Anul·lació matrícula

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

Dins dels terminis que s’estableixen en aquest apartat, podeu sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

  •  

Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.

Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l'estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 22 d’octubre del 2019, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

Per motius personals.

Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 26 de setembre de 2019 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. 

La resta d’estudiants podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça. En cas que hagis formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, cal que sol·licitis l’anul·lació de la beca i abonis l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació. A més, si la beca ha estat resolta, has de retornar els imports dels ajuts en concepte de beca que se t'hagin transferit.
 

L’anul·lació de matrícula la resol el deganat o la direcció del centre. Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui respecte a l’abandonament dels estudis.

 

Consulteu el terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula

Comparteix-ho: