Disposicions normatives

S’entén per disposicions normatives, les normatives, els reglaments, les resolucions, les instruccions i els protocols d’obligat compliment, aprovats i publicats d’acord amb els procediments aplicables.

 • En les disposicions normatives, quan les referències a càrrecs i professions no permeten estratègies inclusives àgils i naturals, com ara canvis de redacció o l’ús de mots col·lectius, invariables o no marcats, s’adopta el masculí gramatical com a genèric i es desestimen els desdoblaments sistemàtics de les formes masculina i femenina.

  Exemple adequatArticle 24
  24.1. El degà designa el secretari de la Facultat entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet vinculat al centre. El secretari forma part de l’equip deganal.

  Exemple inadequatArticle 24
  24.1. El degà o degana designa el secretari o secretària de la Facultat entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet vinculat al centre. El secretari o secretària forma part de l’equip deganal.


  En aquests casos, cal incloure la clàusula següent, seguint les indicacions corresponents:

  Exemple adequatEn les denominacions de càrrecs i professions que s’esmenten en aquesta normativa es fa un ús no marcat del masculí genèric, que fa referència a qualsevol persona.


  • La clàusula s’ha d’incloure en una disposició final, en el cas de les normatives i reglaments, i també en el cas dels protocols que incloguin aquestes disposicions; en tot cas, s’ha d’introduir com a darrera disposició i, per tant, sempre, després de les disposicions finals relatives a l’entrada en vigor i a la publicació de la norma.

   Quan hi hagi diverses disposicions finals intitulades, convé referenciar també aquesta clàusula.

   Exemple adequatDisposició final primera. Entrada en vigor
   Disposició final segona. Llenguatge inclusiu


  • La clàusula s’ha d’incloure en una nota, al peu de la pàgina, enllaçada des del títol del document, en el cas de les instruccions i dels protocols que no incloguin disposicions finals. • En els títols que incloguin referències només en singular a càrrecs unipersonals, amb la voluntat de visibilitzar les dones, es preveu l’ús de la forma doble del substantiu (masculí i femení singular alhora).

  Exemple adequatAcord de modificació de la Normativa de votació electrònica de la UB i del calendari electoral de les eleccions a rector o rectora

  Exemple adequatArticle 1. El degà o degana


 • En el cas de disposicions normatives sensibles, l’objecte de les quals reguli la qüestió del gènere o la igualtat, s’admet excepcionalment l’ús discrecional de les formes dobles en singular (masculí i femení alhora) quan hi hagi la necessitat explícita de visibilitzar la presència de les dones. En aquest supòsit, la nota o disposició final esmentada anteriorment no és pertinent. Cal recordar que les referències en plural a càrrecs i professions es mantenen sense desdoblar.


AutorAquest criteri parteix de la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives, elaborada en coordinació amb la Secretaria General, el Vicerectorat d’Igualtat i Gènere, i el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística.
Més informació
Universitat de Barcelona. Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d’Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives. (Seu electrònica, 27-7-2023). <https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/436581> [consulta: 6 setembre 2023].

Universitat de Barcelona. Instrucció 8/2023, de 10 de novembre, de la secretària general, la vicerectora d’Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, que estableix un mecanisme de supervisió i acompanyament relatiu a la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives, i dilucida qüestions relatives a la seva aplicació. (Seu electrònica, 11-11-2023). <https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/436581> [consulta: 13 novembre 2023].
Darrera actualització: 13-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Disposicions normatives» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2550> [consulta: 22 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina