Metodologies actives per l’aprenentatge

Simulació per al desenvolupament de competències transversals. Una experiència d’innovació docent en el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Una de les reivindicacions dels estudiants dels graus de Formació del Professorat i també del Màster de  Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat,  Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, és el de participar en una formació de caire més pràctic en la qual es puguin posar en joc algunes de les competències que han de restar assolides en finalitzar els estudis.

El treball de recerca com a mètode d’aprenentatge tranversal en el grau de sociologia

El projecte d’innovació docent pretén utilitzar el projecte de recerca, clarament aplicat i en el marc del grau de sociologia com a estratègia d’aprenentatge que permeti la combinació de continguts, habilitats i competències de dues assignatures que poden complementar-se entre sí mateixes. Per un costat, l’assignatura de Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball (d’ara endavant SPOiT) permet aportar l’anàlisi del mercat de treball i les seves singularitats, per tant, des d’aquesta assignatura s’aporta l’objecte d’estudi.

Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de Química

Aquesta proposta parteix d’una reflexió crítica sobre el model d'aprenentatge considerat al pla docent vigent de l’assignatura. En concret, no s’hi recullen competències transversals com ara la capacitat d’aprenentatge, o el treball en equip, ambdues crítiques per l’avenç professional futur de l’alumnat. Així mateix, els continguts de l’assignatura es treballen de forma independent i seqüencial, sense emfatitzar la seva interrelació i complementarietat.

La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social.

Dewey va plantejar el pensament i l’acció com processos que es troben intrínsecament vinculats. Ambdós es necessiten mútuament per construir-se, donar significat i coherència entre ells. El pensament necessita l’acció per convertir-se en coneixement i aquesta vinculació necessita la reflexió com allò actiu i motivador del que pensem i dels resultats que s’obtenen.

Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent

L'escola i els agents que la componen estan immersos en un procés de canvi incessant propiciat per l'adaptació a les demandes socials actuals i les tensions que aquestes provoquen. Els futurs docents, davant d’aquesta realitat educativa tan dinàmica, cal que adquireixin unes competències professionals que els ajudin a continuar aprenent i ser més versàtils per poder adaptar-se d’una forma exitosa als nous escenaris que segurament aniran sorgint al llarg de la seva vida com a docents.

Portafoli electrònic de casos clínics en Cirurgia Bucal i Implantologia.

El Màster de Cirurgia Bucal i Implantologia Bucofacial de la Universitat de Barcelona és un títol propi amb un caràcter professionalitzant i amb un fort component clínic. Amb l’objectiu que els estudiants puguin assolir totes les competències descrites en la normativa comunitària per obtenir el títol d’especialista en Cirurgia Bucal, els alumnes realitzen un important nombre de diagnòstics i tractaments quirúrgics a l’Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona sota supervisió del professorat.

Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia

La parasitologia tradicionalment forma part de les ultimes lliçons dels temaris de Microbiologia de qualsevol pla docent de les assignatures dels ensenyaments de l’ àmbit de ciències de la salut. Per aquesta raó sempre acaben donant-se de forma incomplerta i amb força cansament per part de l’ alumnat.

Disseny i implementació d’activitats gamificades a assignatures bàsiques de Química Analítica

La motivació és un dels aspectes principals que influeixen en l'aprenentatge dels estudiants, tant en la dimensió cognitiva, especialment en l'enfocament de l'aprenentatge, com en la dimensió afectiva. En aquest sentit, la gamificació és una estratègia emergent que influeix positivament sobre aquesta motivació, sobretot en la vivència del procés i, per tant, en la dimensió afectiva, però, també ajuda a altres aspectes rellevants com ara poder arribar a estudiants amb estils d'aprenentatge diferents, d’ aquells on no s'incideix més habitualment en la docència més tradicional1.

Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques

El projecte de la Wikireflexió es focalitza en l'ús del recurs del Wiki (moddle) com una aposta metodològica en l’aprenentatge col·laboratiu, l’autonomia de l’estudiant i la gestió transdisciplinaria dels sabers, i com un procés que ha de permetre millorar la interpretació i el coneixement de les fonts teòriques.

La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenala públic no especialitzat (alumnat de la Universitat de l'Experiència)

El Màster Criminologia, Política criminal i Sociologia Juridicopenal explicita com a competències bàsiques de la titulació les següents: 

- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi. 

Pàgines