Metodologies actives per l’aprenentatge

Implementant un joc d'aula inversa

La finalitat del projecte és implementar, als diferents grups d'una assignatura obligatòria de tercer curs (Organització Econòmica Internacional-OEI) del grau d'economia, un sistema d'aula inversa basat en un joc. Gràcies als fons del premi Vicens Vives de qualitat docent atorgat a la coordinadora del projecte, els professors  d'OEI estem desenvolupant un joc de taula per avaluar els coneixements purament descriptius de l'assignatura.

Foment de les competències transversals en l’entorn de la Instrumentació Virtual (FoCoEnVirtual)

La instrumentació virtual es basa en la utilització de l’ordinador com a eina de control i visualització permetent el desenvolupament d’instruments de mesura més flexibles i econòmics. A nivell professional el software més utilitzat és el LabVIEW de National Instruments (NI). Aquest software s’estudia a nivell bàsic en alguns temes d’assignatures obligatòries dels graus d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. A més es treballa íntegrament en l’assignatura optativa d’Instrumentació Virtual on es treballa a nivell avançat. 

Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge.

Entre les competències que ha de desenvolupar un estudiant de grau, les professionalitzadores adquireixen una gran rellevància. Aquestes s’assoleixen mitjançant tot un seguit de continguts, habilitats i objectius d’aprenentatge i conjuntament amb altres competències, les quals sovint es treballen en més d’una assignatura.

Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra ATEMCO

És important que l’aprenentatge es pugui fer mitjançant activitats acadèmiques que involucrin o despertin l’emoció, que sigui motivadores, que fomentin la creativitat i que es puguin realitzar des del plaer (Bueno, 2017). Una de les múltiples vies per aprendre incentivant aquests aspectes passa per l’ús de metodologies docents actualitzades, com són l’ús de dispositius digitals i dels formats àudio-visuals, com l’enregistrament de vídeos i/o d’àudios.

Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia

Incentivar la recerca a l'estudiant a través de la construcció de xarxes bibliomètriques, anàlisi i interpretació de dades i informació resultant de les cerques de fonts científiques i bases de dades com SCOPUS , Web Of Science i PUBMED, a través de paraules clau o keywords relacionades amb les temàtiques a estudiar de la matèria. Això es farà aplicant eines Tics, com el programari bibliomètric: VOSVIEWER, que permetrà focalitzar i analitzar progressos o tendències en temes relacionats amb la Microbiologia a l'àrea de Podologia de forma eficient, ràpida i senzilla.

Millora de l’aprenentatge autònom en l’assignatura Dissenys de Recerca mitjançant material audiovisual: desenvolupament, implementació i avaluació

L’objectiu del projecte és elaborar material complementari a les classes teòriques i pràctiques de l’assignatura Dissenys de Recerca del grau de Psicologia per tal de millorar l’aprenentatge autònom dels estudiants i que assoleixin una millor comprensió dels conceptes i adquisició d’habilitats. Es tracta d’una assignatura amb elevat contingut matemàtic, fet que fa que molts estudiants tinguin dificultats per assolir els objectius d’aprenentatge.

GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional.

Aquest projecte d'innovació docent té com a finalitat elaborar i avaluar de forma participativa amb l’alumnat de grau de Sociologia i dels màsters de Sociologia i d'Estudis de Dones i Gènere, un recurs obert d’aprenentatge (Open Educational Resource) en línia orientat a facilitar l'acompanyament en el procés de redacció del Treball Final de Grau / Treball final de Master i que incorpori la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional.

Podcast - Desenvolupament d'un medicament

El procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la docència basada en les competències requereixen el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin adquirir, construir els coneixements d'una manera funcional. És a dir, l'alumne ha de poder fer servir, mobilitzar els seus coneixements quan sigui necessari, per exemple a la pràctica de la seva futura professió.

Pàgines