05 Setembre 2019

Convocatòria pràctiques Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Departament de Cultura de la Generalitat.

EI Departament de Cultura ofereix 2 beques d'estada en pràctiques per als estudiants de la Universitat de Barcelona que actualment estiguin cursant el Grau d’Arqueologia o Màster d’estudis Avançats en Arqueologia o Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, en els 2 casos procedents del Grau d’Arqueologia. Aquestes beques seran per realitzar pràctiques al Serveis Territorials de Cultura i al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

L’inici de les pràctiques serà’15 de setembre i acabarà abans del 31 de desembre.

El número d’hores a realitzar oscil·larà entre les 140 i les 200 hores.

Les pràctiques a realitzar seran extracurriculars i es desenvoluparan en el període comprès entre la signatura d'aquest conveni i el 31 de desembre de 2019.

L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla al conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d'un projecte formatiu individual amb cada estudiant, segons el model facilitat per la Universitat de Barcelona en el qual s'ha de fer constar que l'alumne coneix les condicions d'aquest conveni i que accepta complir les obligacions que per ell es deriven. Caldrà signar també un conveni específic amb la Facultat de Geografia i Història. Per garantir-ne la validesa, tots aquest convenis específics han de ser signats per la cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia i pel Degà de la Facultat com a persona delegada del Rector en matèria de pràctiques. La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona farà una proposta de candidats entre els estudiants del Grau d’Arqueologia o Màster d’estudis Avançats en Arqueologia o Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia,que tinguin assolits el 50% dels crèdits i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural per la seva part farà la selecció definitiva en
funció de l'adequació de cadascun dels candidats a les pràctiques.

Únicament podran realitzar les pràctiques professionals aquells estudiants que estiguin coberts per l’assegurança escolar obligatòria o n’hagin subscrit una de voluntària, que cobrirà les possibles contingències dels estudiants acollits a aquest conveni de col·laboració.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:
 Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc l’examen.

 Per tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.

 Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la
presentació dels treballs acadèmics.

 Per la representació i la participació en els òrgans de govern i representació de la Universitat.L’estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per participar en els processos electorals que corresponguin.

 Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.

 Per altres supòsits aprovats conjuntament pel Departament de Cultura i la Universitat de
Barcelona.

Termini: del 3 al 13 de setembre de 2019
Lloc: Secretaria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, despatx 1034
Horari: de dilluns a divendres d’11 a 14h

Documentació: currículum vitae amb fotografia i còpia de l’expedient acadèmic

Tasques: donar suport als 3 arqueòlegs que gestionen les excavacions de les comarques de Barcelona i Catalunya Central,
 permisos d’excavacions,
 control d’excavacions,
 altres tasques administratives.

Horari: matins, també es pot acordar treballar alguna tarda, flexibilitat horària.