28 Març 2017

Convocatòria de Beques d'estada en pràctiques

CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’ESTADA EN PRÀCTIQUES

Alumnes del Grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona

SERVEI D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA

DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT

EI Departament de Cultura ofereix 3 beques d'estada en pràctiques per als estudiants del Grau d’Arqueologia que puguin realitzar pràctiques al Serveis Territorials de Cultura de i al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Durada: la durada de les pràctiques externes serà del 2 de maig al 8 de setembre del 2017. El calendari i horari previstos per a la realització de les pràctiques és compatible amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant a la Universitat i no podran excedir del 50% del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic, en el cas de les pràctiques de cooperació educativa. Les pràctiques a realitzar seran extracurriculars i es desenvoluparan en el període comprès entre la signatura d'aquest conveni i el 8 de setembre de 2017.

Conveni UB-Servei d’Arqueologia i Paleontologia: l’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla a l’annex d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar. Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d'un projecte formatiu individual amb cada estudiant, segons el model facilitat per la Universitat de Barcelona en el qual s'ha de fer constar que l'alumne coneix les condicions d'aquest conveni i que accepta complir les obligacions que per ell es deriven. Caldrà signar també un conveni específic amb la Facultat de Geografia i Història. Per garantir-ne la validesa, tots aquest convenis específics han de ser signats pel Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i pel Degà de la Facultat com a persona delegada del Rector en matèria de pràctiques.

Assegurança escolar: Únicament podran realitzar les pràctiques professionals aquells estudiants que estiguin coberts per l’assegurança escolar obligatòria o n’hagin subscrit una de voluntària, que cobrirà les possibles contingències dels estudiants acollits a aquest conveni de col·laboració.

Selecció: la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona farà una proposta de candidats entre els estudiants del Grau d’Arqueologia que tinguin assolits el 50% dels crèdits i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural per la seva part farà la selecció definitiva en funció de l'adequació de cadascun dels candidats a les pràctiques.

Tasques a realitzar com a becari: donar suport als arqueòlegs que gestionen les excavacions de les comarques de Barcelona i Catalunya Central, permisos d’excavacions, control d’excavacions i altres tasques administratives. L’horari establert per les pràctiques és als matins, però també es pot acordar treballar alguna tarda, flexibilitat horària.

Permisos: l’estudiant té dret al règim de permisos següent:

* Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc l’examen.

* Per tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.

* Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.

* Per la representació i la participació en els òrgans de govern i representació de la Universitat. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per participar en els processos electorals que corresponguin.

* Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.

* Per altres supòsits aprovats conjuntament pel Departament de Cultura i la Universitat de Barcelona.

Termini i lliurament de documentació

Termini: del 28 de març al 10 d’abril de 2017

Lliurament de documentació: Secretaria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, despatx 1034 / Secretaria de la Secció d’Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica, despatx 1040

Horari: de dilluns a divendres d’10,30h a 14h

Documentació a lliurar: currículum vitae amb fotografia i expedient acadèmic.