Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Ús no sexista de la llengua

 • Persones determinades
  • Casos especials
   • Gerenta
   • Femenins en -essa
   • Categories de professorat
   • Qualificacions
  • Documents
   • Cartes i correus electrònics
   • Convenis i contractes
   • Certificats i títols
   • Resolucions
 • Persones indeterminades
  • Persones indeterminades singular
   • Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens
    • Estudiant
    • Persona i part
     • Límits de la paraula persona
      • Per manca de claredat, precisió i fluïdesa
      • Per canvi de significat
    • Qui
   • Mots col·lectius
    • Límits dels mots col·lectius
     • Per canvi de significat
     • Per canvi del grau de formalitat
     • Per incorrecció gramatical
   • Mots i expressions despersonalitzats
    • La funció o l’acció en comptes de la persona
     • Límits per canvi de significat
    • L’organisme o la unitat en comptes de la persona
     • Límits per canvi de significat
    • Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades
    • Ús de l’adjectiu
   • Tractament personal
   • Formes dobles: forma femenina i masculina
    • Formes dobles senceres
     • Disposicions normatives
     • Salutacions de textos escrits
     • Llistes de sortides professionals i ofertes professionals
     • Impresos i formularis
     • Límits per manca de claredat, precisió i fluïdesa
    • Formes dobles abreujades: límits
     • Representació gràfica
    • Ordre dels elements
    • Concordança amb adjectius, determinants i pronoms
     • Professions i càrrecs
      • Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant
     • Salutacions de textos escrits
   • El masculí singular com a genèric
  • Persones indeterminades plural
   • Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens
    • Persones i parts
     • Límits de la paraula persones
      • Per manca de claredat, precisió i fluïdesa
      • Per canvi de significat
    • Qui
   • Mots col·lectius
    • Convocatòries de places
    • Límits dels mots col·lectius
     • Per canvi de significat
     • Per canvi del grau de formalitat
     • Per incorrecció gramatical
   • Mots i expressions despersonalitzats
    • La funció o l’acció en comptes de les persones
     • Límits de la funció o l’acció en comptes de les persones
      • Per canvi de significat
      • Per manca de claredat, precisió i fluïdesa
    • L’organisme o la unitat en comptes de les persones
     • Documents
     • Límits per canvi de significat
    • Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades
    • Ús de l’adjectiu
     • Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu
   • Tractament personal
   • Formes dobles: forma femenina i masculina
    • Formes dobles senceres
     • Salutacions de textos escrits o orals
     • Títols i eslògans
    • Ordre dels elements
    • Concordança amb adjectius, determinants i pronoms
     • Professions i càrrecs
     • Salutacions de textos escrits o orals
 • Altres consideracions
  • Tractaments simètrics
  • Les paraules dona i home
  • Nom i cognoms
  • Gènere no-binari
 • Annexos
  • Mots i expressions alternatius al masculí
  • Tipus de documents
  • Tipus de límits

Ús no sexista de la llengua

Aquestes recomanacions per redactar textos igualitaris, en català i castellà, permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional de la Universitat de Barcelona.

S’hi poden trobar estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i també propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors). Totes aquestes estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari. A més, s’ha posat un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Els criteris estan organitzats de la manera següent:Al final s’afegeix un apartat d’annexos que inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.

Guia ràpidaSi voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.


AutorAquests criteris s’han elaborat en el marc del Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives i han rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

El projecte l’ha coordinat la Universitat de Barcelona i hi han participat la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

Cal destacar que el punt de partida d’aquest projecte ha estat el document marc Acord sobre l’ús no sexista de la llengua.Publicat també a…

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2019. <http://hdl.handle.net/2445/127832> [consulta: 6 març 2019].
Més informació
«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua [Barcelona, 7 d’octubre de 2010]». A: Junyent, Carme (ed.). Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries, 2013, p. 201-204. També disponible en línia a: <http://www.gela.cat/Document.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Bosque, Ignacio. «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer». A: Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española (BILRAE), març de 2012. <http://www.rae.es/sites/default/files/Bosque_sexismo_linguistico.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération. [Suisse]: Chancellerie fédérale, 2000. <https://www.unige.ch/rectorat/egalite/files/9414/0353/2732/charte_epicene_Chancelerie_guide_formulation_non
_sexiste.pdf
> [consulta: 12 maig 2017].

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2011. <http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Observatori per a la Igualtat, 2011.
<http://www.uab.cat/Document/182/479/Guia_us_no_sexista_llenguatge2,0.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Persones determinades

Quan ens referim a una persona determinada, cal adaptar el text al gènere que correspon, sobretot en les referències a professions, càrrecs i titulacions. Així doncs, s’ha de fer servir la forma masculina o femenina d’acord amb el sexe de la persona a qui ens referim, tant en singular com en plural.

Exemple adequatAina Martín, professora adjunta

Exemple no admissibleAina Martín, professor adjunt


Exemple adequatAna Maria Geli, exrectora de la Universitat de Girona

Exemple no admissibleAna Maria Geli, exrector de la Universitat de Girona


Exemple adequatJoana Sau i Estel Domènec, doctorandes

Exemple no admissibleJoana Sau i Estel Domènec, doctorands


Exemple adequatla presidenta del Consell Social

Exemple no admissiblela president del Consell Social


Exemple adequatEl degà de la Facultat de Psicologia, Josep M. Rubio, i la degana de la Facultat de Dret, Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.

Exemple inadequatEls degans de la Facultat de Psicologia i la Facultat de Dret, Josep M. Rubio i Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.


Pel que fa als mots invariables, com ara cap i docent en català, i auxiliar i docente en castellà, l’element diferenciador és la forma femenina de l’article o altres especificadors amb flexió de gènere (numerals, indefinits i alguns quantitatius).

Exemple adequatla cap del Servei d’Atenció a l’Estudiant

Exemple adequatdues docents

Exemple adequatmoltes auxiliars


Quan les denominacions de professions, càrrecs i titulacions estan compostes per un nom i un adjectiu, també s’ha de fer servir la forma masculina o femenina segons la persona a la qual es refereixen. Cal tenir en compte que algunes paraules poden ser invariables.

Exemple adequatl’enginyera agrònoma i l’enginyer tècnic agrícola

Exemple no admissiblel’enginyera agrònom i l’enginyer tècnic agrícola


Exemple adequatla directora adjunta a Gerència

Exemple no admissiblela directora adjunt a Gerència


Exemple adequatLa Paula és auxiliar administrativa.

Exemple no admissibleLa Paula és auxiliar administratiu.


InformacióPer resoldre dubtes sobre la forma femenina de les denominacions de professions, càrrecs i titulacions, es pot consultar l’apartat «Casos especials» i el Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) per al català i el Diccionario de la lengua española (DRAE) per al castellà, i la Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària.

Casos especials

En aquest apartat es fan algunes consideracions sobre l’ús de la forma femenina gerenta, els femenins en -essa, les denominacions de les diverses categories professionals del professorat, i la distinció entre les qualificacions i els adjectius referits a les persones que tenen una determinada qualificació.

Gerenta

La forma gerenta ja està recollida en el diccionari normatiu en català. Pel que fa al castellà, tot i que es recull amb una marca d’ús restringit, a la Universitat de Barcelona se’n recomana l’ús per visibilitzar les dones que ocupen aquest càrrec.

Exemple adequatCarta personal de la gerenta a tot el personal.

Exemple no admissibleCarta personal de la gerent a tot el personal.


Per al castellà, en la resta de noms de càrrecs o professions que per referir-se a una dona tant es pot fer servir el masculí (com a nom invariable) o la forma femenina, també es recomana de fer servir aquesta forma.

Femenins en -essa

El sufix ‑essa, amb què tradicionalment es formaven femenins referits a càrrecs o professions, avui dia ja no és productiu, és a dir, ja no genera noms nous. Els existents (com ara advocadessa, alcaldessa, batllessa, jutgessa o metgessa) conviuen amb femenins formats amb el sufix ‑a (advocada) o femenins coincidents amb els masculins (alcalde, batlle, jutge o metge), els quals necessiten algun mecanisme sintàctic, com ara l’article, per establir l’oposició de gènere (la batlle, la jutge o la metge).

Per això, davant l’alternança de formes, en els casos invariables es recomana l’ús dels femenins acabats en ‑essa que tenen tradició, amb la voluntat de visibilitzar les dones que ocupen aquests càrrecs o professions.

Exemple adequatl’alcaldessa
Exemple inadequatl’alcalde

Exemple adequatla batllessa
Exemple inadequatla batlle

Exemple adequatla jutgessa
Exemple inadequatla jutge

Exemple adequatla metgessa
Exemple inadequatla metge


En canvi, en els casos en què l’alternança es dona amb femenins formats amb el sufix ‑a, aquesta es prioritza per davant de la forma amb el sufix ‑essa.

Exemple adequatl’advocada
Exemple inadequatl’advocadessa
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, p. 163. Disponible en paper a https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991000525939706708.

Categories de professorat

En les denominacions de les categories professionals del professorat, cal flexionar com correspongui segons el sexe de la persona a qui fan referència, i tenint en compte que algunes paraules són invariables.

Exemple adequatprofessor adjunt
professora adjunta

professor agregat
professora agregada

professor ajudant
professora ajudant

professor associat
professora associada

professor col·laborador
professora col·laboradora

professor contractat
professora contractada

professor emèrit
professora emèrita

professor honorari
professora honorària

professor interí
professora interina

professor lector
professora lectora

professor visitant
professora visitant

Qualificacions

Cal distingir entre la denominació de les qualificacions (apte, no apte, aprovat, no presentat, en català; apto, no apto, aprobado, no presentado, en castellà), que es designen amb la forma masculina, i els adjectius que es refereixen a les persones que obtenen aquestes qualificacions, que cal flexionar com correspongui segons el sexe de la persona a qui facin referència.

Exemple adequatJoana Sales Bartomeu ha obtingut la qualificació d’apte.

Exemple no admissibleJoana Sales Bartomeu ha obtingut la qualificació d’apta.


Exemple adequatCERTIFICO: Que Joana Sales Bartomeu és apta per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

Exemple no admissibleCERTIFICO: Que Joana Sales Bartomeu és apte per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

Documents

En els documents tancats o personalitzats, que s’adrecen a persones determinades (cartes i correus electrònics, convenis i contractes, certificats i títols, resolucions), s’ha d’utilitzar la forma que correspongui segons el sexe d’aquestes persones.

En aquests casos, cal aprofitar al màxim les possibilitats dels programes informàtics per editar documents personalitzats, amb l’objectiu que tant el tractament personal com la redacció del text s’adaptin al gènere que correspon.

Exemple adequatSignatura

Maria Rovira
Delegada del rector per a l’acció social

Exemple no admissibleSignatura

Maria Rovira
Delegat/ada del rector per a l’acció social

Cartes i correus electrònics

Exemple adequatSenyora Sanaüja,

Us escrivim per agrair-vos la participació en les ponències del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.


Exemple adequatBenvolgudes jugadores,

Us enviem adjunt el reportatge gràfic del partit de semifinals de la lliga universitària de bàsquet femení.

Convenis i contractes

Exemple adequatCONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EL CENTRE DE RECERCA DE DONES DUODA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

D’una banda, Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona, i, de l’altra, M. Milagros Rivera-Garretas, coordinadora del màster en Estudis de la Diferència Sexual del Centre de Recerca de Dones Duoda de la Universitat de Barcelona.


Exemple adequatCONTRACTE LABORAL DE PROFESSORAT LECTOR

L’EMPRESA

[...]

LA TREBALLADORA

Nom i cognoms                              
Anna Riera Fusté

DECLAREN

Que compleixen les condicions necessàries per subscriure aquest contracte i, en conseqüència, decideixen formalitzar-lo d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. La treballadora prestarà els seus serveis com a professora lectora del Departament [...].


Resolucions

Exemple adequatRESOLC:

1. Nomenar Antònia Taverner Costa, amb DNI núm. 38432191, funcionària interina de l’escala de gestió amb destinació al Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, a la Facultat de Medicina d’aquesta universitat.

Persones indeterminades

Si es fa referència a persones indeterminades, cal distingir dos casos diferents, perquè no sempre són útils els mateixos recursos: quan ens referim a una persona indeterminada, que tant pot ser un home com una dona, o quan ens referim a un conjunt de persones indeterminades, que pot incloure homes i dones.

Persones indeterminades singular

Tot i que gramaticalment el masculí singular, en català i en castellà, com en altres llengües romàniques, pot tenir un ús no marcat i es pot fer servir per referir-se a un home o una dona quan el text fa referència a una persona indeterminada, hi ha diverses estratègies alternatives per incloure i visibilitzar ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple adequatagent, responsable, fiscal, professional [català]
   representante, miembro, asistente [castellà]


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple adequatpersona, víctima


  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple adequatcos, plantilla, personal, equip [català]
   personal, alumnado, grupo [castellà]


  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de la persona.

   Exemple adequatdocència, coordinació, vicerectorat [català]
   decanato, secretaría, jefatura [castellà]


  • Tractament personal de vós, per al català.


 • Recursos visibilitzadors: fan visibles les dones i els homes en el discurs, com ara l’ús de les formes dobles.


Són preferibles els recursos inclusius davant de les formes dobles, perquè tenen l’avantatge que afavoreixen la claredat i la fluïdesa del text. A l’hora d’escollir el recurs més adequat, cal tenir en compte el tipus de text, el context, a qui va destinat, entre altres factors.

Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens

En les referències en singular a una persona indeterminada, és preferible fer servir mots invariables (que tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení, sempre que no hi hagi article o que, en el cas del català, es pugui apostrofar, com ara estudiant, agent, auxiliar, etc.) i epicens (que tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari i que designen indiferentment homes i dones, com ara persona, víctima, etc.) com a recurs inclusiu en comptes del masculí singular.

Exemple adequatEs busca responsable de formació per coordinar els cursos del segon quadrimestre.

Exemple inadequatEs busca coordinador de formació per als cursos del segon quadrimestre.


Exemple adequatles habilitats cognitives de l’infant

Exemple inadequatles habilitats cognitives del nen


Exemple adequatel paper de l’ésser humà en el canvi climàtic

Exemple inadequatel paper de l’home en el canvi climàtic

Estudiant

En català, en el cas de estudiant o estudianta, malgrat que totes dues formes són normatives, es recomana l’ús de estudiant (que inclou masculí i femení) i es proposa aquesta forma sempre que sigui possible com a alternativa a l’ús de alumne (que té forma masculina i femenina).

Exemple adequatL’estudiant ha de renunciar a l’avaluació continuada abans de lliurar el primer exercici d’avaluació.

Exemple inadequatL’alumne ha de renunciar a l’avaluació continuada abans de lliurar el primer exercici d’avaluació.


En castellà, la paraula estudiante és invariable i el seu gènere ve determinat per l’article. Per tant, només en el cas que no vagi precedit d’article és preferible utilitzar aquest substantiu en lloc de alumno (que té forma masculina i femenina).

Exemple adequatSer estudiante de una de las titulaciones que oferta la universidad.

Exemple inadequatSer alumno de una de las titulaciones que oferta la universidad.


En canvi, en casos en què s’opti per utilitzar una forma doble, és aconsellable recórrer a el alumno o alumna en lloc de el o la estudiante.

Exemple adequatEl alumno o alumna deberá acreditar su nivel de inglés.

Exemple inadequatEl o la estudiante deberá acreditar su nivel de inglés.

Persona i part

Les paraules persona i part (parte, en castellà) són mots epicens que inclouen tots dos sexes i que permeten evitar les marques de gènere gramatical. Són un recurs adequat en alguns casos, especialment en textos normatius o plantilles de documents que han de servir per a tots dos sexes, si es vol evitar l’ús del masculí singular com a genèric o un ús excessiu de les formes dobles.

Exemple adequatEl pagament de la quota s’ha de fer per domiciliació bancària mitjançant un rebut a nom de la persona titular del compte corrent.

Exemple inadequatEl pagament de la quota s’ha de fer per domiciliació bancària mitjançant un rebut a nom del titular del compte corrent.


Exemple adequatCal que la persona que representa l’empresa signi aquesta oferta i indiqui el seu nom i càrrec.

Exemple inadequatCal que el representant o la representant de l’empresa signi aquesta oferta i indiqui el seu nom i càrrec.


Exemple adequatLa persona encarregada del material també s’ha de fer càrrec de supervisar el mobiliari.

Exemple inadequatL’encarregat o encarregada del material també s’ha de fer càrrec de supervisar el mobiliari.


Exemple adequatLa persona interessada a participar en el concurs ha de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria.

Exemple inadequatL’interessat a participar en el concurs ha de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria.


Exemple adequatS’ha d’excloure la responsabilitat de la part contractant implicada en la controvèrsia.

Exemple inadequatS’ha d’excloure la responsabilitat del contractant implicat en la controvèrsia.

Límits de la paraula persona

L’ús de la paraula persona pot no ser adequat en determinats contextos per designar una persona indeterminada, que tant pot ser un home o una dona. Alguns casos en què cal limitar aquest recurs i donar preferència a altres solucions són: per manca de claredat, precisió i fluïdesa o per canvi de significat.

Per manca de claredat, precisió i fluïdesa

Cal evitar un ús abusiu de la paraula persona, que pot donar com a resultat expressions forçades o massa llargues. En aquests casos, és recomanable buscar altres construccions més senzilles que facilitin la claredat i la fluïdesa del text. Fins i tot en algun cas pot ser preferible una forma doble.

Exemple adequatCal trucar als Serveis Informàtics.

Exemple inadequatCal trucar a la persona que gestiona les incidències informàtiques.


Exemple adequatestrès en el cuidador o cuidadora

Exemple inadequatestrès en la persona que té cura d’algú

Per canvi de significat

En alguns casos en què el context pugui ser ambigu, l’adjectiu que acompanya la paraula persona pot modificar el sentit de la frase.

Exemple adequatEl treballador o treballadora té dret a flexibilitat horària

[Es tracta d’una persona assalariada.]
Exemple adequatLa persona treballadora té dret a flexibilitat horària

[S’entén que la persona és de mena treballadora.]

Exemple adequatPerfil de diplomàtic o diplomàtica

[Es tracta d’una persona que ha fet la carrera de diplomàcia.]
Exemple adequatPerfil de la persona diplomàtica

[S’entén que la persona té habilitat i tacte.]


Qui

L’ús del relatiu qui, en català, i quien, en castellà, és especialment útil en determinats textos administratius i normatius (com ara les sol·licituds) per substituir el masculí singular com a genèric o les formes dobles.

Exemple adequatQui sol·licita...
La persona que sol·licita...

Exemple inadequatEl sol·licitant
El o la sol·licitant


Exemple adequatQui presenta la demanda
La persona que presenta la demanda

Exemple inadequatEl demandant
El o la demandant


Exemple adequatQui representa legalment l’empresa
La persona que representa legalment l’empresa

Exemple inadequatEl representant legal de l’empresa
El o la representant legal de l’empresa


Exemple adequatDocumentació de qui sol·licita l’ajuda

Exemple inadequatDocumentació del sol·licitant de l’ajuda

Mots col·lectius

És recomanable fer servir mots col·lectius (com ara plantilla, equip, cos, en català; personal, grupo, alumnado, en castellà) en lloc del masculí singular utilitzat per designar un conjunt de persones.

Exemple adequateines per al professorat

Exemple inadequateines per al professor


Exemple adequatdrets de l’alumnat

Exemple inadequatdrets de l’alumne


Exemple adequatD’acord amb el que estableix la Resolució de 27 d’abril de 2011, que regula la convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat...

Exemple inadequatD’acord amb el que estableix la Resolució de 27 d’abril de 2011, que regula la convocatòria de concurs de diverses places de professor agregat...


Per a la concordança del nom col·lectiu amb el verb, en català, es pot consultar la informació corresponent.

Límits dels mots col·lectius

És important no fer servir els mots col·lectius de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o del grau de formalitat, o per incorrecció gramatical. Per tant, quan es fan servir els mots col·lectius com a recurs inclusiu, cal tenir molt en compte els límits.

Per canvi de significat

El mot col·lectiu pot no expressar sempre el mateix que el nom substituït, i cal estar atents al context per confirmar que no hi poden haver equívocs.

Exemple adequatL’assignatura L’Infant i el seu
Entorn

[Fa referència a un nen o nena.]Exemple adequatL’assignatura La Infància i el seu Entorn

[Pot fer referència tant als infants com al període de la vida que comprèn des del naixement fins a l’adolescència.]

Exemple adequatEl degà o degana ha de comunicar a la Junta Permanent qualsevol canvi que es produeixi en la composició de l’equip deganal.
Exemple adequatEl deganat [= equip deganal] ha de comunicar a la Junta Permanent qualsevol canvi que es produeixi en la composició de l’equip deganal.

Exemple adequatEn les pràctiques, la dedicació de l’estudiant està limitada a un màxim de trenta hores setmanals.
Exemple adequatEn les pràctiques, la dedicació de l’alumnat està limitada a un màxim de trenta hores setmanals.

Per canvi del grau de formalitat

El mot col·lectiu pot no ser una bona opció com a substitut del masculí singular si implica un canvi del grau de formalitat no adequat en contextos que requereixen un ús més neutre del llenguatge.

Exemple adequatel temps lliure de l’infant

Exemple inadequatel temps lliure de la quitxalla
el temps lliure de la canalla

Per incorrecció gramatical

L’ús d’un mot col·lectiu pot comportar errors gramaticals o inadequacions que cal evitar.

Exemple adequatEl professor o professora de cada grup de l’assignatura penja els exercicis en el Campus Virtual en acabar el tema.

Exemple inadequatEl professorat de cada grup de l’assignatura penja els exercicis en el Campus Virtual en acabar el tema.

[Només hi ha un professor.]


Exemple adequatEl treball final de grau és una tasca que cada estudiant desenvolupa individualment.

Exemple inadequatEl treball final de grau és una tasca que l’alumnat desenvolupa individualment.

Mots i expressions despersonalitzats

Els mots i les expressions despersonalitzats són un recurs inclusiu que es recomana en comptes del masculí singular amb valor genèric. Per exemple, en lloc de designar la persona, es pot fer referència a la funció o l’acció, l’organisme o la unitat; o bé recórrer a canvis de redacció o a l’ús de determinats adjectius per despersonalitzar les expressions.

La funció o l’acció en comptes de la persona

L’ús de la funció o l’acció (com ara presidència, candidatura, mediació, en català; dirección, tutorización, asesoramiento, en castellà) per substituir la referència a una persona pot ser un recurs útil per incloure tots dos sexes en el discurs.

Exemple adequateleccions a la presidència de la Comissió

Exemple inadequateleccions a president de la Comissió


Exemple adequatEl suport a la docència té com a objectiu gestionar i oferir al professorat els recursos d’informació i serveis útils per a la tasca docent.

Exemple inadequatEl suport al docent té com a objectiu gestionar i oferir al professorat els recursos d’informació i serveis útils per a la tasca docent.


Exemple adequatInscripció a la jornada Mediació Familiar i Social: Infància, Adolescència i Violència de Gènere

Exemple inadequatInscripció a la jornada Mediador Familiar i Social: Infància, Adolescència i Violència de Gènere

Límits per canvi de significat

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per la funció o l’acció, perquè es poden produir canvis de significat.

Exemple adequatL’IDP ofereix recursos en anglès per al docent.
Exemple adequatL’IDP ofereix recursos en anglès per a la docència

[Pot fer referència a l’ensenyament de l’anglès.]

L’organisme o la unitat en comptes de la persona

Els noms que fan referència a l’organisme o a la unitat en comptes de la persona (com ara servei, delegació, en català; secretaría, unidad en castellà) poden servir com a recurs inclusiu en alguns contextos.

Exemple adequatDelegació d’Estudiants d’Enginyeria Industrial de Barcelona

[en una placa de despatx]

Exemple inadequatDelegat d’estudiants d’Enginyeria Industrial de Barcelona

[en una placa de despatx]


Exemple adequatCal adreçar-se a la Intervenció Delegada.

Exemple inadequatCal adreçar-se a l’interventor delegat.


Exemple adequatCal trucar als Serveis Informàtics.

Exemple inadequatCal trucar al tècnic informàtic.

Límits per canvi de significat

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per l’organisme o la unitat administrativa corresponent, perquè es poden produir canvis de significat o pot induir a errors d’interpretació.

Exemple adequatLa decisió depèn del degà o degana.

[La decisió depèn de la persona que té el càrrec de degà o degana.]
Exemple adequatLa decisió depèn del deganat.

[La decisió depèn de la unitat o equip de persones que la constitueixen.]


Exemple adequatEleccions a rector o rectora

[Les eleccions són a càrrecs unipersonals. En contextos clarament normatius, correspon doncs la forma doble.]
Exemple adequatEleccions al Rectorat

[S’entén que les eleccions són a les dependències del Rectorat. En contextos periodístics, però, és una fórmula acceptable.]

Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades

Una altra possibilitat per evitar l’ús del masculí singular com a genèric o les formes dobles és recórrer a canvis de redacció (ús de formes verbals en lloc de formes nominals, per exemple) o a altres expressions despersonalitzades.

Exemple adequatEt donem la benvinguda al web d’Esports UB

Exemple inadequatBenvingut al web del Servei d’Esports UB


Exemple adequatRequisits d’accés:
— Tenir un títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura o enginyeria tècnica amb l’especialitat docent.

Exemple inadequatRequisits d’accés:
― Ser llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, diplomat o enginyer tècnic amb l’especialitat docent.


Exemple adequatQuè necessites per començar el grau en Sociologia?
Tenir interès pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.

Exemple inadequatQuè necessites per començar el grau en Sociologia?
Estar interessat pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.


Exemple adequatCoordinar l’assignatura implica elaborar el pla docent.

Exemple inadequatSer el coordinador o coordinadora de l’assignatura implica elaborar el pla docent.


Exemple adequatUn cop donat d’alta el servei, es poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.

Exemple inadequatUn cop donat d’alta el servei, l’usuari pot gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.


Exemple adequatPer renovar el carnet, cal portar dues fotografies.

Exemple inadequatPer renovar el carnet, l’usuari interessat ha de portar dues fotografies.


Exemple adequatT’acabes de graduar?

Exemple inadequatEts un nou graduat?


Exemple adequatCol·legiar-se no té preu! Consulta el nostre web.

Exemple inadequatSer col·legiat no té preu! Consulta el nostre web.


Aquest recurs s’utilitza sovint en textos esquemàtics o breus, com ara formularis, llistes, impresos, taules, enumeracions, etc.

Exemple adequatNom i cognoms:
Exemple no admissibleSr./Sra.:
El/La sol·licitant:

Exemple adequatLloc de naixement:
Exemple no admissibleNascut/uda a:

Exemple adequatDomicili:
Exemple no admissibleDomiciliat/ada a:

Ús de l’adjectiu

Per evitar fer servir el masculí singular com a genèric, a vegades es pot recórrer a utilitzar un adjectiu de la mateixa família o conceptualment relacionat.

Exemple adequatCal un informe mèdic.

Exemple inadequatCal un informe del metge.


Exemple adequatrecursos útils per a la tasca docent

Exemple inadequatrecursos útils per a la tasca del professor


Exemple adequatl’equip rectoral

Exemple inadequatl’equip del rector

Tractament personal

En català, en la documentació administrativa i acadèmica, es recomana fer servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una, ja que permet evitar l’ús del masculí com a genèric i les formes dobles.

Exemple adequatUs informem de la nova normativa.

Exemple inadequatLa/L’informem de la nova normativa.


Exemple adequatAprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

Exemple inadequatAprofitem l’avinentesa per saludar-lo ben atentament.


Tant en català com en castellà, si es fa servir el tractament de tu, es pot recórrer a canvis de redacció per incloure tots dos sexes.

Exemple adequatSi t’interessa participar en el nostre projecte...

Exemple inadequatSi estàs interessat a participar en el nostre projecte...

Formes dobles: forma femenina i masculina

Les formes dobles són un recurs visibilitzador que es pot fer servir quan hi ha una intenció manifesta de fer visibles les dones. En els àmbits acadèmics i administratius, aquesta intenció es concreta sobretot en les referències a càrrecs o professions que tant poden ocupar un home com una dona.

Exemple adequatEl rector o rectora de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.

Exemple inadequatEl rector de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.


Exemple adequatEl progenitor o progenitora amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.

Exemple inadequatEl progenitor amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.


Tot i això, cal tenir en compte que es tracta d’un recurs que allarga el text i en dificulta la lectura; per tant, no ha de ser ni la primera ni l’única opció per evitar el masculí singular com a genèric. En aquest sentit, en general es desestima l’ús de les formes dobles en el cas de les disposicions normatives.

En el cas d’utilitzar formes dobles es recomana l’ús de formes dobles senceres en lloc de formes dobles abreujades. I tenir en compte aspectes relacionats amb l’ordre dels elements i la concordança amb adjectius, determinants i pronoms.

Formes dobles senceres

En l’àmbit acadèmic i administratiu, es recomana fer servir la forma doble per fer referència a una persona indeterminada en singular en els casos següents: salutacions de textos escrits, llistes de sortides i ofertes professionals, impresos i formularis.

En el cas de les disposicions normatives, es desestima el desdoblament de la forma masculina i femenina i es recomana l’ús del masculí com a genèric, sempre que no siguin possibles altres recursos inclusius.

Disposicions normatives

S’entén per disposicions normatives, les normatives, els reglaments, les resolucions, les instruccions i els protocols d’obligat compliment, aprovats i publicats d’acord amb els procediments aplicables.

 • En les disposicions normatives, quan les referències a càrrecs i professions no permeten estratègies inclusives àgils i naturals, com ara canvis de redacció o l’ús de mots col·lectius, invariables o no marcats, s’adopta el masculí gramatical com a genèric i es desestimen els desdoblaments sistemàtics de les formes masculina i femenina.

  Exemple adequatArticle 24
  24.1. El degà designa el secretari de la Facultat entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet vinculat al centre. El secretari forma part de l’equip deganal.

  Exemple inadequatArticle 24
  24.1. El degà o degana designa el secretari o secretària de la Facultat entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet vinculat al centre. El secretari o secretària forma part de l’equip deganal.


  En aquests casos, cal incloure la clàusula següent, seguint les indicacions corresponents:

  Exemple adequatEn les denominacions de càrrecs i professions que s’esmenten en aquesta normativa es fa un ús no marcat del masculí genèric, que fa referència a qualsevol persona.


  • La clàusula s’ha d’incloure en una disposició final, en el cas de les normatives i reglaments, i també en el cas dels protocols que incloguin aquestes disposicions; en tot cas, s’ha d’introduir com a darrera disposició i, per tant, sempre, després de les disposicions finals relatives a l’entrada en vigor i a la publicació de la norma.

   Quan hi hagi diverses disposicions finals intitulades, convé referenciar també aquesta clàusula.

   Exemple adequatDisposició final primera. Entrada en vigor
   Disposició final segona. Llenguatge inclusiu


  • La clàusula s’ha d’incloure en una nota, al peu de la pàgina, enllaçada des del títol del document, en el cas de les instruccions i dels protocols que no incloguin disposicions finals. • En els títols que incloguin referències només en singular a càrrecs unipersonals, amb la voluntat de visibilitzar les dones, es preveu l’ús de la forma doble del substantiu (masculí i femení singular alhora).

  Exemple adequatAcord de modificació de la Normativa de votació electrònica de la UB i del calendari electoral de les eleccions a rector o rectora

  Exemple adequatArticle 1. El degà o degana


 • En el cas de disposicions normatives sensibles, l’objecte de les quals reguli la qüestió del gènere o la igualtat, s’admet excepcionalment l’ús discrecional de les formes dobles en singular (masculí i femení alhora) quan hi hagi la necessitat explícita de visibilitzar la presència de les dones. En aquest supòsit, la nota o disposició final esmentada anteriorment no és pertinent. Cal recordar que les referències en plural a càrrecs i professions es mantenen sense desdoblar.


AutorAquest criteri parteix de la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives, elaborada en coordinació amb la Secretaria General, el Vicerectorat d’Igualtat i Gènere, i el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística.
Més informació
Universitat de Barcelona. Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d’Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives. (Seu electrònica, 27-7-2023). <https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/436581> [consulta: 6 setembre 2023].

Universitat de Barcelona. Instrucció 8/2023, de 10 de novembre, de la secretària general, la vicerectora d’Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, que estableix un mecanisme de supervisió i acompanyament relatiu a la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives, i dilucida qüestions relatives a la seva aplicació. (Seu electrònica, 11-11-2023). <https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/436581> [consulta: 13 novembre 2023].

Salutacions de textos escrits

En salutacions de textos escrits adreçats a un sol destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, etc.), es recomana l’ús de la forma doble  sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple adequatSenyor, senyora,

Exemple adequatBenvolgut professor,
Benvolguda professora,

Llistes de sortides professionals i ofertes professionals

En llistes de sortides professionals i ofertes professionals, es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple adequatOfertes de feina

Secretari o secretària de direcció
Enginyer tècnic o enginyera tècnica d’obres públiques
Coordinador o coordinadora comercial
Tècnic o tècnica mediambiental
Assessor o assessora

Impresos i formularis

En impresos i formularis es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric, i només recórrer  a les formes dobles abreujades per problemes d’espai.

Exemple adequat

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor o tutora ................
                 .......................................................................................


Exemple inadequat

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor .............................
                 .......................................................................................


Límits per manca de claredat, precisió i fluïdesa

En determinats documents llargs, com que l’ús sistemàtic de les dobles formes de càrrecs allarga el text i en dificulta la lectura, cal valorar els límits d’aquest recurs i fer-lo compatible amb l’ús del masculí singular com a genèric, com es fa en les disposicions normatives.

Formes dobles abreujades: límits

Pel que fa a les formes dobles abreujades, se’n limita l’ús per manca de claredat només a determinats tipus de text, com ara impresos o llistes, i sempre que calgui per problemes d’espai. Així doncs, si s’opta per l’ús de formes dobles perquè no es poden utilitzar altres estratègies, és preferible la forma doble sencera a la forma doble abreujada.

Exemple adequatÉs competència de la junta de facultat elegir i remoure el degà o degana.

Exemple inadequatÉs competència de la junta de facultat elegir i remoure el degà/ana.


Exemple adequatRequisits: tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent.

Exemple inadequatRequisits: tenir la titulació de doctor/a, enginyer/a, arquitecte/a, llicenciat/ada, o el títol de grau corresponent.


Exemple adequatAnunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça de secretari o secretària de la Unitat de Gestió del Rectorat.

Exemple inadequatAnunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça de secretari/ària de la Unitat de Gestió del Rectorat.


Exemple adequatRESOLC:

Declarar vacants les dues places convocades d’administratiu o administrativa adscrites a la Secció de Nòmines.

Exemple inadequatRESOLC:

Declarar vacants les dues places convocades d’administratiu/iva adscrites a la Secció de Nòmines.


Per resoldre dubtes sobre la representació gràfica de les formes abreujades, es poden consultar les recomanacions específiques per al català i per al castellà.

Representació gràfica

En general, si cal recórrer a les formes dobles, és preferible representar-les senceres. Les formes dobles abreujades tenen un ús molt limitat, ja que només s’utilitzen en determinats tipus de text, com ara impresos, llistes, quadres o taules, i sempre que hi hagi limitació d’espai.

En aquests casos restringits, per representar de manera abreujada les formes femenines al costat de les masculines corresponents, s’afegeix la terminació femenina a la dreta del masculí, després d’una marca de separació (habitualment la barra inclinada).

 • Quan la forma femenina només implica l’addició de la terminació -a a la forma masculina sense cap altre canvi ortogràfic, senzillament s’afegeix la a.

  Exemple adequatenginyer/a
  president/a
  rector/a
  síndic/a

  En el cas que la -a del femení substitueixi una -e o una -o del masculí, també s’escriu una a.

  Exemple adequatarquitecte/a
  mestre/a
  pediatre/a
  mosso/a


 • En el cas que la forma femenina comporti altres canvis gràfics (accentuació, alternança o duplicació de consonants, etc.), s’escriu la terminació femenina des de la vocal tònica.

  Exemple adequatadministratiu/iva
  degà/ana
  secretari/ària
  graduat/ada


 • Tot i que en els noms de professions i càrrecs es recomana no fer servir -essa per marcar el femení, si s’utilitza s’ha d’escriure la terminació.

  Exemple adequatalcalde/essa
  jutge/essa
  metge/essa
  sastre/essa


 • Si l’estalvi d’espai no és significatiu, les formes femenines s’han d’escriure senceres.

  Exemple adequatsoci/sòcia
  Exemple no admissiblesoci/òcia

  Exemple adequatgrec/grega
  Exemple no admissiblegrec/ega

Ordre dels elements

Quan es fan servir formes dobles senceres, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple adequatSignatura del director o directora del centre

Exemple adequatel síndic o síndica de greuges


També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la forma masculina.

Exemple adequatEs necessita tècnica o tècnic de laboratori.

Exemple adequatCal adreçar-se a la rectora o rector de la universitat que correspongui.

Exemple adequatEs busca infermera o infermer.


En el cas de les formes dobles abreujades, l’ordre sempre és la forma masculina més la terminació femenina.

Exemple adequatSignatura del secretari/ària de departament

Concordança amb adjectius, determinants i pronoms

Pel que fa a la concordança, quan el substantiu que s’ha de doblar va acompanyat de determinants o adjectius, es recomana fer servir la forma doble només per al substantiu. La concordança de l’adjectiu i determinants es fa amb el substantiu masculí, que en aquest cas s’escriu sempre abans del femení, per evitar frases ambigües o equívoques.

Exemple adequatEl projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o doctoranda europeu.

Exemple inadequatEl projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o una doctoranda europea.

[Es pot entendre que parla, d’una banda, d’un doctorand (europeu o no), i de l’altra, d’una doctoranda europea.]


Exemple adequatel professor o professora afectat per les retallades

Exemple inadequatel professor o la professora afectat o afectada per les retallades

Exemple inadequatel professor afectat o la professora afectada per les retallades


També es fa la concordança únicament en masculí si el substantiu s’ha de substituir per un pronom feble.

Exemple adequatParleu amb el professor o professora per informar-lo del tema del treball.

Exemple inadequatParleu amb el professor o professora per informar-lo o informar-la del tema del treball.

Exemple inadequatParleu amb el professor o professora per informar-lo/-la del tema del treball.

Professions i càrrecs

En casos de denominacions de professions i càrrecs formats per un nom i un adjectiu variable, es recomana de doblar tant el substantiu com l’adjectiu.

Exemple adequatenginyer agrònom o enginyera agrònoma

Exemple inadequatenginyer o enginyera agrònom


Exemple adequatdirector adjunt o directora adjunta

Exemple inadequatdirector o directora adjunt


Exemple adequatl’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa

Exemple inadequatl’auxiliar administratiu o administrativa


Si l’adjectiu és invariable no cal repetir-lo.

Exemple adequatel pèrit o pèrita judicial

Exemple inadequatel pèrit judicial o pèrita judicial


En el cas dels noms invariables, es recomana repetir el nom al costat del determinant.

Exemple adequatel cap o la cap d’estudis

Exemple inadequatel o la cap d’estudis


Exemple adequatel vocal o la vocal de la comissió

Exemple inadequatel o la vocal de la comissió


En català, en els mots invariables que comencen per i- (o hi-) o u- (o hu-) àtones, cal recordar que la forma de l’article varia segons si és masculí o femení; per tant, en aquests casos és necessari posar-hi tant l’article com el substantiu.

Exemples en català

Exemple adequatl’intendent o la intendent

Exemple no admissibleel o la intendent


Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant

En català, cal anar amb compte amb els noms invariables que comencen amb vocal, ja que s’ha d’apostrofar l’article determinat; per tant, en aquests casos no és possible la forma doble, ni de l’article ni del substantiu.

Exemple adequatl’agent judicial
Exemple no admissibleel o l’agent judicial

Exemple adequatl’auxiliar
Exemple no admissibleel o l’auxiliar

Salutacions de textos escrits

En el cas particular de les salutacions de cartes, correus electrònics, etc., es recomana repetir l’adjectiu que acompanya el nom.

Exemple adequatBenvolgut col·laborador,
Benvolguda col·laboradora,

Exemple inadequatBenvolgut col·laborador o col·laboradora,


Exemple adequatDistingit senyor, distingida senyora,

Exemple inadequatDistingit senyor o senyora,

El masculí singular com a genèric

Quan l’aplicació dels diversos recursos inclusius o visibilitzadors va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o del sentit comú, convé usar el masculí singular amb valor genèric.

Exemple adequatFormen part de la comissió un membre del col·lectiu docent i investigador, un membre del PAS i un estudiant.

Exemple inadequatFormen part de la comissió una persona membre del col·lectiu docent i investigador, un membre o una membre del PAS i un o una estudiant.


Exemple adequatDemà hi ha una conferència sobre el perfil de l’emprenedor a la sala de graus de la Facultat d’Economia.

Exemple inadequatDemà hi ha una conferència sobre el perfil de l’emprenedor o emprenedora a la sala de graus de la Facultat d’Economia.


Exemple adequatFes-te el carnet de soci!

Exemple inadequatFes-te el carnet de soci o sòcia!


Exemple adequatUsuari:
Contrasenya:

Exemple inadequatUsuari o usuària:
Contrasenya:


Un cas diferent són les denominacions compostes o estructures fixades que no designen persones, però que inclouen algun mot referit a persones, en què sempre s’utilitza el masculí singular com a genèric.

Exemple adequatcompte de client
número de client
fitxa de client

Exemple no admissiblecompte de client o clienta
número de client o clienta
fitxa de client o clienta


Exemple adequatguia d’usuari
perfil d’usuari
codi d’usuari
interfície gràfica d’usuari

Exemple no admissibleguia d’usuari o usuària
perfil d’usuari o usuària
codi d’usuari o usuària
interfície gràfica d’usuari o usuària


Exemple adequatquadern del becari

Exemple no admissiblequadern del becari o becària

Persones indeterminades plural

Tot i que gramaticalment el masculí plural, en català i en castellà, com en altres llengües romàniques, pot tenir un ús no marcat i es pot fer servir per referir-se a homes i dones quan el text fa referència a persones indeterminades, hi ha diverses estratègies alternatives per incloure ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple adequatauxiliars, membres [català]
   responsables, profesionales, testigos [castellà]


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple adequatpersones, infants, criatures [català]
   personajes, víctimas [castellà]


  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple adequatcos, equip [català]
   personal, plantilla [castellà]


  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de les persones.

   Exemple adequatdocència, coordinació, vicerectorat [català]
   vocalía, rectorado, tutoría [castellà]


  • Tractament personal de vós, per al català.


 • Quan l’aplicació d’aquests recursos inclusius va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, convé usar el masculí plural amb valor genèric abans que les formes dobles.

  Exemple adequatTambé han subscrit el text arquitectes, enginyers industrials, enginyers de telecomunicacions, metges, aparelladors, doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres.

  Exemple inadequatTambé han subscrit el text arquitectes, enginyers i enginyeres industrials, enginyers i enginyeres de telecomunicacions, metges i metgesses, aparelladors i aparelladores, doctors i doctores, llicenciats i llicenciades en Filosofia i Lletres.


 • Per tant, només es recomanen les formes dobles en plural quan hi ha una voluntat explícita de visibilitzar la presència de tots dos sexes en el discurs.

  Exemple adequatEls rectors i rectores de les universitats catalanes signaran l’acord.

  [Si es vol visibilitzar que hi ha dones rectores.]

  Exemple inadequatEls rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.


Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens

En les referències en plural a persones indeterminades, és preferible fer servir mots invariables (que tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení, sempre que no hi hagi article, com ara professionals, responsables, en català; miembros, auxiliares, en castellà) i epicens (que tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari i que designen indiferentment homes i dones, com ara criatures, persones, en català; víctimas, personas, en castellà) com a recurs inclusiu en comptes del masculí plural.

Exemple adequatEl projecte s’adreça a infants, adolescents i líders de diverses comunitats de Guatemala.

Exemple inadequatEl projecte s’adreça als nens, adolescents i líders de diverses comunitats de Guatemala.


Exemple adequatPer Sant Jordi, a la universitat s’han organitzat activitats en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol al Japó.

Exemple inadequatPer Sant Jordi, a la universitat s’han organitzat activitats en solidaritat amb els afectats pel terratrèmol al Japó.


En el cas dels mots invariables es recomana treure l’article o qualsevol determinant amb flexió de gènere si el text ho permet i no canvia el significat.

Exemple adequatRepresentants de les universitats s’han manifestat davant la Conselleria.

[En un peu de foto]

Exemple inadequatAlguns representants de les universitats s’han manifestat davant la Conselleria.


Exemple adequatPer poder adoptar un acord han d’haver-hi presents, almenys, el 30 % de membres del Consell.

Exemple inadequatPer poder adoptar un acord han d’haver-hi presents, almenys, el 30 % dels membres del Consell.


Exemple adequatEl curs s’adreça especialment a estudiants i professionals del món de l’art i del disseny.

Exemple inadequatEl curs s’adreça especialment als estudiants i als professionals del món de l’art i del disseny.

Persones i parts

Les paraules persones i parts (personas i partes en castellà) són mots epicens que inclouen tots dos sexes i que permeten evitar les marques de gènere gramatical. Són un recurs adequat en alguns casos si es vol evitar l’ús del masculí plural com a genèric en les referències a persones indeterminades en plural.

Exemple adequatEn situacions d’emergències massives, el centre pot gestionar l’obertura d’equipaments municipals de gran capacitat per acollir les persones damnificades.

Exemple inadequatEn situacions d’emergències massives, el centre pot gestionar l’obertura d’equipaments municipals de gran capacitat per acollir els damnificats.


Exemple adequatLes persones interessades poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment.

Exemple inadequatEls interessats poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment.


Exemple adequatEs demana que les persones que fan la sol·licitud tinguin mèrits que mostrin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professorat agregat.

Exemple inadequatEs demana que els sol·licitants tinguin mèrits que mostrin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professorat agregat.


Exemple adequatLes parts demandants poden interposar un recurs contra el silenci administratiu.

Exemple inadequatEls demandants poden interposar un recurs contra el silenci administratiu.

Límits de la paraula persones

L’ús de la paraula persones (o personas en castellà) pot no ser adequat en determinats contextos per designar un conjunt de persones indeterminades, que tant pot estar format per homes com per dones. Alguns casos en què cal limitar aquest recurs i donar preferència a altres solucions són: per canvi de claredat, precisió i fluïdesa o per canvi de significat.

Per manca de claredat, precisió i fluïdesa

Cal evitar un ús abusiu de la paraula persones (o personas en castellà), que dona com a resultat expressions forçades o massa llargues, empobriment lèxic i poca precisió. En aquests casos, és recomanable buscar altres estratègies que facilitin la claredat i la fluïdesa del text.

Exemple adequatel perfil del personal investigador

Exemple inadequatel perfil de les persones que fan investigació


Exemple adequatels becaris d’aquest curs

Exemple inadequatles persones receptores de les beques d’aquest curs


Exemple adequatels estudiants que sol·liciten una beca Erasmus

el personal d’administració i serveis que sol·licita una beca Erasmus

Exemple inadequatles persones que sol·liciten una beca Erasmus

Per canvi de significat

En alguns casos en què el context pugui ser ambigu, l’adjectiu que acompanya la paraula persones (o personas en castellà) pot modificar el sentit de la frase.

Exemple adequatHan apujat el sou a les persones que treballen en aquesta empresa.

Han apujat el sou a la plantilla d’aquesta empresa.

Han apujat el sou al personal d’aquesta empresa.

Han apujat el sou als treballadors d’aquesta empresa.

[S’entén que l’augment de sou ha estat per a totes les persones que treballen a l’empresa.]

Exemple adequatHan apujat el sou a les persones treballadores d’aquesta empresa.

[S’entén que l’augment de sou ha estat només per a les persones de l’empresa que són de mena treballadora.]


Exemple adequatEls responsables del grup de treball han d’elaborar un informe.

[S’entén que fa referència a les persones que tenen adjudicada una responsabilitat.]

Exemple adequatLes persones responsables del grup de treball han d’elaborar un informe.

[Es pot entendre que fa referència a les persones del grup que actuen amb responsabilitat.]

Qui

L’ús del relatiu qui (en català) o quienes (en castellà) és especialment útil per substituir formes en masculí plural, en determinats documents en què el referent és molt clar.

Exemple adequatQui vulgui renunciar a l’avaluació continuada ha de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.

[en un pla docent]

Exemple inadequatEls alumnes que vulguin renunciar a l’avaluació continuada han de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.

Mots col·lectius

Els mots col·lectius (com ara personal, equip, cos, en català; plantilla, equipo, profesorado, en castellà) fan referència a un conjunt de persones i són recursos inclusius. Així doncs, se’n recomana l’ús en lloc del masculí plural com a genèric (o en alguns casos del femení plural).  

Exemple adequatel personal de secretaria dels departaments

Exemple inadequatles secretàries dels departaments


Exemple adequatL’aplicació ha estat ben rebuda pel cos docent.

Exemple inadequatL’aplicació ha estat ben rebuda pels professors.


Exemple adequatla plantilla d’aquesta empresa

Exemple inadequatels treballadors d’aquesta empresa


Exemple adequatl’equip del projecte

Exemple inadequatels membres del projecte


Exemple adequatAquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut.

Exemple inadequatAquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu dels alumnes nouvinguts.


Exemple adequatEl funcionariat es regeix pels principis de l’ètica de l’Administració pública.

Exemple inadequatEls funcionaris es regeixen pels principis de l’ètica de l’Administració pública.


Exemple adequatL’empresariat català dona suport als projectes innovadors de les universitats.

Exemple inadequatEls empresaris catalans donen suport als projectes innovadors de les universitats.


Exemple adequatla població reclusa de Catalunya

Exemple inadequatels presos de Catalunya


Exemple adequatla prehistòria i l’origen de l’espècie humana

Exemple inadequatla prehistòria i l’origen dels homes


Exemple adequatel personal de neteja de la facultat

Exemple inadequatles dones de fer feines de la facultat


Exemple adequatRepartiment i sinopsi de la darrera obra presentada a la Mostra de Teatre Universitari d’enguany.

Exemple inadequatActors i sinopsi de la darrera obra presentada a la Mostra de Teatre Universitari d’enguany.


Per a la concordança del nom col·lectiu amb el verb, en català, es pot consultar la informació corresponent.

Convocatòries de places

Els mots col·lectius són especialment útils en les convocatòries de places per fer referència en plural a un grup indeterminat de persones.

Exemple adequatEs convoquen sis places: quatre de professorat agregat i dues de professorat lector.

Exemple inadequatEs convoquen sis places: quatre de professors agregats i dues de professors lectors.


Exemple adequatEncara no se sap si es convocaran places de professorat associat.

Exemple inadequatEncara no se sap si es convocaran places de professors associats.


Exemple adequatConvocatòria de places de personal de l’escala administrativa.

Exemple inadequatConvocatòria de places d’administratius.

Límits dels mots col·lectius

És important no fer servir els mots col·lectius de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o del grau de formalitat, o per incorrecció gramatical. Per tant, quan es fan servir els mots col·lectius com a recurs inclusiu, cal tenir molt en compte quins en són els límits.

Per canvi de significat

El mot col·lectiu pot no expressar sempre el mateix que el nom substituït, i cal estar atents al context per confirmar que no hi poden haver equívocs.

Exemple adequatA Catalunya, els voluntaris tenen una gran vitalitat.

[Es refereix a la vitalitat de les persones que exerceixen el voluntariat.]


Exemple adequatA Catalunya, el voluntariat té una gran vitalitat.

[El mot voluntariat pot voler dir conjunt de voluntaris i acció que es desenvolupa de manera gratuïta amb l’objectiu d’oferir un servei.]

Per canvi del grau de formalitat

El mot col·lectiu pot no ser una bona opció com a substitut del masculí plural, si implica un canvi del grau de formalitat no adequat en contextos que requereixen un ús més neutre del llenguatge.

Exemple adequatEn l’assignatura Desenvolupament Cognitiu i Motor en Infants de 14 Mesos

Exemple inadequatEn l’assignatura Desenvolupament Cognitiu i Motor en Canalla de 14 Mesos


Exemple adequatLa rectora es reunirà amb membres de la comissió.

Exemple inadequatLa rectora es reunirà amb gent de la comissió.


Exemple adequatLa formació que ofereix el grau inclou la gestió de clients.

Exemple inadequatLa formació que ofereix el grau inclou la gestió de clientela.

Per incorrecció gramatical

L’ús d’un mot col·lectiu pot comportar errors gramaticals que cal evitar.

Exemple adequatEn cas que el nombre d’alumnes matriculats sigui inferior a vint, es concedeix una única matrícula d’honor.

Exemple no admissibleEn cas que el nombre d’alumnat matriculat sigui inferior a vint, es concedeix una única matrícula d’honor.


Exemple adequatL’equip docent agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemple adequatEl professorat agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemple no admissibleL’equip de professorat agraeix la col·laboració en el projecte.

Mots i expressions despersonalitzats

Els mots i les expressions despersonalitzats són un recurs inclusiu que es recomana en comptes del masculí plural amb valor genèric. Per exemple, en lloc de designar les persones, es pot fer referència a la funció o l’acció, l’organisme o la unitat corresponents; o bé recórrer a canvis de redacció o a l’ús de determinats adjectius per despersonalitzar les expressions.

La funció o l’acció en comptes de les persones

L’ús de la funció o l’acció (com ara docència i enginyeria, en català; o asesoramiento i vocalía, en castellà) per substituir la referència a les persones pot ser un recurs útil per incloure tots dos sexes en el discurs.

Exemple adequatAssessorament lingüístic

[en una placa de despatx]

Exemple inadequatAssessors lingüístics

[en una placa de despatx]

Exemple adequatAssociació d’Empreses de Consultoria

Exemple inadequatAssociació d’Empreses de Consultors

Exemple adequatLa presidència, la secretaria i la vocalia les han d’ocupar docents.

Exemple inadequatEls presidents, els secretaris i els vocals han de ser docents.

Límits de la funció o l’acció en comptes de les persones

És important no fer servir la funció o l’acció en comptes de les persones de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o per manca de claredat, precisió i fluïdesa.

Per canvi de significat

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de les persones per la funció o l’acció, perquè es poden produir canvis de significat.

Exemple adequatFormació per a docents

Formació per a professors

Exemple adequatFormació per a la docència

[Per exemple, de l’ensenyament de l’anglès.]

Per manca de claredat, precisió i fluïdesa

En alguns casos, l’ús de paraules que fan referència a la funció o l’acció per substituir les persones pot sobrecarregar el text o fer-lo poc entenedor. Cal recordar que en aquests casos sempre es pot fer servir el masculí plural amb valor genèric.

Exemple adequatLa responsabilitat social de les empreses implica els proveïdors, el personal i l’accionariat.

Exemple inadequatLa responsabilitat social de les empreses implica el proveïment, el personal i l’accionariat.

L’organisme o la unitat en comptes de les persones

Els noms que fan referència a l’organisme o a la unitat en comptes de les persones (com ara ajuntament i consell, en català; o decanato i secretaría, en castellà) poden servir com a recurs inclusiu en alguns contextos.

Exemple adequatConsulteu els dubtes a la Comissió Acadèmica de la vostra facultat.

Exemple inadequatConsulteu els dubtes als membres de la Comissió Acadèmica de la vostra facultat.

Exemple adequatLes gerències preveuen una reducció de la despesa.

Exemple inadequatEls gerents preveuen una reducció de la despesa.

Exemple adequatAdreceu-vos a la secretaria del vostre centre.

Exemple inadequatAdreceu-vos als administratius de la secretaria del vostre centre.

Documents

Les sol·licituds s’han d’adreçar, en general, a l’òrgan, centre o unitat administrativa competent, i no al càrrec ni a la persona que l’ocupa en un moment determinat.

Exemple adequatBernat Solivella i Massot, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb DNI 45260987 i amb domicili al carrer de Borriana, 38, 08202 Sabadell.


EXPOSO: Que estic en situació d’excedència voluntària per interès particular des del 9 de setembre de 2010.


SOL·LICITO: Que, d’acord amb el que disposa la normativa legal i el Conveni col·lectiu vigents, se’m prorrogui de manera indefinida l’excedència voluntària que vaig sol·licitar.


Sabadell, 25 d’abril de 2011

[rúbrica]


UNIVERSITAT DE BARCELONA. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Límits per canvi de significat

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de les persones per l’organisme o la unitat administrativa corresponent, perquè es poden produir canvis de significat o pot induir a errors d’interpretació.

Exemple adequatEls rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

[Qui signa són les persones que tenen el càrrec de rector o rectora.]
Exemple adequatEls rectorats de les universitats catalanes signaran l’acord.

[Aquest exemple no hauria de ser possible perquè qui signa són les persones que tenen el càrrec.]

Exemple adequatLa decisió depèn dels degans.

[La decisió depèn de les persones que tenen el càrrec de degà o degana.]
Exemple adequatLa decisió depèn dels deganats.

[La decisió depèn de la unitat o equip de persones que la constitueixen.]

Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades

Una altra possibilitat per evitar l’ús del masculí plural com a genèric o les formes dobles és recórrer a canvis de redacció (ús de formes verbals en lloc de formes nominals, per exemple) o a altres expressions despersonalitzades.

Exemple adequatS’han presentat més de seixanta originals al premi de narrativa.

Exemple inadequatS’han presentat més de seixanta escriptors al premi de narrativa.


Exemple adequatRequisit d’accés al postgrau: tenir el grau en Filologia Catalana.

Exemple inadequatRequisit d’accés al postgrau: ser graduats en Filologia Catalana.


Exemple adequatUs donem la benvinguda

Exemple inadequatBenvinguts i benvingudes


Exemple adequatSi teniu interès a rebre més informació, escriviu a l’adreça següent.

Exemple inadequatSi esteu interessats a rebre més informació, escriviu a l’adreça següent


Exemple adequatCoordinar els plans d’acció tutorial comporta reunions tant amb el professorat com amb l’alumnat tutor.

Exemple inadequatSer els coordinadors dels plans d’acció tutorial comporta reunions tant amb el professorat com amb l’alumnat tutor.


Exemple adequatUn cop donat d’alta el servei, es poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.

Exemple inadequatUn cop donat d’alta el servei, els usuaris poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.


Exemple adequatPer assolir aquesta qualificació mínima d’aprovat, Ø cal presentar-se a la convocatòria oficial corresponent.

Exemple inadequatPer assolir aquesta qualificació mínima d’aprovat, els alumnes han de presentar-se a la convocatòria oficial corresponent.


Exemple adequatUs hi esperem!

Exemple inadequatUs hi esperem a tots i totes!


Exemple adequatDesitgem que sigui una jornada ben profitosa per a tothom.

Exemple inadequatDesitgem que sigui una jornada ben profitosa per a tots i totes.


Aquest recurs s’utilitza sovint en textos esquemàtics o breus, com ara formularis, llistes, impresos, taules, enumeracions, etc.

Exemple adequatAmb el patrocini de:
Patrocinen:
Exemple inadequatPatrocinadors:

Exemple adequatOrganitzat per:
Organitzen:
Exemple inadequatOrganitzadors:

Exemple adequatAmb la col·laboració de:
Hi col·laboren:
Exemple inadequatCol·laboradors:

Ús de l’adjectiu

Per evitar utilitzar el masculí plural com a genèric, es recomana utilitzar un adjectiu de la mateixa família o conceptualment relacionat sempre que es pugui.

Exemple adequatòrgans de representació estudiantil

Exemple inadequatòrgans de representació dels estudiants


Exemple adequatels drets humans

Exemple inadequatels drets dels homes


Exemple adequatl’equip docent

Exemple inadequatl’equip de professors

Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu

Cal tenir en compte que l’ús de l’adjectiu al costat de determinats noms no comporti ambigüitats que puguin induir a errors d’interpretació.

Exemple adequatL’educació dels nens, a debat


Exemple adequatL’educació infantil, a debat

[Pot referir-se al cicle educatiu.]

Tractament personal

En català, en la documentació administrativa i acadèmica, es recomana fer servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una, ja que permet evitar l’ús del masculí com a genèric i les formes dobles.


Exemple adequatUs informem de la nova normativa.

Exemple inadequatEls/Les informem de la nova normativa.


Exemple adequatAprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

Exemple inadequatAprofitem l’avinentesa per saludar-los ben atentament.

Formes dobles: forma femenina i masculina

Les formes dobles són un recurs visibilitzador que es pot fer servir quan hi ha una intenció manifesta de fer visibles les dones. En els àmbits acadèmics, aquesta intenció es concreta sobretot en les referències a càrrecs o professions que tant poden ocupar homes com dones. Tot i això, cal tenir en compte que es tracta d’un recurs que allarga el text i en dificulta la lectura.

En aquests usos en plural, per tant, es recomana de fer servir altres estratègies amb paraules sense flexió de gènere, mots col·lectius i mots i expressions despersonalitzats; o en el cas que no sigui possible, utilitzar el masculí plural abans que les formes dobles.

Formes dobles senceres

Quan es fa referència a càrrecs en plural, que poden ser ocupats indistintament per homes i dones, es recomana no fer servir les formes dobles, ja que un excés d’aquestes formes dificulta la llegibilitat i la claredat del text.

Exemple adequatEls vicerectors són membres de ple dret del Consell de Govern.

Exemple inadequatEls vicerectors i les vicerectores són membres de ple dret del Consell de Govern.


Exemple adequatLa Comissió de Campus està formada, entre d’altres, per degans i directors de diferents centres docents.

Exemple inadequatLa Comissió de Campus està formada, entre d’altres, per degans i deganes, directors i directores de diferents centres docents.


En l’àmbit acadèmic, es recomana fer servir les formes dobles per fer referència a persones indeterminades en plural només en salutacions de textos escrits o orals, i en títols i eslògans amb una intenció clara de visibilitzar les dones.

Salutacions de textos escrits o orals

En salutacions de textos escrits o orals adreçats a més d’un destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, ponències, apunts de les xarxes socials, comunicats d’actualitat de pàgines web, etc.) es recomana l’ús de les formes dobles senceres.

Exemple adequatSenyores i senyors,

Exemple adequatBenvolguts degans,
Benvolgudes deganes,

Títols i eslògans

En títols i eslògans amb la intenció manifesta de visibilitzar les dones, s’admet l’ús de les formes dobles senceres.

Exemple adequatGironins i gironines que trenquen barreres

[Títol d’un article sobre barreres arquitectòniques]

Exemple adequatEnginyers i enginyeres per la solidaritat

[Eslògan per a una campanya]

Ordre dels elements

Quan fem servir formes dobles, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple adequatCal la signatura dels directors o directores dels centres corresponents.


També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la masculina.

Exemple adequatEs busquen infermeres i infermers.

Concordança amb adjectius, determinants i pronoms

Pel que fa a la concordança, quan el substantiu que s’ha de doblar va acompanyat de determinants o adjectius, es recomana fer servir la forma doble només per al substantiu. La concordança de l’adjectiu i els determinants es fa amb el substantiu masculí, que en aquest cas s’escriu sempre abans del femení per evitar frases ambigües o equívoques.

Exemple adequatEls nois i noies interessats a participar en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina de l’Alumnat.

Exemple inadequatEls nois i noies interessades en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina de l’Alumnat.

[Es pot entendre que les úniques interessades són les noies]


Exemple adequatEls tècnics o tècniques encarregats del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Exemple inadequatEls tècnics o tècniques encarregats o encarregades del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Els tècnics encarregats o tècniques encarregades del projecte rebran una subvenció de la Universitat.


També es fa la concordança únicament en masculí si el substantiu s’ha de substituir per un pronom feble.

Exemple adequatContacteu amb els socis o sòcies per informar-los de les noves quotes.

Exemple inadequatContacteu amb els socis o sòcies per informar-los o informar-les de les noves quotes.

Contacteu amb els socis o sòcies per informar-los/-les de les noves quotes.

Professions i càrrecs

En casos de denominacions de professions i càrrecs formats per un nom i un adjectiu variable, es recomana de doblar tant el substantiu com l’adjectiu.

Exemple adequatenginyers agrònoms o enginyeres agrònomes

Exemple inadequatenginyers o enginyeres agrònoms


Si l’adjectiu és invariable no cal repetir-lo.

Exemple adequatels pèrits o pèrites judicials

Exemple inadequatels pèrits judicials o pèrites judicials


En el cas dels noms invariables, es recomana repetir el nom al costat del determinant.

Exemple adequatels caps i les caps d’estudis

Exemple inadequatels i les caps d’estudis


Exemple adequatels auxiliars i les auxiliars

Exemple inadequatels i les auxiliars

Salutacions de textos escrits o orals

En les salutacions de cartes, correus electrònics, etc., i també a l’inici d’una intervenció oral, es recomana repetir l’adjectiu que acompanya el nom.

Exemple adequatBenvolguts col·laboradors,
Benvolgudes col·laboradores,

Exemple inadequatBenvolguts col·laboradors i col·laboradores,


Exemple adequatEstimats amics, estimades amigues,

Exemple inadequatEstimats amics i amigues,

Altres consideracions

En aquest apartat es fan algunes recomanacions que permeten, d’una banda, un ús igualitari en els tractaments i l’ús dels noms i cognoms utilitzats de manera simètrica; no fer servir les paraules dona i home en les denominacions de professions; incloure el gènere no-binari en textos en què es demanin dades personals.

I, de l’altra, consideracions que permeten visibilitzar les dones especialment en l’àmbit de la recerca i la gestió universitàries (com ara desenvolupar el nom al costat del cognom).

Tractaments simètrics

S’ha d’evitar l’ús de tractaments asimètrics entre homes i dones.

Exemple adequatPer a més informació, adreceu-vos a la Sra. Maria Comes.

Exemple inadequatPer a més informació, adreceu-vos a la Srta. Maria Comes.


Exemple adequatIntervé el doctor Pla i li respon la doctora Esteve.

Exemple inadequatIntervé el doctor Pla i li respon la professora Esteve. [Que també és doctora].


Exemple adequatPere Calders i Montserrat Roig en són dos clars exponents.

El Pere Calders i la Montserrat Roig en són dos clars exponents.

[En un registre menys formal]

Exemple inadequatPere Calders i la Montserrat Roig en són dos clars exponents.


Exemple adequatL’exrector de la UB Antoni M. Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Rosa Virós.

L’exrector de la UB Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Virós.


Exemple inadequatL’exrector de la UB Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Rosa Virós.

Les paraules dona i home

No és recomanable de fer servir les paraules dona o home davant de denominacions de professions que ja tenen una forma femenina i masculina o bé es distingeixen per l’ús de l’article. A més de ser informació redundant fa prevaldre la condició sexual per davant de la professió.

Exemple adequatdues enginyeres

Exemple inadequatdues dones enginyeres


Exemple adequatdos llevadors; un infermer

Exemple inadequatdos homes llevadors; un home infermer

Nom i cognoms

Per tal de visibilitzar la presència de les dones, tant en l’àmbit de la recerca i les publicacions, com en l’àmbit de la gestió universitària, es recomana de desenvolupar sempre el nom al costat del cognom, en lloc de fer servir només la inicial, que no permet identificar si es tracta d’un home o d’una dona. Aquest recurs és fàcilment aplicable a les bibliografies, a les llistes de membres de tribunals i de comissions avaluadores, a les actes de reunions, etc.

Exemple adequatS’aprova la proposta d’Anna Roure i Joan Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.

Exemple inadequatS’aprova la proposta d’A. Roure i J. Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.


Exemple adequatLa comissió avaluadora del treball final de grau està formada pel professorat següent: Pere Rius, Joana Casals i Mercè Martí.

Exemple inadequatLa comissió avaluadora del treball final de grau està formada pel professorat següent: P. Rius, J. Casals i M. Martí.


Exemple adequatTirado, Daniel; Paluzie, Elisenda; Martínez-Galarraga, Julio (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.

Exemple inadequatTirado, D.; Paluzie, E.; Martínez-Galarraga, J. (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.

Gènere no-binari

En formularis o enquestes en què es consideri pertinent demanar dades sobre la identitat de gènere d’una persona, es recomana incloure la denominació no-binari, al costat de les denominacions dona i home, per reflectir la diversitat de gènere.

Exemple adequatIdentitat de gènere
☐ Dona
☐ Home
No-binari
 

Exemple en castellà

Annexos

En aquest apartat s’inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.

Mots i expressions alternatius al masculí

Mot o expressió
Tipus de recurs
adolescència
expressió despersonalitzada
agent
mot invariable
alumnat
 • alumnat de mobilitat

 • alumnat nouvingut

mot col·lectiu
amb el patrocini de...
expressió despersonalitzada
amb la col·laboració de...
expressió despersonalitzada
aprofitem per saludar-vos...
canvi de redacció
aspirant
mot invariable
assessorament
expressió despersonalitzada
auxiliar
mot invariable
canalla
mot col·lectiu
candidatura
expressió despersonalitzada
ciutadania
mot col·lectiu
clientela
mot col·lectiu
comercial
mot invariable
comissió
 • comissió acadèmica

 • comissió econòmica

mot col·lectiu
comunitat
 • comunitat universitària

mot col·lectiu
consergeria
expressió despersonalitzada
consultoria
expressió despersonalitzada
coordinació
expressió despersonalitzada
cos
 • cos docent

mot col·lectiu
criatura
mot epicè
deganat
expressió despersonalitzada
delegació
expressió despersonalitzada
direcció
expressió despersonalitzada
docència
expressió despersonalitzada
docent
mot invariable
docent
 • cos docent

 • equip docent

 • tasca docent

ús d’adjectius
domicili
canvi de redacció
empresariat
mot col·lectiu
equip
 • equip deganal

 • equip docent

 • equip rectoral

mot col·lectiu
especialista
mot invariable
ésser humà
mot epicè
espècie
 • espècie humana

mot col·lectiu
estudiant
mot invariable
et donem la benvinguda
canvi de redacció
família
mot col·lectiu
fiscal
mot invariable
funcionariat
mot col·lectiu
gent
mot col·lectiu
gerència
expressió despersonalitzada
grup
mot col·lectiu
hi col·laboren
canvi de redacció
humà -ana
 • drets humans

ús d’adjectius
infància
expressió despersonalitzada
infantil
 • educació infantil

ús d’adjectius
infant
mot epicè
intervenció delegada
expressió despersonalitzada
judicial
 • sentència judicial

ús d’adjectius
lloc de naixement
canvi de redacció
mainada
mot col·lectiu
mediació
expressió despersonalitzada
mèdic -a
 • informe mèdic

 • personal mèdic

ús d’adjectius
membre
mot invariable
nom i cognoms
canvi de redacció
nombre d’alumnes
mot invariable
organitzat per
canvi de redacció
organitzen
canvi de redacció
parentela
mot col·lectiu
part
 • part afectada

 • part contractant

 • part demandant

mot epicè
participant
mot invariable
patrocinat per
canvi de redacció
patrocinen
canvi de redacció
persona
 • persona afectada

 • persona beneficiària

 • persona damnificada

 • persona demandant

 • persona encarregada

 • persona interessada

 • persona que representa

 • persona que sol·licita

 • persona que treballa

 • persona sol·licitant

 • persona titular

mot epicè
personal
 • personal d’administració i serveis

 • personal d’infermeria

 • personal de l’escala administrativa

 • personal de neteja

 • personal docent i investigador

 • personal investigador

 • personal mèdic

 • personal sanitari

mot col·lectiu
personatge
mot epicè
plantilla
 • plantilla docent

mot col·lectiu
població
 • població reclusa

mot col·lectiu
presidència
expressió despersonalitzada
professional
mot invariable
professorat
 • professorat adjunt

 • professorat agregat

 • professorat ajudant

 • professorat associat

 • professorat col·laborador

 • professorat contractat

 • professorat emèrit

 • professorat funcionari

 • professorat honorari

 • professorat interí

 • professorat laboral

 • professorat lector

 • professorat tutor

 • professorat visitant

mot col·lectiu
públic
 • públic assistent

mot col·lectiu
qui
 • qui presenta

 • qui representa

 • qui sol·licita

mot invariable
quitxalla
mot col·lectiu
rectorat
expressió despersonalitzada
repartiment
expressió despersonalitzada
representant
mot invariable
responsable
mot invariable
secretaria
expressió despersonalitzada
servei
 • serveis informàtics

expressió despersonalitzada
si t’interessa
canvi de redacció
sindicatura
expressió despersonalitzada
tasca
 • tasca docent

expressió despersonalitzada
tenir interès per...
canvi de redacció
títol...
 • de llicenciatura

 • d’enginyeria

 • d’arquitectura

 • de grau

 • de diplomatura

 • d’enginyeria tècnica

expressió despersonalitzada
tothom
mot epicè
tutori
a
expressió despersonalitzada
tutorització
expressió despersonalitzada
unitat
 • unitat de publicacions
expressió despersonalitzada
us informem de...
canvi de redacció
vicedeganat
expressió despersonalitzada
vicerectorat
expressió despersonalitzada
víctima
 • víctimes mortals

mot epicè
vocalia
expressió despersonalitzada
voluntariat
mot col·lectiu


Tipus de límits

Límit per canvi de significat
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’organisme o la unitat en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’ús de l’adjectiu
Persones indeterminades: plural


Límit per canvi del grau de formalitat
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural


Límit per incorrecció gramatical
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La repetició del determinant en les formes dobles
Persones indeterminades: singular


Límit per manca de claredat, precisió i fluïdesa
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: plural
Les formes dobles senceres
Persones indeterminades: singular
Les formes dobles abreujades
Persones indeterminades: singularUniversitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-11-2023
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri_bloc.php?id=2510> [consulta: 28 novembre 2023].