L’APRENENTATGE DE CERAMOLOGIA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL EN ENTORNS VIRTUALS: AULA INVERTIDA (FC) I ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE (PLE)

El coneixement de la ceramologia en un sentit ampli i transversal és fonamental en la formació dels estudiants d’arqueologia. L’estudi de la disciplina en el Grau d’Arqueologia està escassament representat en comparació amb ensenyaments anteriors i les assignatures específiques sobre materials arqueològics no tenen caràcter obligatori. Tanmateix, el seu coneixement és fonamental no només per a la datació dels jaciments, criteri actualment en revisió per al període medieval, sinó per comprendre processos d’articulació territorial, organització social, transformacions tecnològiques i canvi cultural. En aquest escenari, l’estudi de la ceràmica medieval i postmedieval és també deficitari i queda limitat a escasses hores de docència. Això no ha estat obstacle, malgrat tot, per a què els darrers dos cursos acadèmics haguem desenvolupat una nova proposta didàctica per a l’estudi de materials ceràmics d’època medieval basada en l’aprenentatge autònom i entre iguals a partir del desenvolupament de projectes (2018PID-UB-033) amb resultats satisfactoris.

La crisi sanitària encara vigent, ens ha posat davant d’una realitat nova amb especial incidència en el món de l’ensenyament. En la conjuntura actual, es fa més necessària que mai una reflexió pedagògica en els sistemes de docència i aprenentatge de la ceramologia per tal de cercar noves maneres de fer que –sense renunciar a uns mínims presencials insubstituïbles– permetin a l’estudiant desenvolupar totes les competències necessàries amb solvència, en un marc semi-presencial.

En aquest projecte pretenem posar en pràctica una prova pilot per a l’aprenentatge de la ceràmica medieval i postmedieval, construïda sobre la nostra proposta d’aprenentatge autònom, a partir de la filosofia d’aula invertida (flipped classroom[FC]) i d’entorns personals d’aprenentatge (personal learning environaments[PLE]) que ens permetin reduir la càrrega presencial de la nostra docència i, alhora, garantir que l’estudiant adquireixi uns coneixements bàsics que el facin competent en l’anàlisi de ceràmiques medievals i modernes.

A través del foment de la lectura, la gestió de catàlegs, la generació d’infografies i la resolució d’exercicis a través d’un itinerari adaptable als interessos de l’estudiant, pretenem desenvolupar entorns personals d’aprenentatge a través de la incorporació de la tecnologia, amb la finalitat de millorar la qualitat de l’ensenyament i maximitzar l’eficàcia de les hores presencials per tal de repercutir positivament en el rendiment acadèmic dels estudiants. El plantejament d’aula invertida ens ofereix la possibilitat de fer que l’alumne tingui un paper més actiu en el seu procés d’aprenentatge adquirint els coneixements teòrics de manera autònoma i definint un rol nou per al professor que li permeti, en el cas de l’ensenyament universitari, familiaritzar els estudiants amb la recerca bàsica i desenvolupar formules eficaces per connectar l’ensenyament reglat i no reglat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu 1:Garantir la continuïtat de l’aprenentatge de ceramologia medieval i postmedieval, en entorns semi-presencials, mantenint la qualitat de l’ensenyament i assegurant l’adquisició de competències per part de l’alumnat.

Objectiu 2:Generar Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE)  tot potenciant els recursos que ofereixen les TIC per a la cerca d’informació, l’explotació de dades, el treball compartit i l’intercanvi d’experiències d’aprenentatge.

Objectiu 3:Desenvolupar la metodologia pròpia de l’aula invertida (FC) a través de l’ús de les aules virtuals com a element de fonamentació teòrica del treball pràctic i maximitzant el potencial d’aprenentatge autònom de l’alumne i el foment de la lectura.

Objectiu 4:Posar a l’abast de l’estudiant recursos de qualitat que puguin constituir una finestra oberta a altres realitats de coneixement relatiu a la ceràmica històrica (aula, laboratori, jaciments, museus i entorns virtuals) en un escenari formatiu transversal que permeti desenvolupar l’esperit crític i la capacitat creativa.

Objectiu 5:Definir i posar en pràctica nous mecanismes d’avaluació a través de la creació d’infografies, la resolució d’exercicis, l’execució de projectes que permetin als alumnes acreditar els coneixements adquirits des d’una òptica metodològica i conceptual.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/037
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Esther Trave Allepuz
Participants: 
Marta Sancho Planas, Karen Álvaro Rueda, Maria Soler Sala, Queralt Solé Barjau
Joan Vicens Tarré
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d’Arqueologia
Assignatures implicades: 
362861 - Arqueologia Medieval i Postmedieval 363451 - Materials i Tecnologies de Producció d'Època Medieval 363450 - Últimes tendències. Interpretació del registre en arqueologia medieval Pràctiques de ceramologia en contextos medievals i moderns (activitat de reconeixement de crèdits) Pràctiques de ceramologia en contextos medievals i moderns (II): Les produccions gòtiques barcelonines (activitat de reconeixement de crèdits) Pràctiques de gestió del registre arqueològic i anàlisi de materials c