Accés, consum, producció i impactes de la pornografia a l'adolescència. Bases per a la prevenció universal i selectiva en contexts educatius i familiars

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

La pornografia en línia és un producte de consum massiu i amb impactes que la investigació internacional ha acreditat de manera clara al llarg dels darrers 15 anys. Aquest impacte es produeix de manera més significativa entre nens, nenes i adolescents, en part per l'accés a edats reduïdes i pel consum il·limitat, però també per la carència d'educació de les emocions, afectes, relacions i sexualitat al sistema educatiu i les famílies.

Aquesta situació s'ha fet més complexa amb el desenvolupament de la cultura de pantalles, amb les tecnologies 5G i la intel·ligència artificial, a més de la hipersexualització de les nostres societats.

Al taller semipresencial es revisen els riscos més destacats: accés, consum, contacte i implicació a la producció. També es revisen les conseqüències: distorsions perceptives i formació de l'imaginari sexual, formació d'actituds, modelat de conductes, addicció i empobriment de la sexualitat.

També es treballarà sobre els enfocaments preventius universal i selectiu, des d'una perspectiva educativa.

Per què és un tema de rellevància educativa? La socialització, la formació o deformació es fa ara també a internet. Hi ha connexions clares en relació amb els processos de formació d'actituds sobre les relacions interpersonals, l'educació per a la salut, etc. ⁠ ⁠L'educació afectiva sexual ara no s'entén sense investigar a fons accés, consum i conseqüències de la pornografia. També l'educació digital. ⁠Les estratègies per abordar el tema són directament educatives a la infància i l'adolescència. Les estratègies socials que recomana Europa, per a tota la població (sensibilització, etc.), també són educatives.

Objectius

1. Formar el professorat des de la perspectiva d'una sexualitat positiva, conscient i responsable dins de la cultura, l'època i la societat que compartim.

2. Explicar què és la indústria de la pornografia, en què consisteixen els diversos productes que arriben a les pantalles, com s'hi accedeix, es consumeix i es produeix per part de nens, nenes i adolescents.

3. Explicar com les noves tecnologies (5G, IA generativa) estan produint canvis significatius.

4. Conèixer els processos de formació de les percepcions, actituds i conductes que promou la pornografia en línia, així com els impactes acreditats per la investigació.

5. Disposar de capacitat de detecció de l'accés, així com dels nivells de consum i, en especial, quan es converteix en un problema, com fer prevenció.

6. Conèixer les recomanacions legals bàsiques per a la protecció de la infància i adolescències, derivades de la normativa europea, així com dotar el professorat d'eines d'educació (emocional, digital, sexual) que permetin fonamentar les decisions educatives.

Continguts

1. Què és la pornografia? Què ens ensenya la pornografia? Tipus de pornografia. Canals d'accés a Internet. Canvis tecnològics que s'han incorporat recentment: 5G i IA generativa.

2. La curiositat sexual i les respostes que té actualment. Models per a l'anàlisi de l'accés, consum i sobre implicació a la producció.

3. Quins efectes es poden acreditar a la infància i adolescència. Es pot parlar de conseqüències perjudicials? Efectes acreditats per la investigació. Consum problemàtic de pornografia (consciència dels danys), es pot parlar d'addició?

4. Recomanacions internacionals i normativa vigent al nostre context. L'enfocament preventiu de tipus educatiu. És suficient la reducció de riscos basada en el pensament crític? Orientacions educatives.

Metodologia

Taller semipresencial.

Una sessió presencial: 04.04.2024 de 16 a 20 h. Campus Mundet UB

Sessió presencial: cada una de les quatre seccions de contingut es tractaran en 45 minuts d'exposició, disposant de 10 minuts de debat obert en petit grup al final de cada secció.

Al llarg de la sessió s'anirà complimentant una llista de comprovació de qüestions tractades, completada amb la identificació dels dubtes.

Dues sessions síncrones en línia amb ZOOM: 11 i 25 abril  de 17 a 19 h

Sessions síncrones: s’aniran comentant els dubtes sorgits a la sessió presencial i a les lectures dels tres articles que enviarem via mail a les persones inscrites.

Hi ha una tasca final, que consistirà en una lectura comentada de tres articles de recerca recents. S'haurà de penjar en un Drive un text de mil paraules contestant 10 qüestions relatives als tres articles. Es penjaran en el Drive com a molt tard el 30.05.2024.

Cada persona rebrà el feedback relatiu la seva tasca al seu mail.

Destinatari

Docents i agents educatius, de Secundària obligatòria i postobligatòria. Psicòlegs/es, Pedagogs/es, Psicopedagogs/es, professionals d’EAP, professionals interessats en el tema.

Formador

Lluís Ballester Brage, Doctor en Sociologia (Universitat Illes Balears (UIB)) , doctor en Filosofia (UAB) i Graduat en Treball Social.

Professor Titular de Mètodes d’investigació en Educació a la Facultat d’Educació de la UIB.

Membre del Grup d’investigació GIFES (Grup d’investigació i formació social i educativa) i de la xarxa acadèmica d’estudis sobre prostitució i pornografia.

Actualment, continua vinculat a la UIB com a professor i investigador col·laborador a la Facultat d’Educació. Ha fet nombroses investigacions en aquest i altres temes vinculats a la joventut, la família i la pobresa. Va ser director de l’ICE de la Universitat de les Illes Balears. Autor de diverses publicacions en revistes científiques i autor de diversos llibres. Els seus darrers llibres són:  Pornografia i Educació afectivo-sexual (2020) i Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals (2019).

Calendari i horari

 4 d’abril de 2024 de 16 a 20 h. Sessió presencial. Campus Mundet. UB. IDP-ICE UB

11 i 25 abril  de 17 a 19 h. Sessions en línia síncrones, via ZOOM

Total d’hores a certificar: 15 hores

Requisits de certificació:

Assistència al 80% de les hores presencials, actitud activa i participativa, valoració positiva de la tasca encomanada pel formador.

Places: 50 persones

Format:  taller semipresencial

Idioma: català

Lloc: IDP-ICE Universitat Barcelona. Campus Mundet UB. Aula pendent de confirmar

Preu: 20 €

Període d’inscripció:

Del 6 de març al 3 d'abril (ambdós inclosos).

Inscripció per Internet:

Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

Idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.