1 UB » Exàmens de tipus test » Recomanacions de confecció Recomanacions de confecció – Retrucs

Recomanacions de confecció

Entre les bones pràctiques que cal tenir en compte per elaborar un examen de tipus test, convé fixar-se no només en l’establiment dels objectius o en el sistema de puntuació, sinó també en les recomanacions de redacció i els aspectes de caràcter formal dels enunciats i de les diferents respostes alternatives.

Recomanacions de redacció

Entre les bones pràctiques que cal tenir en compte per elaborar un examen de tipus test, convé fixar-se no només en l’establiment dels objectius o en el sistema de puntuació, sinó també en les recomanacions de redacció i els aspectes de caràcter formal dels enunciats i de les diferents respostes alternatives. […]

Seminaris sobre l’avaluació en línia

La irrupció de la pandèmia l’any 2020 va provocar canvis dràstics als quals ens havíem d’adaptar. Un dels molts canvis en l’ensenyament universitari afectava clarament l’avaluació: com podien avaluar els docents, si érem tots a casa, confinats i pràcticament aïllats? La solució passava per avaluar en línia. La majoria de docents, però, no hi estaven avesats, de manera que calia una formació urgent per donar resposta a aquestes necessitats. […]

Consells per preparar qüestionaris virtuals

Els qüestionaris del Campus Virtual són un recurs molt útil per fer proves d’avaluació, ja que ofereixen un gran ventall de tipologies de preguntes que permeten adaptar la prova a les necessitats docents dels professors i simular, en gran manera, molts aspectes dels exàmens presencials. Cal tenir present, però, que la modalitat virtual té la seva pròpia idiosincràsia. […]