La circulació d'àmfores al Meditarrani occi-dental durant la Protohistòria (segles VIII-III aC): aspectes quantitatius i anàlisi de continguts

La circulació d'àmfores al Meditarrani occi-dental durant la Protohistòria (segles VIII-III aC): aspectes quantitatius i anàlisi de continguts

Joan Sanmartí, Daniela Ugolini, Joan Ramon, David Asensio (editors científics).

Actes de la II Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell, 21, 22 i 23 de març del 2002).

Arqueomediterrània 8. 2004. pàg.