Metodologies actives per l’aprenentatge

Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB

 A.1. Hipòtesis

1. Una bona comunicació requereix un bon domini del llenguatge i, en aquest sentit, la llengua oral és essencial per a la comunicació entre els individus.

2. La transferència dels coneixements científics de la universitat a la societat és un imperatiu que condueix a l’elaboració d’eines per al benefici dels éssers humans.

4. L’experiència en l’ensenyament entre iguals fa que els aprenentatges resultin més sòlids.

Descripció: 
Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social
Presentació: 

La proposta de treball pels propers dos anys està emmarcada en les diferents iniciatives que com a equip hem anat engegant durant aquests últims cursos: volem potenciar la inclusió de les metodologies d’Aprenentatge–Servei en les distintes assignatures on impartim docència i difondre la necessitat d’aquesta participació amb la ciutadania com a línia de treball en els centres universitaris. Apostem apropar-nos des de l’art social a necessitats d’intercanvis amb diversos col·lectius i entitats. 

Volem treballar des del territori per una cultura sostenible, defensar la igualtat, des d’una visió pròxima als conceptes de l’economia feminista, posant en valor aquelles capacitats i tasques que la societat ha denigrat en favor d’una voluntat regida exclusivament per la productivitat econòmica. 

Defensem recuperar oficis des de la tradició i la contemporaneïtat, tot permetent l’intercanvi generacional; compartint destreses i coneixements intergeneracionals. Ens interessem per generar un art contemporani amb una clara vocació transversal, que parli de realitats properes, ancorat en una actitud activa i reivindicativa vers la situació actual. Traslladem el coneixement après en els tallers de la facultat on ens situem cap a col·lectius potencials.

Ens posicionem des d’una perspectiva d’ètica a on el col·lectiu pren les decisions de forma democràtica i consensuada. Creiem que les iniciatives i sabers personals han de repercutir en el benefici del grup. 

La sostenibilitat, entesa des d’una òptica divergent, és per nosaltres un eix primordial per a l’avenç col·lectiu; la creiem imprescindible en l’educació i busquem incorporar-la activament en les nostres temàtiques docents. L’art és per nosaltres un element vertebrador d’acció social. 

D’acord a les línies d’innovació o etiquetes proposades dins del PMID, podem proposar els següents camps d’acció vinculats als nostres objectius: 

(A) Aprenentatge en entorns digitals
• Open Educational Resources 
o Proposem una segona edició de la iniciativa Art+Social+Tèxtil, una acció vinculada al projecte internacional d’investigació artística “Exposiciones enREDadas” coordinat des de la Universidad Autónoma de Madrid per commemorar la Setmana Internacional de l’Educació Artística de la UNESCO. La iniciativa A+S+T combina accions virtuals i físiques en el territori per a promoure la sostenibilitat, la transferència de coneixement i la formació de l’alumnat, i hi conflueixen dinàmiques específiques d’integració i participació per a distints grups socials intra- i extra-universitaris (http://artsocialtextil.com/).
o Plantegem, així mateix, i tenint en compte la funció contemporània de la universitat dins la societat, la difusió de materials docents generats a les aules, en codi obert i tot seguint els preceptes de “creative commons”, especialment aquells que tenen a veure amb les eines i els processos de creació-producció.
o Paral·lelament, ens sumem a les activitats del Grup ApS–UB en la creació d’una plataforma digital web on poder fer difusió d’activitats d’aquesta metodologia portades a terme a la universitat.

 

Concretant les activitats presentades a la secció d'objectius, s'enumeren les següents accions prospectives: 

– Coordinació, facilitació i tutoria de projectes específics vinculats a la metodologia d’Aprenentatge–Servei del l’alumnat de Belles Arts.
– Participació activa dels components del grup en les tasques i línies d’actuació del projecte Compartir Idees: la universitat va a l’institut del Grup ApS–UB.
– Continuació de convenis de col·laboració per a la realització d’activitats externes i pràctiques acadèmiques per als i les estudiants en centres d’art i natura, específicament la Xarxa de Parcs de les Olors de Catalunya (http://www.parcdelesolors.com/) i el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat – Forn de la Calç de Calders (http://www.cacis.cat/). Establiment de conveni de col·laboració i inici d’activitat amb l’associació Drap-Art d’artistes d’up-cycling i materials de rebuig. 
– Re-edició de les Jornades Internacionals Art+Social+Tèxtil (http://artsocialtextil.com), orientant específicament el seu enfocament vers la temàtica de sostenibilitat. 
– Difusió de les experiències i accions conduïdes pel grup i pels seus membres a través de comunicacions en congressos i publicacions (periòdiques i/o no periòdiques).

(B) Aprenentatge professionalitzador
• Competències transversals
o Advoquem per potenciar el treball específic sobre la competència de Sostenibilitat, integrant-ne continguts específics en les assignatures. Es busca potenciar estratègies didàctiques que motivin la reflexió i la modificació d’hàbits i actituds –dins i fora de l’aula– en relació al compromís ecològic-ambiental, socio-econòmic i relacional. 
o D’acord al punt anterior, proposem el qüestionament de la possibilitat actual d’avaluació de dita competència en un marc que superi la simple valoració respecte a l’acompliment les normes de seguretat (PNT). Proposem la indagació de models i recursos didàctics vinculats.
• Pràcticum
o Plantegem l’establiment de convenis de col·laboració específics en activitats d’aprenentatge-servei amb entitats externes a la facultat de Belles Arts i a la Universitat, tot reforçant també el lligams participatius interuniversitaris. 
• PNT
o Suggerim l’elaboració d’un model de PNT pel Taller de Materials Tous de la Facultat de Belles Arts, tot introduint i explorant normatives específiques per a les activitats singulars que s’hi practiquen i pels materials que s’hi utilitzen.
• TFG
o Formulem la incorporació de metodologies d’ApS als TFG les característiques dels quals hi siguin oportunes, propiciant un apropament actiu a l’espai social i a la professionalització en un context de vivència activa i significativa del projecte artístic, individual o col·lectivament. 

(C) Avaluació
• Autoavaluació
o Relacionat amb la metodologia ApS, ens interessem per la proposta de diferents sistemes aplicables d’autoavaluació que complementin les eines d’enquesta (proposta de valoració en equip, treball d’anàlisi crític, etc.). 

(D) Metodologies actives per l’aprenentatge
• Aprenentatge i Servei 
o Concebem l’adaptació les metodologies habituals d’aprenentatge en creació artística a les característiques específiques d’Aprenentatge-Servei. Plantegem la integració l’aprenentatge entre iguals, el col·laboratiu i el procés d’elaboració de projectes en les activitats d’ApS. Proposem l’estudi i anàlisi específic d’alguns dels casos per tal de valorar l’adequació dels nostres pressupòsits.

Codi UB: 
GINDO-UB/162
Coordinació: 
Grau Costa, Eulàlia
Membres del grup: 
Aramendía Zuazu, Manuel
García García, Ascensión
Mata Benedicto, Josep
Mauricio Falgueras, Carles
Oliva Torres, Sergi
Povedano Ferre, Rosa
Ros Vallverdú, Jaume
Asensio Fernández, José Antonio
Ginés Grasso Galera, Guillermo
Juvanteny Colell, Marta
Pacheco Puig, Juan José
Romero Pineda, Rafael
Sasiain Camarero-Núñez, Alaitz
Valverde Gefaell, Teresa
Porquer Rigo, Joan Miquel
Solanilla Roselló, Anna
Cova, Massimo
Serrano Navamuel, Francisco Javier
Ricart Ulldemolins, Núria
Daroca Musté, Clara
Fontiveros Sánchez, Manuel
Moretó Alvarado, Laia
Medel, Maria Begoña
Larroy Larroy, Nieves
Ménendez, Deborah Tatiana
Murcia Artego, Elisa
Calderó Recio, Ferran
Gardés Garnés, Sònia (professional externa)
Ortega Cruz, Andrés (professional extern)
Piñol Torrent, Francesca (Escola Massana)
Arregui Pradas, Rocío (Universidad de Sevilla)
Romero González, Antonio Pablo (Universidad Autónoma de Madrid)
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir (Universidad de Huelva)
López Pérez, Nuria (Universidad de Jaén)
Callejón Chinchilla, Maria Dolores (Universitat de Jaén)
Benticuaga, Juan Román (Universidad de Huelva)
Aznárez López, José Pedro (Universidad de Huelva)
Descripció: 
Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials
Presentació: 

Promoure metodologies actives d’aprenentatge, estratègies d’avaluació diverses que contribueixin al canvi en la cultura educativa a l’àmbit de l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials.

La nostra llarga experiència en formació docent ens condueix a definir unes línies d'acció molt específiques que deriven del marc general en el qual grup s'ha consolidat.

De forma concreta les propostes d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys són les següents:

1 Aprofundir en l'estratègia de l'aprenentatge per descobriment fomentant l'aprenentatge autònom de l'alumnat en formació mitjançant la relació amb l'entorn més proper;

2 Creació d'intervencions docents breus en les diverses etapes dels ensenyaments de formació del professorat (infantil, primària i secundària) mitjançant la coordinació de l'equip docent del grup de manera interdisciplinària que ha detectat necessitats específiques.

3 Implementació del sistema d'avaluació com a mecanisme d'aprenentatge conscient, permanent i autònom a partir d'instruments diversos i de continuïtat, com ara el portafoli, l'escala d'apreciació, l'autoavaluació i la coavaluació.

Codi UB: 
GINDO-UB/161
Coordinació: 
Prats Cuevas, Joaquim
Membres del grup: 
Elvira Barriga Ubed
Isidora Sáez Rosenkranz
Alba Ambròs Pallarès
Joan Santacana i Mestre
Ilaria Bellatti
Nayra Llonch Molina
Concha Fuentes Moreno
Miquel Albert Tarragona
Sergio Villanueva Baselga
Carlos Aguilar Paredes
Daniel Huertado Torres
Judit Sabido Codina
Tània Martínez Gil
Carolina Martín Piñol
Andrea Granell Querol
Laia Coma Quintana
Enric Font Company
Lucía Jiménez Iglesias
Javier Sanz Aznar
Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia
Presentació: 

· L’objectiu d’aquest grup és introduir innovacions docents en l’ensenyament de les assignatures del Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa per tal d’aconseguir fer-lo més actiu i vivencial i així millorar l’aprenentatge dels estudiants i els seus resultats.

· Pel que fa al contingut de les assignatures, també es pretén capacitar a l’alumne per relacionar la realitat econòmica amb els conceptes i models teòrics dels programes i introduir una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

· La nostra actuació es centrarà en aplicar les mateixes estratègies metodològiques d’Aula Invertida i Aprenentatge Basat en Equips. Fins ara, aquestes metodologies s’han implementat només als Grups d’Intensificació d’Estudis –es tracta d’uns grups semi presencials destinats als estudiants que repeteixen una assignatura–, i s’han mostrat força eficients tant per ajudar-los a millorar el seu procés d’aprenentatge –la seva assistència a les classes presencials, els seu treball dirigit i autònom–, com per augmentar el percentatge d’alumnes que es presenta a l’examen i la seva taxa de rendiment. A partir d’aquest curs, aquestes intervencions es seguiran fent als Grups d’Intensificació d’Estudis en els que els membres del grup tinguem docència, però també es començaran a aplicar a la resta de grups amb tot tipus d’estudiants i docència plenament presencial. En aquests nous grups, des d’aquest curs s’aplicarà l’Aula Invertida i l’Aprenentatge Basat en Equips a la part pràctica i de problemes. Amés, en aquesta part pràctica es vol introduir un aprenentatge de la Economia que suposi un apropament a les dades de l’economia real per millorar la motivació i la qualitat de l’aprenentatge dels estudiants. Per aquest motiu, la part pràctica de les assignatures es centrarà en l’obtenció i l’anàlisi per part dels estudiants de dades econòmiques reals que hauran de treballar en equips a través de problemes, simulacions de cimeres, aprofundint en notícies econòmiques i fent debats. També es pretén introduir als programes de les assignatures una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

· Finalment, es faran avaluacions periòdicament de l’impacte i els resultats de les actuacions fetes en aquests grups, i com a conseqüència, s’aniran introduint millores en el disseny de les aplicacions d’aquestes metodologies a partir de les experiències prèvies.

Codi UB: 
GINDO-UB/160
Coordinació: 
Rubert Adelantado, Glòria
Membres del grup: 
Gemma Abío Roig
Marta Arespa Castelló
Marta Gómez Puig
Ester Manna
Jordi Melé Carné
Concepció Patxot Cardoner
Fernando Sánchez Losada
Mònica Serrano Gutiérrez
Alexandrina Petrova Stoyanova
Montse Vilalta Bufí

Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia

1. Obtenir informació d'experiències prèvies, com ara el treball desenvolupat pel Grup de Recerca i d'Innovació Docent en Organització d'Empreses (GROE) de la Universitat de Barcelona, entre altres.

2. Obtenir dades rellevants dels estudiants de primer i segon cursos per tal de dissenyar-ne un perfil.

3. Obtenir informació sobre estudiants que hagin "pressumptament" abandonat els estudis i conèixer-ne les motivacions.

4. Millorar la comunicació directe entre el Centre i els seus estudiants.

Descripció: 
Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina
Presentació: 

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys):

MINI-CEX. (mini-clinic evaluation exercise)

En el curs 2014-2015 vam realitzar un estudi pilot a la Facultat de Medicina en 4 assignatures de 3º i 4º curs, sobre l’aplicació del Mini-CEX. Aquest mètode d’avaluació formativa exposa l’alumne a una actuació pertinent en un pacient real mentre que es avaluat de les competències tècniques i no tècniques mitjançat rúbriques. Les actuacions van seguides de debriefing amb feedback i propostes de millora pactades per tutor i alumne. L’alumne fa cada escenari 3 vegades al llarg del curs amb un tutor diferent en cadascuna que utilitzena la mateixa rubrica.

Aquesta experiència va ser publicada pel grup:

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Guardiola E, Palés –Argullós J. La utilización del Mini Clinical Evaluation Exercise(mini-CEX) en estudiantes de medicina. FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (6): 417-426

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Grau-Junyent JM, Palés-Argullós J, Sentí. M. El mini-CEX como instrumento de evaluación de la competencia clínica. Estudio piloto en estudiantes de medicina FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (2): 155-160

Actualment en la Facultat de Medicina els MINI-CEX formen part de l’avaluació de 4 assignatures i de les practiques tutelades i son una part de la nota final

SIMULACIÓ CLÍNICA

Varis membres del grup son professors habituals del Laboratori d’habilitades Clíniques de la Facultat de Medicina de la UB i han integrat la metodologia de simulació en les seves assignatures. La activitat simulació en la llicenciatura/grau de medicina es va organitzar en el laboratori d’habilitats mitjançant una assignatura optativa que per primera vegada incloïa transversalment professors de distentes assignatures que ja feien alguna activitat en simulació. A partir d’aquesta experiència el numero de assignatures, professors i hores que un alumne rep de simulació se ha anat incrementant Aquesta evolució ha portat a que actualmente hi han 12 assignatures en las que se iparteix simulació, amb un total de 52 tallers, 62 professors participants i 54 h de simulació per alumne.

Per altra banda, el grup incorporarà la simulació en el grup del grau d’infermeria del Campus Clinic el proper curs 16-17 i aplicarà simulació de realitat virtual a metges residents, alumnes de postgrau i de màster especialment dedicada a competències transversals de lideratge, treball en equip, comunicació y presa de decisions. El grup te dissenyats 22 escenaris de realitat virtual que aplica regularment cada curs.

Fruit de aquesta experiència han estat publicacions i presentacions en congressos especialitzats en educació mèdica de les que a continuació es llisten las dels últims anys
-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Los laboratorios de simulación como entorno del aprendizaje. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 2015; pp. 272-282

-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Características de la educación médica basada en simulaciones. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panaamericana. 2015; pp. 263-271

-Gomar Sancho C, Bueno Rodríguez A. La Enseñanza por simulación. En: Castaño J, Castillo J, escolano F, et al editores. Seguridad del Paciente Quirúrgico.. Madrid. Ergon. 2009:pp. 117-86

Comunicacions a Congressos 

-Peix N, Herrero S, Gomar C. Drenaje pleural, aspiración: dolor agudo. Reunión Anual de la Sociedad Española de Enfermeria de Anestesia y Reanimación. Palma de Mallorca. 14-16 octubre 2015. 

-Alcón A, R Creixell, G. Muñoz, C Forero, J Perdomo, C. Gomar. Programa de simulación integrado en la formación de los MIR de anestesiología XII Encuentro Nacional de Tutores y Jefes de Estudios de Formación Sanitaria Especializada. Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. SEFSE-AREDA Bilbao 23-25 de septiembre de 2015

-Paredes, F. Borrell, P. Vendrell, J.M. Grau, P. Gascón, P. Salamero, B. Segura, A. Tuca, F. Massanes, C. Gomar. Utilitat de la metodologia de simulació per adquirir competèncias en habilitats de comunicació. 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Peix T, Lopez A, Mendes ML, Guix E, Estrada JM, Fabregas N, Gomar C. Evaluación mediante simulación de las competencias clínicas de los alumnos del Master de Enfermeria de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor de la UB (MARTD). 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Gomar C Utilitat de la simulació en la formació en ciències de la salut. I Jornada de la Societat Catalana d’Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut (SCIS) Barcelona 10 octubre 2014

-Gomar C; Paredes D. Simulación para la comunicación profesional. I Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Pamplona. 24 y 25 de Octubre 2014.
 

-Paredes D, Gomar C. Simulación para la comunicación “Malas noticias”. II Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Madrid, 12 y 13 marzo 2016.

MOSAICO (Model de simulació clínica i aprenentatge col·laboratiu)

Al maig del 2016 es van fer 5 sessions amb el mètode col·laboratiu de simulació clínica a estudiants de quart any de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, en pràctiques voluntàries del curs Malalties de l'Aparell Cardiocirculatori en el curs 2015-2016. El taller aplicat tenia com a objectiu el diagnòstic i tractament de taquiarítmies a urgències. Cada taller va dividir al grup (9-15) en 3 subgrups homogenis (3-5), on cada grup va resoldre un escenari clínic de taquiarítmies a urgències dissenyat, supervisat i avaluat per un altre grup. Els tres grups van realitzar el mateix procés supervisats per un professor instructor. Cada sessió finalitzava amb un debriefing comú estructurat per incloure el disseny l'execució i avaluació dels casos entre grups.
Es van aplicar 3 instruments: 1) Avaluació entre grups, 2) avaluació del rendiment per l'especialista i 3) qüestionari de satisfacció del model per als alumnes.
A la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona van participar 55 estudiants; en cada sessió participava 1 professor de l'assignatura, 1 instructor de simulació i l'investigador principal. Cada taller va ser realitzat en 3 hores de durada; dividit en: 30 minuts per a introducció del taller i inducció al simulador, 1 hora perquè cada grup dissenyés un escenari diferent: FA, TPSV, FV; 30 minuts per a la seva simulació (10 minuts per a cada grup) i 1 hora de debriefing.

El estudi pilot fet a la Facultat de Medicina de la UB ha demostrat que el mètode es aplicable a assignatures i organització del nostre pla d’estudis.

A la Universitat de Talca a Chile, MOSAICO ha estat aplicat durant l'any 2015, i actualment s’està aplicant dins de les pràctiques de simulació clínica de la carrera de medicina per a alumnes de 3er i 4rt any en assignatures de Semiologia i Medicina Interna, respectivament

Comunicacions a Congressos 

-Sergio Guinez-Molinos, Carmen Gomar-Sancho, Agustín Martínez Molina. Modelo de simulación clínica basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. SESSEP 2016 Madrid, España.
-Sergio Guinez-Molinos, Agustín Martínez Molina, Carmen Gomar-Sancho, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Modelo de simulación clínica para el desarrollo de competencias basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Software de agendamiento, administración y seguimiento académico de actividades de simulación clínica en alumnos de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Paulina Espinoza, Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama. Simulación clínica como paradigma de enseñanza-aprendizaje integrado en todo el plan formativo de pregrado en la carrera de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Claudio Cruzat. Fortalecimiento de la enseñanza y entrenamiento clínico basado en Patología Digital. Primer simposio chileno de Patología Digital y Microscopia Virtual 2015; Sociedad Chilena de Anatomía Patológica. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Desarrollo de un simulador de tipo semi-inmersivo integrado a metodologías de simulación clínica para el desarrollo de competencias en estudiantes de medicina en pregrado. III Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2013. Costa Rica

PROGRAMA FORMACIÓ DE FORMADORS DE LA POBLACIÓ GENERAL EN MANEIG INICIAL DE SITUACIONS DE RISC VITAL

Aquest programa està dintre de la “UB Saludable” i té como objectiu capacitar estudiants de Graus de ciències de la salut per formar a la població cívica en les maniobres bàsiques que es poden fer amb les mans i sense risc i que poden salvar la vida. Saber ensenyar a la població como detectar una víctima amb risc vital, como alertar, con protegir-se i protegir a la víctima i Saber como aplicar les 5 maniobres bàsiques : desobstrucció via àrea per cossos estranys, obertura via àrea maniobra front-mentó, posició lateral de seguretat, compressions toràciques i contenció de hemorràgia externa.

El programa es va iniciar al 2014,organitza dos cursos al any i forma 46 alumnes formadors per any. Té un crèdit reconegut per les Comissions Acadèmiques dels Graus de Medicina, Farmàcia, Odontologia i el suport de Infermeria i Podologia-

Dintre del programa hi ha 6 hores de pràctiques formant població cívica. Els alumnes formadors ja han format 210 persones d ela UB ( PAS, PDI i alumnes) de les facultats de Farmàcia, Medicina, Geologia, Educació i Odontologia i a un col·lectiu extern de 356 persones en escoles, instituts, botigues, farmàcies, personal de càmpings, discoteques etc
 

Codi UB: 
GINDO-UB/159
Coordinació: 
Gomar Sancho, Carmen
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Ricardo Valero Castell
Pilar Luque Galvez
Agustín Franco de Castro
Miquel Bernardo Arroyo
Ana García Alvarez
Clemente Garcia Rico
Josep Lluis Mont Girbau
Eduard Guasch casany
Francesca Pons Pons
David Paredes Zapata
Sergio Guiñez Molinos (Universidad de Talca)

Pàgines