Reconeixement acadèmic d'activitats institucionals universitàries

Es poden reconèixer 6 crèdits computables com a optatius.

Clica sobre l’enllaç per iniciar el tràmit de sol·licitud de reconeixement de crèdits 

Guia per a la sol·licitud


Activitats objecte de reconeixement acadèmic 

 1. Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.
 2. Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
 3. Activitats  de  representació  estudiantil  en  els  casos  de  membres  electes  i  actius  dels  consells  de departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del  Consell de Govern, de les comissions delegades  del Consell de  Govern, dels  consells directius  dels  col∙legis  majors,  del  Consell  de  l’Alumnat  i  de  les  seves  comissions  permanent  i delegades. 
 4. Activitats institucionals organitzades pel centre.

 

1.  Relació de serveis UB i entitats el grup UB dels quals la seva oferta formativa és susceptible de reconeixement acadèmic

 • CRAI
 • Àrea de formació complementària:

Escola d’Idiomes Moderns (EIM)

Institut d’Estudis Hispànics

Els Juliols, University of Barcelona International Summer School.

Xarxa Joan Lluís Vives

Gaudir UB

 • Esports UB
 • Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 • Serveis Lingüístics
 • IL3 Institut de Formació Contínua
 • Barcelona Institut d'emprenedoria (BIE) de la Universitat de Barcelona
 • Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals

Cor UB

Orquestra universitària de la UB

 • Vicerectorat d’Estudiants i Participació

Observatori de l’Estudiant

 • Vicerectorat d’Igualtat i Gènere

 Fundació Solidaritat UB

 Unitat d'igualtat i Mediació

 • Vicerectorat de Política d’Internacionalització
 • Vicerectorat de Recerca


Les activitats hauran d’haverse dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament, excepte en els cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior al que l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB.

 

Documentació

Per al reconeixement crèdits per participació en activitats universitàries institucionals, cal aportar la documentació següent:

 • Per activitats institucionals de la UB o d’altres universitats: certificat en el qual consti, com a mínim, el nom i cognoms de l’estudiant, el nom de l’activitat, el període de realització, les hores de dedicació de l’estudiant o els crèdits aprovats i la qualificació d’apte o no apte.
 • Per representació estudiantil: certificat emès pel secretari o secretària de l’òrgan col·legiat del qual és membre electe l’estudiant.

 

Tota la documentació presentada ha de ser original o còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor. En el cas que el document no contingui el CSV, cal presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència la documentació original juntament amb el resguard de la sol·licitud que s'obté quan es finalitza la petició.

 

Matrícula

Caldrà matricular els 6 crèdits en els períodes de matrícula, perquè tinguin efectes a l'expedient acadèmic de l'alumnat. El preu de matrícula s'estableix, per cada curs acadèmic en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. 

 

Normativa per a l'adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau i de màster de la Universitat de Barcelona