Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat

L’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) manifesta el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió, a tots els nivells educatius.

L’IDP-ICE entén que la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que el professorat i personal que rep formació de l’Institut adquireixi  les competències que corresponen al seu desenvolupament professional, per tal de que siguin reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

L’IDP-ICE ha de ser un centre de qualitat reconegut en els àmbits que li són propis en aplicació del Decret 1678/1969 de 24 de juliol), de la disposició addicional de La Llei del Parlament de Catalunya 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials (DOGC 499 de 31/12/1984), i de lo especificat als successius estatuts de la Universitat de Barcelona (art. 54 deis Estatuts de 1985, i art. 45 de l'Estatut de 2003).

La Junta Directiva es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per assolir els objectius de qualitat que li son pròpies a les seves funcions en els àmbits següents:

 • la formació pedagògica dels universitaris, tant en l'etapa prèvia o inicial respecte a la seva incorporació a la docència, com en el posterior perfeccionament del professorat en exercici
 • la recerca activa en l’àmbit de les ciències de l'educació, i contribuir a la transferència i difusió del coneixement.
 • el suport tècnic i l'assessorament metodològic per a temes pedagògics de qualsevol deis nivells del sistema educatiu i àmbits formatius

Comissió de qualitat

Processos

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB parteix d’un marc de referència comú, que pren en consideració els criteris següents:

 1. Política i objectius de qualitat
  L’institut consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla de formació.
 2. Disseny de l’oferta formativa
  L’Institut disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat de la formació. Aquests mecanismes preveuen l’atenció als suggeriments i les reclamacions.
 3. Desenvolupament de la formació i d’altres actuacions orientades al PDI
  L’Institut està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn tenen la finalitat essencial d’afavorir el desenvolupament professional del PDI.
 4. Personal docent i investigador i d’administració i serveis
  L’institut disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació dels formadors, del PDI i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.
 5. Serveis i recursos materials
  L’Institut està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de la formació del PDI.
 6. Resultats de la formació
  L’Institut disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat de la formació es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de la formació, de la transferència i impacte i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.
 7. Informació pública
  L’Institut està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa als Plans de formació i als programes.

 

Mapa de processos dels programes de formació

pla

 

L’IDP-ICE controla i verifica el disseny i desplegament dels Plans i programes de formació per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació i certificació, i que també genera informació pública actualitzada relativa al funcionament de la formació.

Per dur a terme aquests tasca, l’Institut té identificats tots el processos relacionats amb la formació per assegurar que s'assoleixen els objectius pretesos en els seus Plans i Programes i n'ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

L’Institut disposa de procediments que permeten controlar, actualitzar, identificar i distribuir la documentació i les dades i indicadors que defineixen i generen el sistema de qualitat.

Les dades que es fan servir per a la millora provenen de les mesures del seguiment de la seva formació, de la mesura i seguiment de les dades i indicadors dels processos i del servei ofert i de la satisfacció dels grups d’interès.