Metodologies actives per l’aprenentatge

El portafoli multimodal: un plantejament innovador de documentació, recerca i comunicació d’evidències a través dels llenguatges artístics en el Pràcticum d’Educació Infantil

El portafoli és un procés personalitzat de recollida d’evidències que permet a l’alumnat demostrar els assoliments d'aprenentatge de forma autònoma, creativa i significativa. El canvi de paradigma educatiu vers la innovació requereix una avaluació sumativa on el portafoli passa a ser un espai físic o digital on el futur docent pugui rescatar les accions, experiències i recursos que desenvolupa al llarg del seu treball universitari.

Introducción de SEMrush como metodología de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales

La creixent demanda de professionals en l'àrea digital de les empreses requereix de noves metodologies docents per a l'aprenentatge dels estudiants del màster de Màrqueting i Investigació de Mercats per al desenvolupament de competències professionals.

Un aspecte diferencial de l'ensenyament que valoren els estudiants és que s'utilitzin eines reals que els permetin adquirir les competències necessàries per a poder desenvolupar el seu exercici professional, habilitats crítiques per tenir èxit en el món empresarial actual.

Respirem: de fora endins i de dins enfora

El projecte es centra en l'aplicació del Just in Time teaching (JITT) com a metodologia d'aula invertida en l'assignatura d'anatomia de primer grau d'infermeria. La idea és aconseguir millorar els coneixements sobre estructures anatòmiques implicades en la respiració, que l'alumnat d'infermeria ha de conéixer i la comprensió de la seva relació entre elles. A més d'aconseguir que la millora d'aprenentatge sigui significativa i perdurable en el temps i quedi lluny d'una mera memorització de noms d'estructures anatòmiques que l'alumne acaba oblidant.

SIMULACIÓ DE ROLS EN UN ESCENARI REAL. PRÀCTIQUES ESCENIFICADES A L’ASSIGNATURA DE LABORATORI I INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA

Proporcionar als alumnes de ciències biomèdiques, des dels primers cursos de la seva formació universitària contacte amb les aplicacions al món professional del grau que estudien és no només un repte sinó també un deure que ens plantegem com a formadors.

Apart, és un repte aconseguir situar els estudiants com a centre del seu aprenentatge i tenir-los en una actitud més activa davant les sessions d'una assignatura destinada a mostrar fonaments i funcionaments de tècniques i instrumental de laboratori de biomedicina, molt complex i desconegut per l'alumne.

DISSENY D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN LA SIMULACIÓ A LA MATÈRIA DIETOTERÀPIA

El context d’aplicació del projecte que se sol·licita és la matèria de dietoteràpia del grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD), que es concreta en les assignatures de Patologia Nutricional i Dietoteràpia (3er curs, 1er semestre), Patologia General i Dietoteràpia (3er curs, 2on semestre) i Dietoteràpia Aplicada (assignatura optativa obligatòria pels estudiants de doble grau Farmàcia-Nutrició del 5è curs).

REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

El TFG del grau de NHD és un treball individual que suposa la integració dels coneixements i les competències adquirits al llarg de la titulació. Consisteix en l’elaboració, la presentació i la defensa d’un projecte o estudi en l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació. El contingut de cada TFG es pot desenvolupar a partir de: Treball d’aprofundiment: revisió, documentació i investigació bibliogràfica. Elaboració d’un treball de recerca. Disseny d’un projecte de recerca. Innovació o emprenedoria. El TFG és troba situat en el segon semestre del quart curs de l’ensenyament.

Descripció: 
DIDFILO
Presentació: 

La finalitat principal del grup és la Innovació docent en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general i a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent especialment la formació de professorat. Per aconseguir-ho, escollim les dues tendències innovadores que considerem més prometedores dins d’aquesta àrea: la didàctica de la filosofia amb perspectiva de gènere i la Filosofia 3/18.

Els objectius del grup s’estableixen de la següent manera:

  1. Sistematitzar, aprofundir i innovar en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general, a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent la formació de professorat.
  2. Desenvolupar i promoure la Filosofia 3/18 dins de les etapes educatives d’infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, així com també en la formació del professorat i en el grau de filosofia, bo i parant esment als següents continguts i enfocaments: habilitats de pensament, comunitat de recerca, diàleg filosòfic, avaluació figuroanalògica.
  3. Desenvolupar l’enfocament competencial en filosofia, especialment centrat en l’aplicació de metodologies actives vinculades a l’ensenyament-aprenentatge de la filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau.
  4. Desenvolupar l’enfocament d’avaluació formativa i formadora aplicada a l’ensenyament-aprenentatge de la Filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau, fent èmfasi en l’ús de l’autoavaluació, la coavaluació, l’avaluació figuroanalògica. Desenvolupar, des d’aquest enfocament avaluatiu, eines d’avaluació en filosofia, acompanyades de rúbriques basades en habilitats de pensament.
  5. Introduir la perspectiva de gènere en la didàctica de la filosofia i en l’educació filosòfica en general, posant l’atenció en un doble espai: en primer lloc, continguts (fer-ne anàlisi i elaborar noves propostes) i, en segon lloc, en revisió de maneres de fer (relació del docent amb la disciplina filosòfica, relació educativa, enfocaments avaluatius amb perspectiva de gènere, etc).
  6. Elaborar materials didàctics de filosofia dins de les perspectives innovadores de la Filosofia 3/18 i la didàctica amb perspectiva de gènere, així com en relació a enfocaments metodològics actius i d’avaluació formativa/formadora. 
  7. Crear propostes d’aplicació de les TIC a la didàctica de la filosofia, d’acord amb les perspectives metodològiques i avaluatives esmentades.
  8. Aplicar aquestes perspectives didàctiques innovadores a la formació del professorat de/en filosofia, ja sigui pre-service o in-service, i a tots els nivells (grau, màster, infantil, primària i secundària).
Codi UB: 
GINDO-UB/173
Coordinació: 
Silvestre, Sara
Membres del grup: 
Glòria Arbonès
Carla Carreras
Félix de Castro
Jordi Nomen
Irene de Puig
Marta Martí
Iñaki Andrés
Emili Azuara
Cristina Centeno
Jordi Sàez Pueyo
Blai Martín Almendros
Laia Cos
Xavier Caparrós
Laura Tort
Gemma Martínez Bravo
Cristina Fernández Jiménez
Marta Balsells
Sergi Fernàndez Graupera
Ricard Castellà
Raquel Cruz

Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat

Els alumnes creen una plataforma digital amb un perfil temàtic i una imatge i discurs de presentació, fent servir diverses xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, canal Youtube). L’activitat s’inicia amb un període d’estudi acadèmic on seleccionen un àmbit conceptual concret d’estudi, que impliqui coneixement científic associat al canvi climàtic i global, i als reptes globals de mitigació i adaptació.

Descripció: 
Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global
Presentació: 

El canvi climàtic suposa un repte estratègic global per a la sostenibilitat ecològica que requereix el desenvolupament continu noves eines, continguts i procediments docents (IPCC 2015, Mitchell et al. 2016, Steffen et al 2018). Les activitats humanes estan impactant múltiples processos de la biosfera i aproximant-se, d'acord a les avaluacions científiques existents, a límits biofífics planetaris que comprometen la sostenibilitat de la societat global (Röckstorm et al. 2009,  Steffen et al. 2015, 2018).  El Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global treballa en la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de l'Ecologia del Canvi Global.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys: 

- Gamificació de la Mitigació i l'Adaptació del Canvi Climàtic: Implementació i traducció del joc ClimaTickTack. Establiment de taulers, entorns i materials consolidats. Creació de materials de suport docent addicionals per a la gamificació.

- Aprenentatge basat en problemes i en projectes: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels Espais Naturals Protegits (Grau de Ciències Ambientals) i Vulnerabilitat dels Ecosistemes (Màster d 'Ecologia i de Gestió i Restauració de la Biodiversitat)

- Dinámiques de Puzle per a l'aprenentatge actiu. Classe Inversa, Team-based learning, Just in Time Teaching: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels espais Naturals Protegits  i Vulnerabilitat dels Ecosistemes.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Earth System models i els serveis climàtics.  Millora i innovació en entorns d'aprenentatge adreçats a la simulació.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Models d'Assessorament Integrat (Integrated Assessments Models) i dels escenaris socioeconòmics futurs. Implementació d'interfícies gràfiques que facilitin la simulació i programació, entorns de programació.

- Xarxes socials, entorns d'aprenentatge i difusió del canvi global. Aprenentage actiu basat en projectes.

- Aprenentatge Servei. En planificació en col·laboració amb altres grups d'innovació de la facultat de Biologia.

Pàgines