Metodologies actives per l’aprenentatge

L’APRENENTATGE DE CERAMOLOGIA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL EN ENTORNS VIRTUALS: AULA INVERTIDA (FC) I ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE (PLE)

El coneixement de la ceramologia en un sentit ampli i transversal és fonamental en la formació dels estudiants d’arqueologia. L’estudi de la disciplina en el Grau d’Arqueologia està escassament representat en comparació amb ensenyaments anteriors i les assignatures específiques sobre materials arqueològics no tenen caràcter obligatori.

Histozoomer

En el context actual de pandèmia de COVID-19, cal adaptar-se a nous formats d’ensenyament que inclouen la no presencialitat, sessions asíncrones i activitats d’autoaprenentatge. El present projecte consisteix en el disseny, elaboració i implementació d'una aplicació interactiva per tal de millorar l'aprenentatge de l'alumne en  el reconeixement i interpretació a nivell microscòpic de teixits sans i de teixits amb determinades patologies.

Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari

En l'actualitat és innegable el fort impacte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la societat, pel que és inqüestionable la necessitat de fer servir les TIC a la Universitat i especialment a nivell de Màster. Així doncs, les Universitats i específicament els seus docents han d'aprendre a posar en pràctica noves maneres d'aprenentatges que aprofitin de manera eficaç aquests mitjans i recursos que ens proporcionen les noves tecnologies i que poden millorar substancialment la qualitat de l'educació.

Aprenentatge i joc a Ciències de la Salut

Aquest projecte neix per tal d’introduir elements motivadors a les matèries de Bioquímica i Biofísica, Biologia Molecular i Teràpia Gènica, impartides en l’àmbit de Ciències de la Salut al nostre Departament. Durant el passat curs, responent al Projecte RIMDA al Campus de Bellvitge, es va introduir la gamificació com experiència docent a l’assignatura de Bioquímica i Biofísica de primer de Podologia, obtenint resultats engrescadors i determinant la importància d’implementar elements de gamificació a diferents àmbits de la nostra docència.

0 Zero

Ens trobem amb un dèficit en el procés de constitució del treball artístic de l'alumne en el marc actual de les tecnologies de l'informació i el coneixement. Aquest dèficit ve donat perquè el marc acadèmic actual no contempla la fase final d'introducció de l'obra dins del circuit digital global.

Estratègies de docència mixta aplicades als alumnes de Llatí de primer curs

l projecte que proposem té una doble vessant. Pretenem elaborar material (recursos i activitats) que, d’una banda, serveixin de reforç als estudiants de Llatí de primer curs i, de l’altra, puguin ser aprofitats pels professors de l’assignatura en les seves classes. La idea és crear un curs d’iniciació al Llatí tenint present estratègies de docència mixta. Concretament es farien servir dos tipus d’estratègies:

• Aula inversa. Amb material de suport de caràcter teòrico-pràctic que inclouria contingut teòric, vídeos i activitats online.

Desenvolupament i avaluació d’un cas pràctic integrador i transversal al Màster Universitari de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Cada vegada més, s’intenta que els alumnes en general i especialment els estudiants de Màsters aprenguin mitjançant un enfocament multidisciplinar, essent capaços d’englobar tots els coneixements de les diferents assignatures i posar-los en pràctica quan sigui necessari.

L’art com a eina singular d’aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d’Educació Infantil a través de l’aula inversa.

Un alt percentatge de l’alumnat del grau de Mestre en Educació Infantil combina els seus estudis amb feines parcials, tot acusant una sobrecàrrega d’esforç des del primer semestre del primer any acadèmic. Aquest cansament fa necessari l’ús de metodologies actives, motivadores i contextualitzades que potenciïn un aprenentatge significatiu per a ells.

Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p.

“Química dels Aliments” és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa el primer semestre del grau de ciències culinàries i gastronòmiques, grau interuniversitari de la UB i la UPC amb la participació del CETT. Té com a objectiu que l’alumne conegui les estructures, reaccions i propietats dels principals grups de compostos d’interès en l’àmbit de l’alimentació, la tecnologia dels aliments i la gastronomia, així com l’adquisició del vocabulari necessari.

Fitxa Molecular

La fitxa Molecular és una activitat en equip d’aprenentatge autònom i tutoritzat. A les assignatures de Biologia Molecular (grau de Medicina) i de Bioquímica (grau d’Enginyeria Biomèdica) es treballen principalment els conceptes de DNA --> Transcripció a RNA --> Traducció a proteïnes. L’objectiu d’aquest treball és que els alumnes treballin sobre un gen concret els conceptes principals vistos a les classes teòriques.

Pàgines