Modalitats de pagament / Exempcions i/o bonificacions / Recàrrec / Impagaments

El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixa anualment per decret de la Generalitat de Catalunya.

El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus, tots els grau de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona pertanyen al coeficient A

L'alumnat dels centres de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada, tal com s'indica a continuació.

Pagament en un rebut únic

S'ha d’abonar l’import íntegre de la matrícula en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula, en una de les entitats bancàries col·laboradores que s’indiquen en el procés de matrícula, .

a) Pagament en caixers automàtics (amb ràfega bancària -CPR- o amb codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.

b) Pagament per banca electrònica: a través de SocUB / Espai Personal - apartat "Gestions Personals"

- Línia Oberta (CaixaBank): també permet a no clients pagar amb targeta de crèdit o dèbit
- Banca Online (BBVA)
- Supernet (Banco Santander)

Pagament únic domiciliat

L’import de la matrícula es carrega, íntegrament i d’un sol cop, a partir dels set dies posteriors a la data de la seva formalització en alguna de les entitats bancàries col·laboradores que s’indiquen en el procés de matrícula.

Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament has de presentar,  en el moment de la sol·licitud de matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts

.

Pagament en terminis

El pagament de la matrícula es podrà fraccionar en tres o set terminis. Per acollir-se a aquesta modalitat de pagament l’import dels crèdits de la matrícula ha de ser igual o superior a 300 euros.

En el moment de la matrícula s’imprimeix el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades a través de SocUB / Espai Personal - apartat "Gestions Personals", on hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.

Fraccionament en 3 terminis:

Primer rebut: 40% de l’import dels crèdits més el preu de gestió i serveis
Segon rebut: 30% dels crèdits matriculats
Tercer rebut: 30% dels crèdits matriculats

Fraccionament en 7 terminis:

Primer rebut: 30% de l’import dels crèdits més el preu de gestió i serveis
Segon rebut: 20% dels crèdits matriculats
Resta de rebuts (cinc rebuts) 10% del preu dels crèdits matriculats

Préstec AGAUR

L’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya ha establert una línia de col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) que permet millorar el finançament de les matrícules per a estudiants universitaris.  

Als preus dels serveis acadèmics que es regulen en el decret de preus els són d’aplicació les exempcions i bonificacions que estableix la normativa estatal i que es recullen en l’esmentat decret.

Família  nombrosa
Matrícula d’honor o premi extraordinari en el batxillerat o en el Cicle Formatiu de Grau Superior 
Deducció per matrícules d’honor
Col·lectius d’especial protecció

En cap cas es poden aplicar als i a les estudiants exempcions, tret de  les que es recullen expressament en aquesta normativa.

Trobareu tota la informació a   https://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html  

Increments i recàrrecs en el preu de la matrícula: segones i successives matrícules

Quan un estudiant es matricula per segon, tercer, quart i successius cops d’un mateix crèdit, l’import s’incrementa en els percentatges establerts en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya

 

Increments i recàrrecs en el preu de la matrícula: segons i successius ensenyaments universitaris

La UB aplicarà el preu de matrícula que s’estableixi en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir‐los, llevat que es tracti dels primers estudis de màster universitari i de doctorat. També s’aplica aquest recàrrec als estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots el efectes, a un títol de grau.

Als efectes d’aplicar correctament l’increment als estudiants que reuneixin les condicions establertes en el decret de preus, la UB els demanarà en el moment de formalitzar la matrícula una declaració responsable justificativa de la seva formació acadèmica

Més informació als articles 20 i 21 de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona

Importat: és responsabilitat de l'estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ

Conseqüències de l'impagament de la matrícula