Metodologies actives per l’aprenentatge

Nom llarg: 
Grup Innovació Docent en Ensenyament i Aprentatge Virtual amb Intel·ligència Artificial, Interacció i Accessibilitat
Presentació: 

Objectius del Grup:

  • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals basats en intel·ligència artificial 
  • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals centrats en la interactivitat a l'aula 
  • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals amb els estàndards d'accessibilitat digital 
  • Promoure les narratives digitals i transmèdia com a cos central en les metodologies docents. 
  • Promoure la reflexió pedagògica i social de les metodologies i tecnologies emergents associades amb la intel·ligència artificial, la interactivitat, l'accessibilitat digital i l'STEAME.  

Actuacions desenvolupades:

  • Desde 2018: Debats competitius intraclasse, interclasse i entre assignatures (Pedagogia, Màster en Intervencions Socials i Educatives). Va sorgir per una formació rebuda en Debats competitius. La metodologia i competències d'argumentació i refutació es treballen a Comunicació en Educació mentres que els continguts són propis de Teoria de l'Educació. 
  • Desde 2017: Escriptura científico-acadèmica (assignatures de Pedagogia i Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals) 
  • Desde 2010: Relats digitals personals (assignatures d'Educació social, Pedagogia i Màster en Intervencions Socials i Educatives) 
  • Desde 2018: Realitat virtual i STEAM (Mestre Primària, Màster en Intervencions Socials i Educatives) 
  • Desde 2020: Activitats interactives a l'aula per a la formació continuada (Pedagogia, Màster en Intervencions Socials i Educatives, Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals) 
Codi UB: 
GINDO-UB/207
Coordinació: 
Galván Fernández, Cristina
Membres del grup: 
Francesc Martínez Olmo
Maria José Rubio Hurtado
Núria Molas Castells
Marc Fuertes Alpiste
Sílvia Alcaraz
Tomás Peralta
Antonio Lovato
Felipe González Catalán
Eduardo Martínez Gómez
Ángela Montserrat Jara Ocampos
Laura Fontán de Bedout
Paolo Scotton
Raúl Navarro Zarate
Eric Ortega González
Cris Ladaga

Formació musical i desenvolupament de les competències creatives i artístiques dels futurs docents d’Educació Infantil

L’alumnat del Grau de Mestre/a en Educació Infantil de la Universitat de Barcelona cursa dues assignatures obligatòries de formació musical al llarg de la carrera, una més dirigida a l’adquisició de sabers musicals a partir de la pròpia exploració artística i l’altra enfocada als sabers relacionats amb la didàctica específica de l’educació musical.

ELABORACIÓ D’UN CAS CLÍNIC DE RINOLOGIA PER GRUPS EN FORMAT VIDEO

Aquest projecte pretén establir una estratègia docent participativa que faciliti l’aprenentatge dels continguts a través d’una experiència activa. Els alumnes, distribuïts en grups de 4-5 persones, hauran de desenvolupar un cas clínic a partir d’un enunciat bàsic. El treball l'hauran de presentar en format vídeo i serà debatut en el grup gran de classe. Aquesta activitat formarà part de la formació continuada de l’assignatura i se li atorgarà una avaluació sumativa a la nota final mitjançant una rúbrica.

Avaluació entre iguals i avaluació formativa pel desenvolupament de la capacitat d’autoregulació.

La proposta de millora docent aquí plantejada pretén implementar activitats d’avaluació entre iguals i avaluació formativa vehiculada a través de la retroacció en les pràctiques de l’assignatura de Botànica, assignatura obligatòria (OB) de 12 crèdits del segon curs del grau de biologia.

Aprendre ensenyant: la divulgació científica com a eina d'aprenentatge

Una de les experiències més enriquidores de l’activitat docent deriva del fet que la veritable consolidació d’una part important dels coneixements que s’han adquirit en els estudis de la nostra especialitat, es produeix quan tenim la necessitat de transmetre aquests coneixements a l’alumnat propi, oferint alhora una visió de conjunt de la matèria, ordenada de forma didàctica en la programació docent, i un domini dels detalls digne del nivell educatiu en què exercim la nostra activitat.

Integració d’Apps interactives per web en la docència de l’estadística (AIW-E)

La docència de l’estadística forma part de les assignatures obligatòries tant del Grau d’Arqueologia com del Màster en Estudis Avançats en Arqueologia. Aquesta matèria, especialment en una facultat d’humanitats, on la major part de l’alumnat té una formació en aquest camp, suposa sempre un repte, ja que no és un alumnat que tingui facilitat per al seu aprenentatge.

Dissenyar i implementar estratègies docents per a respondre a les oportunitats i els desafiaments de les intel·ligències Artificials en l’Educació Universitària

Els desenvolupaments actuals de les tecnologies basades en intel·ligència artificial (IA) estan configurant realitats tecno-socials sense precedents i plantejant nous reptes ètics, morals i socials. En el context educatiu són cada cop més necessàries mirades crítiques i reflexives que ajudin a pensar les possibilitats i els sentits de la implementació d'aquestes tecnologies (European Commission, 2022).

Pàgines