Els grups de recerca de la Secció 

La investigació de la Secció de Prehistòria i Arqueologia s’organitza a través de quatre Grups de Recerca de Consolidats, reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE de la Generalitat de Catalunya. Els equips compten amb diverses fonts de finançament públiques i amb els ingressos generats mitjançant la investigació per contracte, que n’asseguren la seva continuïtat científica al llarg del temps.

Els grups –ERAAUB (Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la UB), GRAP (Grup de Recerques en Arqueologia Protohistòrica), GRAPCE (Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia) i SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques)– desenvolupen un amplíssim ventall de projectes de recerca. Aquests abastant des de l'estudi de les societats de caçadors-recol·lectors del Paleolític fins a la investigació de les transformacions experimentades tant en l’arquitectura religiosa com al territori durant l'Antiguitat tardana. Pràcticament tots els equips duen a terme la seva investigació en diferents excavacions de jaciments tant nacionals com internacionals, així com en l’aplicació de tècniques pròpies de les ciències experimentals en arqueologia, obrint d'aquesta manera la recerca a les disciplines que s’ocupen de la reconstrucció mediambiental i paisatgística del passat i de les caracteritzacions de les tecnologies d’elaboració i ús dels elements materials, entre d'altres.