Aprenentatge cooperatiu a primària

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Formació a distància

Descripció

Els nostres alumnes no saben treballar en grup, i és normal. Ningú els ha ensenyat a fer-ho bé. Per això és tan important aprendre’n. El treball cooperatiu és una metodologia que permet que l’alumnat esdevingui protagonista del seu aprenentatge. Alhora, afavoreix que desenvolupi les competències bàsiques i, especialment, que aprengui a col·laborar.

Aquest curs proporcionarà els elements per tal que els i les docents posin en marxa l’aprenentatge cooperatiu a l’aula i tinguin èxit.

Objectius

 • Conèixer què és i com s’implementa el treball cooperatiu.
 • Aplicar amb èxit estructures i tècniques simples i complexes de treball cooperatiu.
 • Dissenyar sessions d’aprenentatge cooperatiu.
 • Crear els instruments adients per avaluar el treball cooperatiu.

Continguts

 • Crear l’estructura per treballar de forma cooperativa
 • Cohesionar el grup
 • Iniciar el treball cooperatiu a l’aula
 • Estructures i tècniques de treball cooperatiu
 • Avaluació del treball cooperatiu: autoavaluació i coavaluació
 • Una unitat didàctica estructurada de forma cooperativa

Metodologia de treball

Aquest curs és una experiència de treball cooperatiu real, per això es treballarà de forma cooperativa.

Les sessions estaran dividides en tres parts: dues de treball individual i una sessió per videoconferència amb el formador.

 • Moment 1. Mitjançant diferents recursos proposats pel formador, els docents s’aproximen teòricament o experiencialment als continguts centrals de la sessió. Durada: 2 hores.
 • Moment 2. Explicació per videoconferència dels continguts centrals de la sessió, explicació d’exemples i experiència de treball cooperatiu entre participants i formador. Durada: 2 hores.
 • Moment 3. Disseny d’una unitat formativa amb aprenentatge cooperatiu.

Tot el procés de disseny del projecte estarà acompanyat, via correu electrònic, pel formador del curs.

Cronograma

El curs és durà a terme en sis sessions:

 • S1. Introducció a l’aprenentatge cooperatiu
 • S2. PODER treballar de forma cooperativa
 • S3. VOLER treballar de forma cooperativa
 • S4. SABER treballar de forma cooperativa
 • S5. Avaluar el treball cooperatiu
 • S6. Programació duna unitat didàctica amb treball cooperatiu

Destinataris

Professorat d’educació primària

Formador

Álex Visús. Pedagog, coach educatiu i expert en metodologies actives d’aprenentatge (www.alexvisus.com)

Calendari

Els dimarts 8, 15 i 22 de febrer, i 1, 8 i 15 de març de 2022, de 18:00 a 20:00, sessions presencials en línia

Hores a certificar

Se certificaran 30 hores, de les quals 12 són de formació presencial per videoconferència, 12 d’aproximació teòrica i reflexiva als continguts metodològics necessaris per implementar el treball cooperatiu a l’aula, i 6 de treball personal per dissenyar la incorporació de l’aprenentatge cooperatiu a una unitat formativa.

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials, realització del 80 % de les tasques encomanades i disseny d’una unitat didàctica incorporant-hi l’aprenentatge cooperatiu.

Nombre de places

30

Lloc

Curs en línia. Aquest curs inclou sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i hores establerts per a les sessions.

Preu

100 €

Idioma

Català

Modalitat

Curs síncron en línia:  

Les gravacions d’imatge, so i text en l’entorn de les plataformes de docència virtual o per videoconferència afecten el tractament de dades personals i, a més, s’hi veuen involucrats altres drets, com el dret a la pròpia imatge o l’honor de les persones participants. Com que per poder fer aquesta formació en condicions de qualitat el formador pot demanar a les persones assistents mantenir activats la càmera o el micròfon, d’acord amb la normativa de tractament de dades personals les videoconferències no seran gravades ni compartides amb la resta de participants del curs ni amb cap altra persona.

Període d’inscripció

Del 17 al 31 de gener de 2022, ambdós inclosos

Inscripció per Internet

Formulari de matrícula

Informació i consultes

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada docent (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.