Metodologies actives per l’aprenentatge

Processos d’Art Contemporani a l’Educació Infantil

Els i les artistes contemporànies fan servir determinats processos artístics que troben un paral·lelisme en la manera natural d’aprendre a l’Educació Infantil. Les pràctiques creatives, per la seva naturalesa, faciliten una immersió en processos de final obert, crític-reflexius i de naturalesa col·laborativa, fàcilment equiparables als que es persegueix en l’educació infantil (París-Romia i Hay, 2019). En aquesta línia, el curs 2022_2023 s'està desenvolupant el projecte de recerca "Integració i valoració de processos de creació d’art contemporani en el disseny d'entorns d’aprenentatge en l’

Assoliment de competències transversals com treball en equip i ètica mitjançant un curs pràctic en modificació genètica

Inventada el 2013, l'edició de genomes mitjançant el sistema CRISPR s'ha convertit en una eina generalitzada per a la investigació genètica bàsica, la medicina, l'agricultura i la indústria. Malgrat que aquesta tecnologia ja s'inclou en el programa teòric de moltes assignatures dels Graus en Ciències de la Vida, la seva novetat i complexitat fa que sigui absent en els currículums pràctics.

Research Portfolio: el dossier bibliogràfic com a eina d’aprenentatge autònom

El "Research Portfolio" és una actuació d’innovació docent que té com a finalitat l’elaboració d’un dossier bibliogràfic que ens permeti promoure, fomentar i avaluar l’aprenentatge autònom dirigit. Per tal de dur a terme aquesta actuació, hem escollit l’alumnat de l'assignatura Narratives Modernistes i Postmodernistes en Anglès del quart curs del Grau d’Estudis Anglesos (Facultat de Filologia i Comunicació).

La Viquipèdia com a estratègia docent pel desenvolupament de competències en biomedicina

Els projectes col·laboratius promouen un model d'aprenentatge basat en la participació i la col·laboració de tots els integrants d'un grup de treball. Mitjançant aquests projectes és possible fer una construcció col·lectiva del coneixement, comprometent l'alumnat amb el seu aprenentatge, i obligant el docent a generar ambients d'aprenentatge que promoguin la interacció, recolzant-se en la utilització d'eines tecnològiques per desenvolupar les activitats didàctiques.

La innovació a l’assignatura ‘’Habilitats motrius, Jocs i Iniciació Esportiva’’ a partir de les darreres aportacions en neurociències

Mitjançant aquest projecte es pretén apropar la docència de l'assignatura "Habilitats motrius, joc i iniciació esportiva", de la menció d'Educació Física del grau de Mestre en Educació Primària, a les recents troballes en neurociències de l'educació i les relacionades amb l’aprenentatge motor. Aquesta innovació es desenvoluparà a partir de dos eixos que s'interrelacionaran: la incorporació de noves metodologies i el desenvolupament de la competència professional de l'alumnat, totes dues basades en les recents troballes neurocientífiques.

Desenvolupament de les competències de l’alumnat de Màster en Història contemporània en l’ús de tecnologies a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial (IA)

Presentem una Proposta d’Innovació Docent (PID) a l’ensenyament de Màster, la finalitat del qual consisteix en la integració de la Intel·ligència Artificial (IA) amb l’objectiu de desenvolupar diverses competències generals/transversals de l’alumnat recollides en els plans docents de les assignatures detallades.

Nom llarg: 
Geografia pels Objectius de Desenvolupament Sostenible en un context de Canvi Global
Presentació: 

Aquest proper curs 2023-2024 es posa en marxa el nou Grau en Geografia i Canvi Global a la UB. La nova titulació s’estructura en quatre cursos acadèmics i constarà de dues mencions: a) Medi Ambient; b) Planificació i Gestió del territori. El nou Grau  pretén formar als seus estudiants en el maneig d’eines i instruments per a l’anàlisi i gestió del canvi global que afecta el món actual, així com fomentar la capacitat crítica vers els esdeveniments que succeeixen al territori.  Des del nou títol es proposa formar professionals capaços d'abordar, des de la perspectiva del coneixement geogràfic integrador, la comprensió i l'anàlisi del canvi global, així com el disseny de propostes de planificació i gestió territorial i ambiental que permetin mitigar i modelar les conseqüències a diferents escales. En aquest context, és de cabal importància que els futurs titulats en Geografia i Canvi Global tinguin un bon coneixement des de la perspectiva teòrica dels principis inspiradors, doctrinals i filosòfics que hi són al darrera de la proposta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i de la seva pròpia responsabilitat social. D’altra banda, és igualment important, des de la vessant aplicada, el saber incorporar aquestes línies prioritàries proposades des de Nacions Unides per fer front als múltiples desafiaments que, avui dia i de cara al futur, tenim com a societat i que hauran de tenir presents en la seva futura pràctica professional.

Així, tal com s’assenyala a l’informe de la UNESCO “Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives” (2017), amb la introducció dels ODS no es tracta només d'ensenyar el desenvolupament sostenible i afegir nous continguts als cursos i a la formació. Les universitats s'han de veure com a llocs d'aprenentatge i experiència per al desenvolupament sostenible i hauria per tant d’orientar tots els seus processos cap a principis de sostenibilitat.

Tenint presents aquestes premisses relacionades amb la nova titulació, el Grup d’Innovació Docent proposat planteja els següents objectius:

Establir estratègies i accions que possibilitin proporcionar als estudiants el coneixement, les habilitats i la motivació suficient per comprendre i abordar, des del coneixement geogràfic, els ODS en el context del canvi global. 

Convidar a la participació dels estudiants en el procés d’identificació d’aprenentatges relacionats amb els ODS.

Proposar catàlegs d’activitats pràctiques relacionades amb els ODS que tinguin com a eix central l’assoliment de competències transversals mitjançant metodologies actives per a l’aprenentatge com ara el foment del treball col·laboratiu, l’elaboració de projectes i la gamificació.

Establir procediments que apropin la realització dels TFG a entorns i temàtiques professionalitzadores en el marc dels ODS.

Codi UB: 
GINDO-UB/200
Coordinació: 
Armesto Lopez, Xose Anton
Membres del grup: 
M. Belén Gómez Martín
Martí Cors Iglesias
Joan Tort Donada
Albert Santasusagna Riu
Roser Rodríguez Carreras
Antoni Carneros Escudero
Xavier Úbeda Cartañá
Joaquim Farguell Ruiz
Lothar Schulte
Filipe Carvalho Ferreira
Montserrat Salvà Catarineu
Arlinda García Coll
Lluis Frago Clols
Jordi Bayona Carrasco
Gabriel Alomar Garau

Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques que aquestes ens possibiliten permeten estendre el procés d’ensenyament i aprenentatge més enllà de les aules. El PODCAST és un sistema d'arxius multimèdia que s'adapta al dia a dia de l'estudiant, que pot escoltar-lo i visionar-lo on vulgui i quan vulgui.

Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Emprenedoria
Presentació: 

El grup d’investigació té l’objectiu principal d’analitzar les inquietuds, interessos i perspectives laborals de l’alumnat del Grau de Comunicació i Indústries Culturals (CIC) de la Facultat de Filologia i Comunicació. El coneixement que se’n derivi dels diferents plans de treball que es duran a terme permetrà identificar les necessitats formatives del professorat i de l’alumnat, i les millores continues d’aprenentatge a implementar tant en el pla d’estudis del grau i els plans docents de les diferents assignatures com en l’oferta de les pràctiques d’empresa proposades. 

La necessitat d’obrir aquestes línies de treball radica en la gran diversitat dels perfils i interessos de l’alumnat que forma part d’un grau particularment interdisciplinari. Aquesta heterogeneïtat s’orienta envers la capacitació de l’alumne com a comunicador, alhora que reclama la potenciació del seu esperit innovador, creatiu i emprenedor, tant des de una perspectiva individual com també col·lectiva.

Pàgines