Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació. Les matrícules totalment anul·lades no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació respecte a l’abandonament dels estudis.

Abans de sol·licitar-la s'ha d'haver abonat l’import de la matrícula, en cas contrari no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació pot ser de tota la matrícula de grau o només d’assignatures de segon semestre.

 

Per a més informació sobre l’anul·lació de matrícula, consulteu la normativa de matrícula per aquest curs acadèmic.

L'estudiant que anul·li totalment la seva matrícula haurà de sol·licitar l’anul·lació de la beca, i:

  •  En el cas que s'hagi matriculat condicional com a becari i  que les causes d'anul·lació de la matrícula no donin dret a la devolució de l'import dels crèdits matriculats, abonar l’import total de la matrícula.  Si no es compleix aquest pagament, es procedirà de conformitat amb l’establert en l’article 33 de la normativa de matrícula
  • En el cas d’haver rebut qualsevol import, retornar l’import transferit en concepte d'ajut. 

 

L'anul·lació semestral de matrícula pot comportar la pèrdua de la condició de becari per no assolir els mínims de matriculació necessaris per gaudir de la beca i pot comportar la devolució de l’import transferit en concepte d'ajut. Si es sol·licita l'ajut per al pròxim curs acadèmic, serà desestimat en cas de no assolir els mínims de crèdits matriculats el curs anterior.

 

Per més informació sobre les beques, contactar amb la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant: beca.estudis@ub.edu

Per matrícula de l’estudiant en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l’estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que l’estudiant sol·liciti l’anul·lació abans 27 d'octubre de 2021, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats, sense reserva de plaça.  La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

A través del Tràmit S1

 Només pels estudiants que es matriculen per primera vegada en un ensenyament de grau.

Els estudiants que es matriculen per primera vegada en el Grau de Filosofia poden sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula per interès personal, sempre que ho sol·licitin abans del 28 de setembre de 2021. En aquest cas, i sempre que i estiguin al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tenen dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

A través del Tràmit S1

La resta d’estudiants poden sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula per interès personal abans del 29 d'octubre de 2021, sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. Aquestes sol·licituds no es resolen mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.

A través del Tràmit S1

Anul·lació total de la matrícula: Abans del 29 d'octubre de 2021. A través del Tràmit S1

Anul·lació de les assignatures de segon semestre: Abans del 7 de març de 2022. A través de l'imprès S3 (sol·licitud al degà de la Facultat).

 

Mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut, de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, o, segons el col·lectiu, de MUFACE, en què es conclogui aquest impediment. En aquest cas, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat; a proposta del deganat o de la direcció o del director del centre i amb l’informe previ de la Gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB. En la resolució de vicerectorat es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació. 

A través del Tràmit S4

 

Comparteix-ho: