L'assentament del bronze final i primera edat del ferro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d'Ebre).

L'assentament del bronze final i primera edat del ferro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d'Ebre).

Sanmartí, J., Belarte, M.C., Santacana, J., Asensio, D., Noguera, J

Arqueomediterrània 5. 2000. 190 pàg.

El jaciment del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d'Ebre) és un assentament de 600 metres quadrats de superfície aproximada, situat a l'extrem d'una plataforma, a la dreta del torrent que li ha donat el nom, just en el punt en què aquest desemboca en la plana al·luvial del riu Ebre.

Els treballs d'excavació, desenvolupats entre 1990 i 1998, han permés de documentar-hi dos períodes d'ocupació. Del Període 1, datat entre els segles VIII i VII aC, coneixem algunes cases disposades formant agrupacions però sense compartir parets mitgeres. Els materials ceràmics que s'hi associen consisteixen majoritàriament en peces a mà, amb algunes importacions fenícies de la zona de l'estret de Gibraltar.

El Període 2, datat dins el segon quart del segle VI aC, es compon d'un conjunt de cases, bastides amb parets de toves sobre sòcol de pedra, agrupades en tres bateries, separades per carreronss. El conjunt és completat per una cisterna o bassa. L'abandó ràpid de l'assentament a finals d'aquesta fase com a conseqüència d'un incendi ha permès la conservació d'una bona part dels materials mobles, així com dels elements constructius. Dins aquesta fase, els materials ceràmics són majoritàriament fets a mà, amb predomini de grans envasos de magatzem. Entre els materials a torn, al costat d'algunes ceràmiques fenícies de la zona de l'estret de Gibraltar, destaca un grup de ceràmiques de tipologia fenícia però elaborades amb pastes clarament diferents de les fenícies. Quant a la resta de materials mobles, l'assentament ha lliurat, per aquest moment, una gran quantitat d'elements i objectes que informen sobre les activitats desenvolupades pels seus habitants (molins, pondera, objectes de fang, restes de llavors i de fauna, etc.).