Metodologies actives per l’aprenentatge

Nom llarg: 
Grupo de innovación docente en Filosofía Jurídica, Política y Moral
Presentació: 

- Formar juristas capaces de comprender el transfondo moral de las cuestiones jurídicas y que estén comprometidos, debido a ello, con la ética de su profesión.

- Formar ciudadanos comprometidos críticamente con los ideales de su comunidad política y, por encima de ellos, con los valores universales de la humanidad.

- Formar personas que entiendan la educación más allá de la adquisición de ciertos conocimientos concretos y la vivan como un movimiento, nunca completado, de acercamiento a la verdad.

Codi UB: 
GINDO-UB/196
Coordinació: 
Scotto Benito, Pablo
Membres del grup: 
Ricardo García Manrique
Maris Köpcke Tinturé
Víctor Méndez Baiges
Héctor Silveira Gorski
Martí Colom Nicolau
Jesús Muñoz Almazán
Gonzalo Fernández Codina
Alonso Pino Ávila
Mireia Márquez de Haro
Facultat: 

La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària.

Aquest projecte pretén identificar, dissenyar, implementar i avaluar les activitats formatives que permetin l’aplicació -en entorns reals- de les competències associades a l’atenció a la diversitat del Grau de Mestre d’Educació Primària. El projecte es desenvolupa a les assignatures de Pràctiques I i Pràctiques II d'aquest grau. La intenció és contribuir al paper que tenen les Pràctiques de l'educació superior en la transferència de coneixement a situacions i contextos reals, i en l'articulació dels coneixements adquirits durant el grau.

 

Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge

Aquesta matèria, amb caràcter obligatori, és impartida en el darrer curs del Grau de Ciències Biomèdiques i la seva docència està assignada a quatre àrees de coneixement (Biologia Cel·lular, Fisiologia, Genètica i Microbiologia).

La finalitat principal del projecte és maximitzar la rendibilitat dels coneixements, competències i habilitats adquirides pels alumnes al llarg del Grau, mitjançant l'aprenentatge basat en la resolució de casos (ABP).

Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors

La finalitat d’aquest projecte consisteix en la creació de diversos Escape-room dedicats a biomolècules (tant per aprendre la nomenclatura de les biomolècules com la seva funció), per tal d’utilitzar-los en el futur com a recordatori o com a treball d’autoavaluació. Les Escape-room consistiran en un qüestionari tancat del Google Drive, que contindrà un conjunt de jocs variats, que en solucionar-los permetin a l’alumne aprendre la nomenclatura i funció de cada una de les biomolècules.

Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II

La present proposta de millora docent pretén facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II, fomentant-ne la participació activa dins i fora de l’aula. Tractant-se d’un grup nombrós, la docència i el seguiment personalitzats son de difícil aplicació i, per tant, no son viables com a mesura per augmentar el rendiment d’aquella part de l’alumnat que té dificultats per assolir de manera continuada i constant els aprenentatges.

Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals

La capacitat d’aplicar conceptes i procediments matemàtics per resoldre problemes reals és una de les competències clau que ha d’adquirir l'alumnat dels Graus impartits a les Facultats de Biologia i Ciències de la Terra. No obstant, a primer curs, les Matemàtiques són sovint percebudes o bé com una matèria abstracta, complexa i allunyada de la realitat, o bé com una simple eina de càlcul. Això contribueix a generar una manca de motivació, que limita notablement l’aprenentatge i té un fort impacte en el rendiment acadèmic.

DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació

Les xarxes socials han generat canvis importants i accelerats en el procés de subjectivació de la infantesa i la joventut, adquirint gran influència en la socialització i en la construcció de les identitats de gènere (Del Prete i Redon, 2020). Aquestes identitats solen configurar-se, a la xarxa, com a “identitats d'aparador” (Tortajada et al., 2013) o com a identitats modelades per una corporeització fabricada i artificial (Khattab, 2019), on els infants i adolescents s'autorepresenten reproduint estereotips tradicionals de gènere.

Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats entre laboratoris

Aquest projecte neix amb l’objectiu de facilitar els alumnes un aprenentatge amb una aplicació professional pràctica important: ser capaços de seleccionar, participar, avaluar i reaccionar en estudis interlaboratori (assajos en els quals diferents laboratoris analitzen una mateixa mostra i comparen els seus resultats per poder conèixer, entre d’altres, la seva destresa com a laboratori d’anàlisi en un camp concret). Actualment, a l’assignatura es presenten els diferents tipus d’estudis interlaboratori i s’exemplifiquen.

"Yo, el Estado": docencia a través del estudio de caso en dos asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública

Esta propuesta busca incorporar metodologías de aprendizaje activo en las asignaturas Derecho internacional público y Cooperación internacional del Grado en Gestión y Administración Pública (GAP). Hasta la fecha, ambas asignaturas han sido impartidas siguiendo un modelo de clases magistrales con actividades prácticas puntuales.

Pàgines