Àliga perdiguera

El coneixement de les àrees i els hàbitats utilitzats pels individus d’àliga perdiguera és un aspecte clau de la biologia d’aquesta espècie. Es coneix que les àligues adultes viuen en parella i ocupen un mateix territori durant tot l’any, mentre que els joves es desplacen fins a les anomenades àrees de dispersió on passen uns dos o tres anys fins que s’instal·len en un territori propi i s’aparellen. Tot i així, encara falta molta informació sobre les àrees i els hàbitats utilitzats per les àligues, tant als territoris reproductors com a les àrees de dispersió. Per mirar de resoldre aquesta situació, doncs, vam realitzar diversos estudis sobre l’ús de l’espai i selecció d’hàbitat per part d’aquesta espècie.

Per tal de conèixer exactament com són aquests territoris, es van seguir els moviments de 18 exemplars de 12 territoris diferents mitjançant radioseguiment terrestre durant un any consecutiu entre els anys 2002 i 2006. Segons els resultats, quan no és època de cria les àligues exploten territoris més extensos i passen més temps fora dels nius, tot i que les àrees de nidificació continuen sent importants ja que sovint les àligues les empren per descansar, refugiar-se i dormir. Per això, les regulacions de conservació a les àrees de cria no s’haurien de tenir en compte únicament durant el període de reproducció, sinó durant tot l’any, per exemple la regulació de les activitats de lleure que provoquen molèsties a les àligues. Els resultats també revelen que les àligues empren àrees allunyades dels nius, òptimes per a la caça i que són clau per a la supervivència dels individus territorials, però que sovint no gaudeixen de cap tipus de protecció.

La informació provinent de 17 dels 18 individus radioseguits entre 2002 i 2006 també es va utilitzar per conèixer quins són els hàbitats més utilitzats dins els territoris de les àligues. Els resultats obtinguts mostren que els principals hàbitats dins els territoris de les àligues són els matollars, els boscos de coníferes, els conreus, es boscos d’escleròfil·les, els roquissars i les àrees urbanitzades. L’hàbitat dominant a les àrees de nidificació són els roquissars, on situa el niu en un barranc o cinglera, mentre que els matollars dominen a les àrees de caça, ja que aquests mantenen les màximes abundàncies de conill i perdiu, les principals preses de l’àliga perdiguera. A més, la mida dels territoris es troba inversament correlacionada amb la proporció de matollars, fet que suggereix que aquest és un hàbitat clau per a la conservació de l’espècie.

Finalment, per tal de localitzar les zones de dispersió i conèixer la selecció dels tipus hàbitat, entre 1986 i 1993 es van marcar 122 joves amb anelles i marques alars. Gràcies a això, es van localitzar les àrees de dispersió on es concentren els joves, zones agrícoles de secà que s’alternen amb àrees arbustives i amb elevades abundàncies de conill i perdiu. Posteriorment, es van realitzar censos d’individus a les principals àrees de dispersió de la depressió central lleidatana mitjançant itineraris amb cotxe realitzats a la tardor i l’hivern entre 1991 i 1994. Els resultats van mostrar que la disponibilitat de preses és veritablement el factor que determina la selecció de les àrees de dispersió per les àligues no adultes, i no factors topogràfics o de paisatge. Aquest fet indica clarament la necessitat de polítiques de gestió cinegètica sostenible per tal de garantir la disponibilitat de preses per a les àligues.

Tots aquests estudis són de vital importància per als gestors d’aquesta espècie, ja que ofereixen informació rellevant sobre quines àrees cal protegir i quins hàbitats cal conservar i gestionar. Per aquests motius, i per que els paisatges no són estàtics sinó que es troben en constant canvi, és necessari continuar estudiant l’ús de l’espai per part de les àligues i així adaptar la planificació territorial i la protecció d’espais a les noves àrees explotades per aquesta espècie.

Aquests estudis han estat possible gràcies al suport de diverses administracions, entitats i empreses. Entre elles, Miguel Torres S. A., la Diputació de Barcelona, el Ministerio de Educación y Ciencia, i la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions relacionades

A44.- REAL, J., BOSCH, R., TINTÓ, A. & HERNÁNDEZ-MATÍAS, A. 2016. Identifying key habitats for the conservation of Bonelli’s Eagle Aquila fasciata using radiotracking. Ibis, 158: 556–568. doi:10.1111/ibi.12372 pdf

A25.- BOSCH, R., REAL, J., TINTÓ, A., ZOZAYA, E. & CASTELL, C. 2010. Home-ranges and patterns of spatial use in territorial Bonelli’s Eagles Aquila fasciata. Ibis, 152 (1): 105-117. doi: 10.1111/j.1474-919X.2009.00985.x. pdf

A19.- REAL, J. & MAÑOSA, S. 2001. Dispersal of juvenile and immature Bonelli’s eagles in Northeastern Spain. Journal of Raptor Research, 35 (1): 9-14. pdf

A13.- MAÑOSA, S. REAL, J. & CODINA, J. 1998. Selection of settlement areas by juvenile Bonelli’s eagle in Catalonia. Journal of Raptor Research, 32 (3):208-214. pdf

D4.- ZOZAYA, E. L. 2005. Uso del espacio y comportamiento parental del Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) durante la época de cría. Universitat de Barcelona. Memoria de Estudios Avanzados en Zoología y Suficiencia Investigadora.

 

D3.- BOSCH, R. 2004. Selecció d’hàbitat i ús diferencial de l’espai per l’àliga perdiguera (Hieraaetus fasciatus) a les Serralades Litorals Catalanes. Universitat de Barcelona. Memòria de Diploma d’Estudis Avançats en Zoologia i Suficiència Investigadora.

E33.- REAL, J. 2010. Etendue du domaine vital et sélection de l’habitat de l’Aigle de Bonelli Aquila fasciata en Catalogne : implication pour la conservation. In: SCHER O. & M. LECACHEUR (Eds.), 2011. La conservation de l’Aigle de Bonelli. Actes du colloque international, 28 et 29 janvier 2010, Montpellier.  CEN LR, CEEP, CORA FS & DREAL LR: 43-45. pdf

E28.- BOSCH, R., REAL, J. & TINTÓ, A. 2009. Home Range and Habitat Selection in Bonelli’s Eagle (Aquila fasciata): Implications for Conservation. In: Raptor Research Foundation. 2009 Annual Conference. 29 September – 4 October 2009. Pitlochry, Scotland. pdf

E21.- LÓPEZ, E., PERIS, A., BROS, V., GUINARD, D., BOSCH, R., TINTÓ, A. & REAL, J. 2005. Determinació de l’àrea de campeig i el ritme d’activitat de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Sant Llorenç Savall (Barcelona). pdf

Les àrees de cria es troben en zones abruptes i altes; així eviten els destorbs humans, es poden desplaçar fàcilment a les àrees de cacera i dominen una gran extensió de terreny. Foto: Francesc Parés (EBC-UB).
Els nius són estructures de branques construïdes per les àligues en forats o sortints de barrancs o cingleres. Foto: Francesc Parés (EBC-UB).
Els matollars dominen a les àrees de caça, ja que aquests mantenen les màximes abundàncies de conill i perdiu, les principals preses de l’àliga perdiguera. Foto: EBC-UB.
Àrea de dispersió a la plana de Lleida, caracteritzada per cultius de secà alternats amb àrees de matollar. Foto: Àlex Rollan (EBC-UB).
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest