Informació i formularis dels pagaments de les activitats de lDP

Per realitzar els diferents tipus de pagaments derivats de la realització de les activitats de l'IDP és necessària la documentació indicada a continuació, la qual s'ha de lliurar al personal de l'àrea econòmica de l'IDP al més aviat possible. Cas contrari, s'endarrereixen innecessàriament els pagaments i s'ocasionen perjudicis a les persones o empreses col·laboradores.

1. Pagaments de personal a càrrec d'activitats IDP  (no màsters/postgraus) 2. Pagaments de personal a càrrec de màsters/postgraus 3. Pagament d'altres serves i/o materials a empreses i/o proveïdors 4. Factures o tiquets amb pagament avançat que s’han d’abonar 5. Pagament de desplaçament

 

1. Pagaments de personal a càrrec d'activitats IDP (no màsters/postgraus)

1.1 Pagaments a personal de la Universitat de Barcelona

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta, haurà de lliurar la documentació següent:

PAS que col·labora en activitats de l'IDP. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat la persona interessada ha de sol·licitar l'autorització per realitzar-la indicant: descripció de l'activitat encarregada, dates de realització, durada total i lloc. Aquesta petició s'ha de gestionar per correu electrònic a bgalera@ub.edu (Bartolomé Galera).

Una vegada autoritzada per l'Àrea de Recursos Humans, es podrà realitzar l'activitat, i la persona interessada ha d'enregistrar el marcatge horari amb el codi 95.

BECARIS que col·laboren en activitats de l'IDP. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat, la persona interessada haurà de sol·licitar i obtenir de l'òrgan convocant de la beca l'oportuna autorització, la qual s'ha de lliurar a la Secció Econòmica. Cas contrari, no es podrà realitzar cap pagament.

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

1.2. Pagaments a personal extern a la UB

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

1.3. Pagaments a professionals per compte propi

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

 • Ordre de pagament
 • Factura, en la que constin les dades bancàries on s'ha de fer el pagament

    La factura ens la podeu enviar en format pdf a l'adreça idp.economics@ub.edu i s'hi ha de fer constar:

Les dades fiscals de la UB són les següents:

Universitat de Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF Q0818001J
IDP Cege 38080001333000
Oficina comptable U00400225
Òrgan gestor U00400001
Unitat tramitadora U00400001

 Adreça de tramesa de factura:   

Institut de Desenvolupament Professional
Ps. Vall d'Hebron, 171
Edifici Migdia
08035 Barcelona

1.4. Pagament de docència a empreses

 • Ordre de pagament
 • Fotocòpia del NIF de l'empresa quan sigui la primera vegada que treballi amb la Universitat de Barcelona
 • Factura, en la que consti les dades bancàries on s'ha de fer el pagament
 • Pressupost o factura pro-forma abans de la seva realització

La factura ens la podeu enviar en format pdf a l'adreça idp.economics@ub.edu i s'hi ha de fer constar:

A la factura hi ha de constar les dades fiscals de la UB:

Universitat de Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF Q0818001J
IDP Cege 38080001333000
Oficina comptable U00400225
Òrgan gestor U00400001
Unitat tramitadora U00400001     

Adreça de tramesa de factura:

Institut de Desenvolupament Professional
Ps. Vall d'Hebron, 171
Edifici Migdia
08035 Barcelona

1.5. Pagaments a personal estranger no resident

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

2. Pagaments de personal a càrrec de màsters/postgraus

2.1. Pagaments a personal de la Universitat de Barcelona

PRÈVIAMENT a l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

PAS que col·labora en màsters/postgraus. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat, la persona interessada ha de sol·licitar l'autorització per realitzar-la indicant: descripció de l'activitat encarregada, dates de realització, durada total i lloc. Aquesta petició s'ha de gestionar per correu electrònic a bgalera@ub.edu (Bartolomé Galera). Una vegada autoritzada per l'Àrea de Recursos Humans, es podrà realitzar l'activitat, i s'haurà d'enregistrar el marcatge horari amb el codi 96.

BECARIS que col·laboren en màsters/postgraus. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat, la persona interessada haurà de sol·licitar i obtenir de l'òrgan convocant de la beca l'oportuna autorització. Cas contrari, no es podrà realitzar cap pagament.

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

        •  Ordre de pagament

2.2. Personal extern a la UB

PRÈVIAMENT a l'inici del màster/postgrau, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

 • Proposta de contractació juntament amb document d'acceptació, adjudicació i declaració de no incompatibilitats. El document d'aceptació ha de ser de data anterior a l'inici de la docència i s'hi han d'indicar la resta de les dates sol·licitades.
 • Fitxa de les dades personals i bancàries i fotocòpia NIF. (Necessària només quan sigui el primer cop que treballi amb l'IDP i sempre que hagin modificat les seves dades personals i/o bancàries).
 • Declaració jurada.

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

3. Pagament d'altres serveis i/o materials a empreses i/o proveïdors

Tota compra de material ha d'anar precedida d'una comanda.

Les comandes s'han de realitzar 2 o 3 setmanes abans de la data en què es vol tenir el material, ja que el procés s'ha fet més llarg.

Per tal de tramitar-les s'ha de comunicar a Albert Coines, M. Mercedes Zamora o Julià Rodríguez, indicant quina activitat n'assumeix el cost.

Caldrà presentar fotocòpia del NIF de l'empresa quan sigui la primera vegada que treballi amb la Universitat de Barcelona.

Rebut el material o prestat el servei, l'empresa o proevïdor haurà de presentar:

 • Factura, en la que constin les dades bancàries on s'ha de fer el pagament. Si la factura és de restauració s'ha d'emplenar motivadament, la memòria explicativa de despeses

 A la factura s'han de fer constar les dades fiscals de la UB:

Universitat de Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF Q0818001J
IDP Cege 38080001333000 nou
Oficina comptable U00400225
Òrgan gestor U00400001
Unitat tramitadora U00400001

4. Factures o tiquets amb pagament avançat que s’han d’abonar

Són despeses corresponents a la Universitat que una tercera persona, habitualment un professor, paga per endavant i a qui se li han de retornar els diners.

Despesa inferior a 60 euros: Sempre que sigui possible hi ha d'haver factura d'aquesta despesa i s'ha d'indicar que està pagada. S'admetrà també la presentació de tiquets, d'import màxim cadascun de 60 euros.

Despesa superior a 60 euros: Sempre hi ha d'haver factura d'aquesta despesa i s'ha d'indicar que està pagada. A la factura s'han de fer constar les dades fiscals de la UB.

Documentació que cal emplenar:

En cas de despeses de Restauració:

5. Pagament de desplaçaments

Cal tenir present:

 • Es considera el punt de sortida i de tornada el lloc de residència habitual o el lloc de treball, en funció de l'horari en què s'hagi fet el recorregut.
 • Si el lloc de sortida és a la mateixa localitat on es fa l'activitat, no es té dret a indemnització.
 • En cas d'activitats subvencionades per la Generalitat, per tenir dret a indemnització cal que els kilòmetres recorreguts siguin superiors a 15 km en un sentit.
 • El responsable de l'activitat ha de verificar la declaració de desplaçaments.

    La documentació a lliurar és la següent:

 Per qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la secció d'afers econòmics: idp.economics@ub.edu