicos multidisciplinares y a la vez, aportar nuevas metodologías y técnicas de estudio procedentes de otras disciplinas.

La formación incluye un itinerario común de métodos, técnicas y teorías aplicables a todos los períodos cronoculturales y a diferentes temáticas histórico-arqueológicas. Un segundo bloque está formado por tres itinerarios especializados en Bioarqueología y Paleoambiente, Arqueología de los materiales y procesos tecnológicos y Registro de estructuras y técnicas digitales/GIS. Nuestro objetivo es ofrecer una formación completa y especializada de investigación punta en arqueología.

> Toda la información sobre el máster: curso 2018-2019

 

> Estructura del Màster

> Estructura del Máster

> Professorat / Profesorado

> Calendari

> Informació de la Secretaria de la Facultat de Geografia i Història

> Información de la Secretaría de la Facultad de Geografía e Historia