Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Matrícula 2023/2024

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

  • Automatrícula

Tots el alumnes amb titulació espanyola podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

  • Matrícula presencial

Hauran de realitzar la matrícula presencial els estudiants:

1.       Amb titulació estrangera

2.       Amb titulació espanyola però que tenen una resolució de reconeixement de crèdits

Els alumnes estrangers hauran de passar primer per la Secretaria a abonar la taxa d’estudis d’equivalència

  • Original o còpia autentificada del títol de llicenciat o equivalent
  • Original o còpia autentificada del certificat de  matèries cursades
  • Fotocòpia Passaport o NIE

Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica

(veure pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm)

Les còpies compulsades s’hauran de realitzar a:

  • En qualsevol oficina de registre de la Universitat de Barcelona
  • Un notari col.legiat a l’Estat Espanyol, o
  • A les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol en el país de procedència del document

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d’estudis previs, hauran de passar primer pel despatx del Coordinador del Màster, Dr. Eduardo L. Mariño Hernandez, (Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica, edifici A, escala A, de la Facultat), una vegada que tingueu l’imprès de  reconeixement i ho tingueu signat, passar per la Secretaria d’Estudiants i Docència, per realitzar el reconeixement, cost i formalitzar la matrícula.

Si teniu problemes en realitzar la matrícula presencial per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o mastersipostgraus.farmacia@ub.edu.

Modificació de matrícula (addició i/o supressió d’assignatures)

CURS 2023-24

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Modificació assignatures 1r i 2n semestre (supressió i addició)

NO

 

Del 25/09/23 al 31/10/2023

 

La supressió afecta a la beca general

S3

Supressió d’assignatures 2n semestre

Segons les circumstàncies al·legades

 

Del 18 de gener al 7 març de 2024

 

Afectació de beca general

Addició d’assignatures 2n semestre

 

 

Del 18 de gener al 7 març de 2024

 

Cost 27,27 euros

Supressió d'assignatures o la totalitat de la matrícula  per causes sobrevingudes

SI

(segons les circumstàncies al·legades)

Al llarg de tot el curs acadèmic 2023-24

Afectació de beca general

S4

 

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.