Matrícula condicional com a becari

a matrícula condicional obliga a pagar les taxes i serveis acadèmics, i si s'escau, els crèdits reconeguts, convalidats i de les assignatures repetides.

Requisits per l'establiment de matrícula condicional com a becari/ària, sol·licitar amb anterioritat a la matrícula

- Acreditació econòmica, el resultat de l'acreditació ha de ser positiu. Els estudiants becaris del curs anterior no cal que demanin l'acreditació econòmica.

- Beca General.

- Beca Equitat

 

Més informació Beques i Ajuts: Graus

Diagrama becari

Per poder poder formalitzar la matrícula condicional com a becari/ària,

Es necessari haver demanat com a mínim 10 dies abans de la matrícula:

-  l'acreditació econòmica, exepte si has gaudit de beca el curs anterior

-  la beca del MECD 

Més informació

És necessari demanar l'acreditació econòmica  com amínim 10 dies abans de la matricula, exepte si has gaudit de beca el curs anterior

És obligatori demanar amb anterioritat a la data de matriculació, la Beca General i la Beca Equitat

 

Pendent de concretar