Metodologies actives per l’aprenentatge

Nom llarg: 
M.I.M.A. Memòria i matèria artística.
Presentació: 

La creació artística contemporània disposa de valors potencials en perill de desaparició, fonamentalment ens referim a la creixent falta de coneixement de la matèria artística i la tendència al consum de matèries processades industrials. Aquesta fenomenologia condiciona un allunyament per part de l’artista d’aquella estreta vinculació amb la matèria, de la seva obtenció natural i els seu processament, de la seva aplicació tècnica així com en conseqüència del coneixement empíric dels seus principis i possibilitats. Molts artistes del segle XX i XXI, innovadors en tants aspectes, ha anat perdent sense quasi adonar-se l’extraordinari potencial que suposa el coneixement del material des de la tradició i l’ofici, menyspreant l’artesania i els sabers populars que es conserven a la memòria dels pobles i que són part de les seves arrels. Centrats en el coneixement de la matèria artística com a valor sine qua non de la fenomenologia creativa, la nostra actuació vol desenvolupar línies de treball amb l’alumnat de Grau en Belles Arts fonamentades en:

- Recuperació i experimentacions amb materials, tècniques i procediments artístics i artesanals tradicionals i en perill d’oblit.

- Elaboració de cartografies didàctiques de proximitat relatives a materials naturals i sostenibles emprats o amb potencialitat de ser emprats en els processos creatius de l’àmbit plàstic propis dels estudis de grau en Belles Arts.

- Establir línies d’experimentació a l’aula que reforcin el coneixement i ús de la matèria artística pretèrita i la seva potencialitat en els llenguatges creatius contemporanis. 

Codi UB: 
GINDO-UB/188
Coordinació: 
Romero Pineda, Rafael
Membres del grup: 
Carme Porta Salvia
Julio César Ortega Solano
Oriol Vaz-Romero Trueba
Massimo Cova
Xavier Martín Llavaneras
Pamela Martínez Rodríguez
Jaime Ramon Fortuny Agramunt
Alexandre Prunés i Bosch
Ariadna Queralt Aluja.U.B. Estudiant. Grau en Conservació-Restauració
Zaida Mateo Vallejo U.B. Estudiant. Màster
Anna Pujol Piqué U.B. Estudiant. Grau en Belles Arts
Antonio Pablo Romero González. U.A.M. Universidad Autónoma de Madrid
Andrea de Souza Rocha Larrosa. Instituto de Formación Docente de Rocha. Uruguay
Fabiola Claudia de la Precilla.Universidad Nacional de Córdoba.Argentina.
Qi Luo. Acadèmia de Belles Arts de la República Popular de Xina.
Marcelo Larrosa Martinatto. Universidad de la República. Uruguay.
Jesús Caballero Caballero (Universidad de Jaén)
Nom llarg: 
Grup d'innovació docent Aprenentatge i Pensament
Presentació: 

- Fomentar el pensament crític entre l’alumnat en les assignatures d’Aprenentatge, Motivació i Emoció de primer de grau de Psicologia i de Pensament i Resolució de problemes de tercer de grau.  

- Fomentar la metacognició en l’aprenentatge entre l’alumnat en les assignatures d’Aprenentatge, Motivació i Emoció de primer de grau de Psicologia i de Pensament i Resolució de problemes de tercer de grau.  

- Afavorir l’intercanvi d’experiències entre alumnat de tercer i primer de grau de psicologia

- Fer recerca en l’àmbit de la docència universitària pel que fa a la millora dels resultats aplicant noves metodologies d’autoavaluació entre l’alumnat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/186
Coordinació: 
Barbería Fernández, Itxaso
Membres del grup: 
Mari Carmen Aguilera Ruiz
Joan Sansa Aguilar
Antonio Álvarez Artigas
Javier Rodríguez-Ferreiro
Elisabet Tubau Sala
Àngels Colomé González
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Educació Musical
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent en Educació Musical (GIDEM) pretén la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en Educació musical dins l’àmbit universitari a partir de l’actualització, revisió i valoració dels plans docents, tot incorporant noves metodologies, sistemes d’avaluació i entorns virtuals que permetin la innovació docent a partir de la pràctica crítica i reflexiva de l’equip docent involucrat. 

En concret, els objectius del Grup per la primera etapa de constitució seran: 

  • Actualitzar els plans docents de les assignatures d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
  • Coordinar l’equip de professorat de l’ensenyament d’assignatures de la mateixa temàtica que formen part de la Secció de Música del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació de la UB. 
  • Dissenyar, implementar i valorar diversos sistemes i instruments d’avaluació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 
  • Utilitzar els entorns virtuals com a recursos que potencien el desenvolupament de competències professionals i artístiques per l'alumnat de la UB. 
  • Divulgar, a través de congressos i publicacions, els resultats obtinguts de les diferents línies de recerca que emprengui el Grup d’Innovació a partir de l’anàlisi de les dades recollides dels informes finals i dels qüestionaris d’avaluació d’alumnat i professorat. 
Codi UB: 
GINDO-UB/184
Coordinació: 
Casals Balaguer, Marta
Membres del grup: 
Maria Eugènia Arús
Edmon Elgström Misol
Maria Fernanda Viñas Pavon
Maria Antònia Pujol i Subirà
Alexandre Fortuny
Veronica Asensio Arjona
Sandra Soler Campo
Eulàlia Polls
Lana Kovacevic
Alba Pujol Camins
Mercè Navarro Calafell
Pau Gimeno Ortuño

Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge

Introduir a l’assignatura Enginyeria Química (semestre primavera) del Grau de Química  (Facultat de Química) les analítiques d’aprenentatge (compleció d'activitat, compleció del curs, Personal Learning Design, logs, informes independents d’activitats, informes del grup-classe i informes d’usuari) amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament i l’assoliment dels coneixements dels estudiants.

Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària.

DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip.

Aprenentatge actiu a través del desenvolupament de projectes d’investigació social qualitativa

Aquesta proposta d’innovació docent té com a objectiu fer un pas endavant en l’ensenyament i l’aprenentatge pràctic de les tècniques de recerca sociològica i en particular de les tècniques d’investigació social qualitatives a través de la incorporació de metodologies d’aprenentatge actiu.

Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales

El equipo docente de la asignatura Adolescencia y Desarrollo de la Personalidad (en adelante ADP),  materia troncal del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, compuesto actualmente por diez docentes del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación, implementará el sistema CBM (CBM-calificación basada en la confianza https://docs.moodle.org/39/en/Using_certainty-based_marking) disponible en la plataforma

Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia

El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una eina de gamificació tipus Escape Roomvirtuala l’assignatura de Farmacologia Generaldel Grau de Farmàcia, amb l’objectiu principal de que els estudiants consolidin els coneixements adquirits prèviament a l’aula en temes d’especial rellevància, i que són la base de la terapèutica més avançada que estudiaran en assignatures posteriors.

La conveniencia del aprendizaje inverso en el contexto del COVID-19: Una propuesta de trabajo en un entorno de docencia mixta a través del TBL.

Se trata de una prueba piloto sobre la docencia mixta.  Consiste en implentar la estrategia docente, Team Based Learning en dos asignaturas de primero de grado: Dret Romà que se imparte en el primer curso del Grado en Derecho, e Introducció al Dret que se imparte a los alumnos de primer curso del Grado en Relaciones Laborales. Esta estrategia didáctica se adapta tanto a la presencialidad como a las modalidades on line, y tanto a la docencia síncrona como asíncrona, por lo que creemos que es óptima para ponerla en marcha este curso.

Pàgines