Metodologies actives per l’aprenentatge

Nom llarg: 
Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació
Presentació: 

El treball del GIDPE s'ha centrat, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat, incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge, millorar la participació activa dels estudiants per afavorir el sentit dels aprenentatges, millorar el pràcticum a través la col·laboració entre escola i universitat.

Línies d'innovació desenvolupades

Ø  Avaluació dels aprenentatges i modelització de l’anàlisi i millora de la pràctica d’avaluació.

  • Model d’avaluació multidimensional i estructural.

  • Retroalimentació –Feedback.

Ø  Competències transversals: treball en grup col.laboratiu

  • Escriptura col·laborativa.

Ø  Competències transversals: autoregulació.

  • Suports a la regulació de la participació.

Ø  Equips docents com a comunitats de formació i aprenentatge.

Ø  Metodologies de suport a l’aprenentatge

  • Aprenentatge basat en problemes –Problem-Based Learning, PBL–, aprenentatge basat en casos –Case-Based Learning, CBL–, aprenentatge basat en projectes, simulacions.

Ø  Entorns Personal d'Aprenentatge –Personal Learning Environments, PLE.

Ø  Reflexió sobre la pràctica en el marc de la relació Universitat – Escola

  • Co-tutoria universitat –escola en el seguiment i l’avaluació del pràcticum

Ø TIC - Disseny i desenvolupament tecnopedagògic (Moodle -TIC)

  • Influència educativa i ús de les TIC 

Ø Metodologies actives per l’aprenentatge

  • Millorar la participació activa -implicació- dels estudiants per afavorir el sentit en el seu aprenentatge

Ø Aprenentatge professionalitzador

  • Millorar el pràcticum a través de la col·laboració entre escola i universitat. Reflexió conjunta per donar resposta als reptes educatius de l'escola.

Codi UB: 
GINDOC-UB/071
Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Antonio Membrive Ruiz
Iris Merino Rubio
Nom llarg: 
Enginyeria de la reacció química
Presentació: 

L'objectiu del projecte és adaptar la docència de aquesta branca de l'Enginyeria Química a les necesitats de l'EEES.

L'experiència amb els plans nou (1993), reformat (2000) i les expectatives en els nous graus van fer pensar que era necessari disposar de material adient perquè l'alumne treballi de forma autónoma.

Un dels objectius és preparar material tant a nivell de llibre de text com de support (llibres, col.leccions de problemes, aplicacions y/o material audiovisual) per tal d'ajudar a millorar el rendiment dels alumnes en aquesta materia. Així com mantenir revisats els continguts i materials des de les assignatures més bàsiques a les més especialitzades de la matèria. Finalment, es busca adaptar les metodologies i estratègies docents per a fomentar la participació activa dels estudiants d'acord al nou marc del EEES. També es treballa en la formació i la avaluació de les competències transversals elaborant les rubriques necessàries.

Paraules clau: Enginyeria de la Reacció Química. Cinètica Química Aplicada. Catàlisi. Reactors Químics. Disseny de Catalitzadors. Competencies Transversals. Avaluació formativa. Aprendizaje actiu.

Nom llarg: 
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu de partida del Grup d’Innovació Docent ADIP (GID-ADIP) és planificar i experimentar estratègies i accions docents per construir un model docent basat en una metodologia que potenciï l’aprenentatge actiu i col·laboratiu dels estudiants en el nou Grau en Seguretat de la Universitat de Barcelona/Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest objectiu, d’acord amb l’experiència prèvia del GID-ADIP, té la voluntat de dur-se a terme mitjançant la seva vinculació també amb eines: a) d’aprenentatge en l’entorn virtual; i b) d’aprenentatge professionalitzador.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/004
Coordinació: 
Huici Sancho, Laura
Membres del grup: 
JORDI BONET PEREZ
ROSA ANA ALIJA FERNANDEZ
MILAGROS CARMEN ALVAREZ VERDUGO
FRANCESC XAVIER PONS RAFOLS
ANDREU OLESTI RAYO
ANA MARIA BADIA MARTI
MARIA DEL MAR CAMPINS ERITJA
MARTA ORTEGA GOMEZ
JAVIER FERNANDEZ PONS
HELENA TORROJA MATEU
ELISENDA CALVET MARTÍNEZ
MARTA ABEGÓN NOVELLA
ANA SANCHEZ COBALEDA
NOEMÍ MORELL ALSINA
CLAUDIA MANRIQUE CARPÌO
POL PALLAS SECALL
GASTÓN MEDICI COLOMBO
Facultat: 
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Presentació: 

El Grup comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa. Té com a objectiu la millora i la innovació de la docència en la didàctica de la llengua i la literatura, tant en llengües primeres com estrangeres, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d'afavorir l'assoliment de competències a l’aula, tenint en compte el futur professional dels estudiants de la Facultat d’Educació.

El GIDC_DLL indaga, promou, experimenta i intervé en l’adaptació curricular a l’Espai Europeu d'Educació Superior; en el disseny de les noves titulacions de grau i màster; en activitats formatives i d’avaluació que relacionin teoria i pràctica escolar, així com en l’ús i divulgació de material audiovisual i de plataformes digitals, tant en l'entorn d'aprenentatge virtual Moodle, com en altres entorns virtuals, incloses les xarxes socials , sense deixar de banda metodologies innovadores tals com la classe invertida o la gamificació. Els diferents projectes d'innovació realitzats en els àmbits esmentats i la difusió feta en seminaris i congressos en són una mostra significativa.

Objectius de l'activitat del grup:

Orientar el professorat en formació inicial i en màsters per a l'elaboració i aplicació de suports digitals i interactius amb la finalitat de generar diferents eines (per exemple, però no només, rutes literàries, booktràilers, entorns híbrids d’aprenentatge, portafolis digitals, publicacions en xarxes socials) per treballar les diferents textualitats multimodals que contribueixin a la construcció de coneixements d'educació lingüística i literària.

Desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària, la d’abordar situacions d’aprenentatge de llengua i literatura en contextos multilingües i multiculturals,  i la multimodal a través de procediments de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa, en un procés de tractament de la informació per tal de mostrar habilitats lingüístiques i literàries per ensenyar llengua i literatura (en català, castellà i anglès) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.

Atendre la perspectiva de gènere des de l’educació literària del futurs docents. Per entendre millor el paper de les dones en les societats del segle XXI és important tenir present i conèixer el paper que han tingut les autores en la literatura infantil i juvenil, així com les diferents representacions de la feminitat que han mostrat els personatges femenins i que han exercit de models de conducta per als infants. A través de la literatura infantil i els seus personatges, es pot incentivar el pensament crític del nostre alumnat i fomentar valors com la igualtat de gèneres.

A partir d'aquests objectius més generals, ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments digitals i interactius com a recursos didàctics per potenciar l'educació lingüística i literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en: a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació lingüística i literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos digitals i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement lingüístic, literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny i execució de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, promovent la  qualitat lingüística i literària i la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

5. Fomentar la igualtat de gèneres a partir d’oferir diferents representacions de la feminitat a través de personatges de la Literatura Infantil i Juvenil i fer evident el paper de les dones en la literatura per a infants i joves així com els reptes que suposa el llenguatge inclusiu en la redacció de textos.

Actuacions previstes que se'n deriven:

- Indagació, a partir de qüestionaris, del perfil d’aprenentatge lingüístic i d’hàbit lector i de les habilitats digitals del professorat de formació inicial de mestres.

- Aportació de propostes didàctiques per a l'adquisició de la competència lingüística, lectora/ escriptora del text verbal i audiovisual a partir de l'estudi dels efectes de la presència de textos multimodals i de la connectivitat 2.0. En l'elaboració d'aquests projectes es desenvoluparà la competència lingüística, literària i multimodal, així com les competències d'aprenentatge, digitals i comunicatives, i es promourà la màxima interacció entre els usuaris, per tal que el docent esdevingui orientador en la cerca d'informació i organitzador de tasques i que el discent construeixi el coneixement a partir de la participació en el projecte a través de la realització de tasques.

- Anàlisi de textos de la literatura infantil escrits per dones o protagonitzats per personatges femenins que escapen dels estereotips per tal de reflexionar sobre la igualtat de gèneres.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura):

Mestre d'Educació Infantil i Primària

Mestre d’Educació Infantil

Mestre d’Educació Primària

Codi UB: 
GINDOC-UB/063
Coordinació: 
Contreras Barceló, Elisabet
Membres del grup: 
Mª del Mar Suárez Vilagran
Asmaa Aaouinti Haris
Marc Alabart Barba
Mª Alba Ambròs Pallarès
Maria Andria
Mª del Pilar Ballesteros Panizo
Lorena Berríos Barra
Joan Calsina Forrellad
Encarnación Carrasco Perea
Isabel Úrsula Civera López
Alessia Corsi
Empar Devís Herraiz
Montserrat Fons Esteve
Neus Frigolé Pujol
Ferran Gesa Vidal
Marcelino Jiménez León
Sean Edward Murphy
Juli Palou Sangrà
Yoan Miguel Parra Marrero
Mireia Pérez Peitx
Joan Marc Ramos Sabaté
Julieta Torrents i Sunyol
Miriam Turró Amorós
Eva Tresserras Casals
Laura Martorell Morales
Sara Recio Pineda

Pàgines