Dra. Marisol Madrid i Fernández

Dra. Marisol Madrid i Fernández

Professora agregada

Formació acadèmica

1987 – 1993 Llicenciatura en Geografia i Història, per la Universitat de Barcelona.

1996 – 1997 Becària en el marc del conveni de col·laboració del Museu de Badalona i la Universitat de Barcelona per al desenvolupament de la tesina Terra Sigillata a Baetulo. Contextos estratigràfics altoimperials (d'August als Flavis), defensada el 1997 amb la qualificació d’Excel·lent per unanimitat.

1999- 2005 Becària del programa de Recerca i Docència de la Universitat de Barcelona per a la realització de la tesi doctoral Estudi arqueològic i caracterització arqueomètrica de la terra sigillata de la ciutat de Baetulo (Badalona), defensada el 2005 amb la qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

2006      Menció de Doctora Europea per la Universitat de Barcelona.

 

Estades a centres de recerca internacionals

1999 Beca de la Generalitat de Catalunya per una estada al Laboratoire de Céramologie, UPR 7524, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (Lió, França), per a l’estudi dels grups de referència arqueomètrics de la ceràmica terra sigillata.

2000 Beca de la Generalitat de Catalunya per una estada al Laboratory of Archaeometry, Institute of Materials Science, National Centre of Scientific Research 'Demokritos' (Atenes, Grècia), per al desenvolupament d’un estudi arqueomètric de provinença de ceràmiques arqueològiques a partir de l’anàlisis per Activació Neutrònica.

2008 Beca de la Generalitat de Catalunya per una estada al Museum Support Center, Museum Conservation Institute of the Smithsonian Institution (Suitland, Maryland, USA) per a l’aplicació d'Anàlisi per Espectrometria de Masses de Plasma Acoblat Inductivament per Ablació Làser (LA-ICP-MS) sobre ceràmiques arqueològiques.

2009-2010 Curtes estades a l’European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, França) per al desenvolupament de projectes analítics a partir de l’estudi mineralògic de materials arqueològics per μXRD.

 

Docència

Professora associada de la Universitat de Barcelona des de l’any 2015 en el grau d’Història impartint les assignatures Urbanisme i Arquitectura del Món Antic, Recursos Informàtics i Mètodes Quantitatius i Arqueologia.

Des del curs 2019-2020, tutora dels alumnes de l’assignatura de Pràctiques I i II, del grau d’Arqueologia, en el vicus romanorepublicà del Camp de les Lloses (Tona, Barcelona).

Des de la seva implantació, l’any 2018, sóc membre de la Comissió Acadèmica del Màster en Estudis Avançats en Arqueologia i durant el curs 2018-2019 vaig compartir docència en l’assignatura Tendències Actuals en Arqueologia.

 

Treballs dirigits

Direcció de tres tesis doctorals ja finalitzades en el camp de l’Arqueometria aplicada a l’estudi de ceràmiques arqueològiques. Actualment en dirigeixo quatre tesis doctorals també centrades en l’estudi de la producció i distribució de ceràmiques arqueològiques a partir de l’aplicació de tècniques analítiques.

 

Línies de Recerca

Arqueometria, Arqueologia clàssica, Arqueologia Post-medieval, Cultura material: ceràmiques,

Urbanisme del món antic

 

Projectes Competitius

Com a investigadora principal (conjuntament amb el Dr. Alejadro G. Sinner):

2020 – 2023 Mediterranean Connectivity: Economy, Trade and Commercial Circuits in the Roman West (2nd c. BCE -- 1st c. CE), finançat per Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Com a investigadora:

1996 – 1999 La ciutat romana de Baetulo, Badalona, i el seu territori. Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona y el Museu de Badalona.

2001 - -2004 La conservación, transporte y transformación de productos alimenticios en la protohistoria. Caracterización arqueométrica de los envases cerámicos, finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología.

2003 – 2005 Identification, Recovery and Improvement of Ancient Mediterranean ceramic manufacturing technologies for the reproduction of ceramic artefacts of archaeological value (CERAMED), finançat per la Unió Europea.

2003 – 2006 Estudio arqueométrico y arqueológico de la producción y difusión de ánforas del nordeste peninsular durante los S. I a.C.-I d.C., finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología.

2007 – 2013 La ciudad romana de Cosa: arqueología de un enclave comercial mediterráneo (Ansedònia, Itàlia) finançat pel Ministerio de Cultura.

2011 – 2012 Producciones hispánicas de vajilla de mesa en época alto imperial: fabricación, comercialización y consumo, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

2011 – 2013 GlobalPottery 1r Congreso Internacional en Arqueología Histórica y Arqueometría para sociedades en contacto, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

2011 – 2013 Arqueología de la aculturación y de la colonización. Gentes, objetos, animales y plantas europeos en Gran Canaria (ss. XIV y XVI), finançat per l’Agencia Canaria de Investigación, innovación y nuevas tecnologías (NISI).

2016 – 2019 Archaeological Automatic Interpretation and Documentation of cEramics (ArchAIDE), finançat per la Unió Europea.

2009 – 2021 Impacto tecnológico en el Nuevo Mundo colonial. Cambio cultural en arqueología y arqueometría cerámica, finançat per Ministerio de Economía y competitivad.

 

Col·laboracions editorials

Des del juny de 2020, membre de l’equip editorial de les revistes:

-Mediterranean Archaeology and Archaeometry, indexada en el Scimago Journal & Country Rank (SJR)

-Scientific Culture, revista seleccionada l’any 2020 per la seva inclusió en ERIH PLUS

 

Selecció de Publicacions

Madrid i Fernández, M., 2006, 'Estudi arqueològic i caracterització arqueomètrica de la terra sigillata de la ciutat de Baetulo (Badalona), Barcelona'. https://www.tesisenred.net/handle/10803/2591#page=1

M. Roca Roumens; M. Madrid i Fernández; R. Celis i Betriu (Eds.), 2012, Proyecto Cosa : intervenciones arqueológicas de la Universidad de Barcelona en la ciudad romana de Cosa (Ansedonia, Italia) I : intervenciones en la casa 1, Universitat de Barcelona

G.Iñañez, J., Madrid Fernández, M., Molera, J., Speakman, J., Pradell, T., 2013, Potters and pigments: preliminary technological assesment of pigments recipes of American majolica by synchrotron radiation micro-X-ray diffraction (μXRD, Journal of Archaeological Science, 40, 1408-1415, (índex d'impacte d'1.914 en el SCI i d'A en el CARHUS).

Madrid i Fernández, M.; Buxeda i Garrigós, J., 2014, Hispanic Terra Sigillata productions documented on the Catalan coast: Some unexpected results and new issues, in M. Martinón-Torres (Ed.), Craft and science: International perspectives on archaeological ceramics. (UCL Qatar Series in Archaeology and Cultural Heritage, 1), Bloomsbury Qatar Foundation, Doha, 101-108. ISBN: 978-9927-101-75-5. http://dx.doi. org/10.5339/uclq.2014.cas.ch11

Buxeda i Garrigós, J.; Madrid i Fernández, M.; Iñañez, J.G.; Fdez. de Marcos García, C., 2015, Archaeometry of the technological change in societies in contact. First examples for modern ceràmics from the Crowns of Castile and Aragon. Buxeda i Garrigós, J.; Madrid i Fernández, M.; Iñañez, J.G. (ed), GlobalPottery 1. Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact , BAR International Series 2761. pp. 3 - 25. (Reino Unido): Archaeopress,.

Buxeda i Garrigós, J.; Madrid i Fernández, M.; Iñañez, J.G. (Eds), 2015, GlobalPottery 1. Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact, BAR International Series, Archaeopress, Oxford.

Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández, M., 2016, Designing Rigorous Research: Integrating Science and Archaeology, a A. Hunt (Ed.): Oxford Handbook of Archaeological Ceramic Analysis, Oxford University Press, 19-47.

Madrid i Fernández, M.; Buxeda i Garrigós, J.; Di Febo, R., 2016, Étude de caractérisation archéométrique de céramiques et meules de la période numide. A Kallala, N.; Sanmartí, J. (dir.), Belarte; M. C. (ed), Althiburos II. L'aire du capitole et la nécropole méridionale : études, Documenta 28. Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 287-311.

Da Riva, R., Muñiz, J. R., Corrada, M. L., Jariri, E., Gaspar, D., Madrid i Fernández, M.,Marsal, R., 2017, An Archaeological survey of the site of Sila’ / Sela’ (Tafila), Annual of the Department of Antiquities of Jordan (ADAJ), 58, 623-639.

Madrid i Fernández, M. and Sinner, A.G., 2019, Analyzing technical choices: improving the archaeological classification of Late Republican Black Gloss pottery in north-eastern Hispania consumption centers. Anthropological and Archaeological Sciences 11, 3155-3186. DOI 10.1007/s12520-018-0748-x.: (Science Citation Index (SCI); Social Science Citation Index (SSCI) Factor d'impacte: 2.414).

Madrid i Fernández, M. and Sinner, A.G., 2020, La vajilla de barniz negro en Empúries y la Layetania. Origen y técnica de producción a partir de su caracterización arqueométrica / Black gloss pottery from Empúries and the Laietani. Origin and production technique from its archaeometric characterization. Archivo Español de Arqueología (Scopus SCImago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP) Factor d'impacte: 0.25).

Sanmartí, J., Madrid, M.; Asensio, D., Ramon, J., 2020, Ciutat i territori en la protohistòria de la Mediterrània occidental, a Ciutats a la Mediterrània. L’espai i el territori, Institut d’Estudis Catalans, 21-36.

Bertral, A.; Belarte, M.C.; Buxeda i Garrigós, J.; Canela, J.; López, J.; Madrid i Fernández, M.; Otero, N.; del Pino Curbelo, M., 2020, The mortar pavements of the Roman site of Costa de la Serra (La Secuita, Tarragona, Catalonia). A multidisciplinary study. A What Comes to Mind When You Hear Mosaic? Conserving Mosaics from Ancient to Modern, ICCM Foundation.

 

Organització de Congressos, Fòrums i taules rodones

1998 Participació en el comitè organitzador del 2n Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana, El Vi a l'Antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental (Badalona, 6-9 maig 1998).

2002 Secretària del comitè científic/organitzador del LRCW 1, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona).

2007 - 2008 Membre del Comitè científic/organitzador del Fòrum d'Arqueologia a la Universitat de Barcelona (FODARQ'07) (Barcelona, 22 de juny de 2007 i 25 de juny de 2008).

2011 Membre del Comitè científic/organitzador de la Taula rodona “Contextos cerámicos y cultura material de época altoimperial en el occidente romano” (Barcelona, 2011).

2012 Vicepresidència del GlobalPottery 1st International Congress on Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact (Barcelona, 2012).

2019 Presidència 15th European Meeting on Ancient Ceramics EMAC 2019 (Barcelona, 2019).

 

Més informació:

https://ub.academia.edu/MarisolMadridiFern%C3%A1ndez