Alumnes que continuen estudis de grau

Informació general

La matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació d’automatrícula del MónUB des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. L’ordre de matrícula s’assignarà segons el nombre de crèdits superats i la nota mitjana de l’expedient. En cas d’empat, el criteri que s’aplicarà serà el nombre de crèdits superats.

Les pàgines de cada grau inclouen el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

En cas que vulgueu matricular més de 60 crèdits, caldrà que sol·liciteu autorització al Cap d’Estudis de l'ensenyament. Més informació

 

Matrícula condicional com a becari

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has d'haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa cap proposta de denegació. Si compleixes aquest requisit en el moment de la matrícula el sistema permetrà que et matriculis com a becari condicional.

 

  • Matrícula curs 2023-2024

 

GRAU

DIA

LLISTAT HORARI

DIRECTRIUS DE MATRÍCULA

Biologia

6 de febrer de 2024

llistat

semestre primavera

Bioquímica

5 de febrer de 2024

llistat

semestre primavera

Biotecnologia

7 de febrer de 2024

llistat

semestre primavera

Ciències Ambientals

6 de febrer de 2024

llistat

semestre primavera

Ciències Biomèdiques

5 de febrer de 2024 (teoria)

7 de febrer de 2024 (pràctiques)

llistat teoria

llistat pràctiques

semestre primavera

 

 

Telèfons d'atenció per a la matrícula: 934021086 / 934034977 / 934021428

 

  • Modificacions de matrícula curs 2023-2024
 

El període de modificacions de matrícula el podeu consultar aquí

 

AUTOMATRÍCULA ONLINE

  • Crèdits a matricular

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

Temps complet: entre 46 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 18 i 45 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

Per matricular més de 60 crèdits (fins a un màxim de 78) caldrà sol·licitar autorització. Més informació

Pel que fa a la documentació general (fotocòpia del DNI, del passaport o NIE), i a la documentació acreditativa d'alguna de les exempcions establertes legalment (família nombrosa, matrícules d'honor, i d'altres), si en el moment de fer la matrícula AUTORITZES la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes existents en el mercat, garanteix les que estableix el Decret de preus i afegeix les que tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès tant per a l’estudiant com per a la gestió de la UB.

L'alumnat de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada. Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBank. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne, amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has d'haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa  cap proposta de denegació. Si compleixes aquest requisit en el moment de la matrícula el sistema permetrà que et matriculis com a becari condicional.