El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana.

El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana.

Ariño Gil, Enrique / Palet i Martinez, J. M. / Gurt i Esparraguera, J.M.

Publicacions UB. 2004. 232 pàg.

El llibre és un assaig referent a l’impacte provocat per la colonització romana en el paisatge rural protohistòric de la Península Ibèrica. A partir de les fonts escrites i epigràfiques conservades, però sobretot amb la recuperació de les traces arqueològiques fossilitzades en el paisatge actual, els autors presenten una interpretació dels models aplicats per Roma per a l’organització dels espais d’explotació –agrícola i ramadera-, amb especial atenció a les formes d’estructuració del terreny i a les relacions que s’estableixen entre territori i hàbitat, tan urbà com rural. Paral·lelament al discurs històric, es fa una reflexió referent a la metodologia emprada en el treball, de caràcter universal, i per tant vàlida per a qualsevol estudi sobre l’evolució diacrònica dels paisatges culturals no importa a quin lloc del nostre planeta Terra. Finalment, s’insisteix en la idea de la permanent construcció del paisatge i s’analitza el llegat de Roma en la memòria del Món medieval hispànic.