Alumnes de nou accés

Si us han assignat plaça en el grau de Filosofia, és molt important que assistiu a la sessió informativa presencial, on us explicarem els detalls del procés de matrícula.

 • Dia: 14 de juliol de 2022
 • Hora: 11 h
 • Lloc: Es tracta d'una sessió presencial. Sala Jane Addams (Facultat de Filosofia , 4t pis- C/Montalegre, 6)

 

Abans d'assistir a la sessió, et recomanem que consultis la informació de matrícula així com la web de Benvinguda de la Universitat de Barcelona.

Infografia com fer la matrícula

Presentació PDF sessió informativa matrícula

La matrícula de nou ingrés es formalitzarà per automatrícula.

 

Et recomanem que abans de fer la matrícula consultis la web de benvinguda de la Universitat de Barcelona així com els diferents apartats relacionats amb la matrícula de nou accés d'aquesta mateixa pàgina web. 

 

Infografia com fer la matrícula

 

Consulteu els llistats amb dia i hora assignats per matricular-vos (pendent de publicació)

 

 

Alumnes de nou accés provinents de la Preinscripció Universitària

 

DATA MATRÍCULA

DIA I HORA ASSIGNATS

Matrícula assignats en primera preferència

18,19 i 20 juliol 2022

Llistat assignació horària

Matrícula reclamacions i "assignació definitiva"

20 de juliol 2022

Llistat assignació horària

Matrícula 2a assignació

26, 27 i 28 juliol 2022

Llistat assignació horària

Matrícula 1a reassignació i especial 4a reassignació juny

5, 6 setembre 2022

Llistat assignació horària

Matrícula 2a, 3a, 4a.. 7a reassignacions juny

12, 19 i 27 setembre i 6, 13 i 20 d'octubre

Llistat assignació horària

Llistat assignació horària 3/10/22

Llistat assignació horària 10/10/22

Llistat assignació horària 19/10/22

 

 

La llista d'ordre per establir el dia i l'hora de la matrícula s'elaborarà d'acord amb la qualificació que ens comunica l'Oficina d'Accés a la Universitat.

 

Beca General 

 

Atès que enguany es va avançar el termini de presentació de sol·licituds de la beca de caràcter general del Ministeri per al curs 2022-2023 (del 30 de març al 12 de maig de 2022), heu de tenir en compte el següent: 

 • Durant els mesos d'agost i setembre, s'obrirà de nou el formulari de sol·licitud perquè modifiqueu les dades acadèmiques (com ara la universitat i l'ensenyament on finalment cursarà els estudis (document informatiu). Per més informació consulta aquest enllaç.
 • Per poder matricular-se condicionalment com a becari s’han de complir els requisits següents:
 1. Haver sol·licitat la beca general per al curs 2022-23 en el període oficialment establert i no haver estat emesa proposta de denegació.
 2. Has de matricular-te amb el mateix document d’identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquest ajut. En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat: secretariafilosofia@ub.edu

 

Beca Equitat 

 • Es publicarà durant el mes de juliol i el termini de presentació serà del 15 de setembre al 31 d'octubre (no serà obligatori haver demanat la beca general).

 

Consulta tota la informació sobre beques i ajuts en aquest enllaç.

Modalitats de matrícula

Matrícula ordinària:  És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin. Aquesta modalitat no impedeix la sol·licitud de la beca MEC. Si la beca posteriorment és concedida, l'import de la matrícula (excepte taxes i serveis) us serà retornat d'ofici.

Matrícula condicional: Per poder matricular-te condicionalment com a becari has d'haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació.

Consulta la informació sobre com matricular-te condicionalment com a becari i sobre altres ajuts de matrícula

Matrícula exempta o bonificada: És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats. Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica.  

Consulteu la Normativa Econòmica

Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret pel qual es fixen els preus públics de la matrícula i altres serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per a cada curs. L’ensenyament de Grau de Filosofia té un coeficient d´estructura docent A.
Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de nou ingrés de 60 crèdits, a temps complet:

Total import crèdits

1061.40 €

Gestió d'expedient acadèmic 

    69,80 

Assegurança obligatòria

      1,12 €

Serveis  específics i suport aprenentatge

    70,00 €

Total preu matrícula

1202,32€

 

El preu estàndard del crèdit sense descomptes ni recàrrecs és de 17,69 euros (recordeu que si sou titulats universitaris s'aplica un coeficient al preu del crèdit d'1,40). Podeu realitzar una simulació del preu de la matrícula.

Més Informació sobre el preu de la matrícula  

Consulteu la Normativa econòmica de matrícula de la UB per al curs 2022-2023

 

El pagament de la matrícula es pot fer mitjançant alguna de les modalitats següents:

 • Pagament en un rebut únic
 • Pagament únic domiciliat
 • Pagament fraccionat en terminis (3 o 7 mensualitats) - NO DOMICILIAT
 • Pagament en mensualitats mitjançant préstec

 

Pagament en un rebut únic:

Amb la modalitat de pagament únic en efectiu els estudiants han d’abonar íntegrament i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula.

El pagament s’ha d’efectuar en una de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l’imprès de sol·licitud de matrícula dins del termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En aquesta modalitat de pagament, l’alumne pot triar una de les opcions següents:

 • Pagament efectiu a través de caixers automàtics (amb ràfega —CPR— o amb codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.
 • Pagament per banca electrònica:
  • Línia Oberta (CaixaBank): també permet el pagament dels rebuts per a no clients amb la targeta de crèdit o dèbit
  • Banca Online (BBVA)
  • Supernet (Banco de Santander)

 

Els estudiants han de conservar o poder obtenir durant tot el curs els documents expedits per les entitats bancàries col·laboradores que permetin acreditar-ne el pagament.

 

Pagament únic domiciliat:

L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament has de presentar, en el moment de la matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert.

 

Pagament fraccionat en terminis (3 o 7 mensualitats) - NO DOMICILIAT:

Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament, l’import dels crèdits de la matrícula ha de ser igual o superior a 300 €. Si tries el pagament en terminis, en el moment de la matrícula es genera el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament que ‘ha de fer efectiu dins del termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En matrícules anuals pots escollir entre 3 terminis o 7 terminis.

 

Pagament en terminis mitjançant el Programa FINAN de préstecs per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR)

El préstec permet el finançament del 100% de l'import de la matrícula dels estudis de grau, màster o doctorat, possibilitant el pagament de la matrícula en mensualitats durant la durada del curs/semestre.

Les condicions actualitzades estan disponibles al web de l’AGAUR.

Conseqüències de l'impagament

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dona lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s'hagi sol·licitat. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de l’import total dels rebuts no satisfets (excloent-ne els serveis) en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament. Aquest recàrrec és d’un 5 % si l’estudiant efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini del pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s'estigui al corrent del pagament dels rebuts.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

El pagament de la matrícula que s’efectuï un cop finalitzat el curs acadèmic activarà les actes del curs immediatament anterior al de la data de pagament.

Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol dels seus ensenyaments oficials com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document acadèmic. En cas que les quantitats pendents en matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis corresponguin a matrícules d’ensenyaments propis de primer i segon cicle, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents únicament dins del mateix ensenyament.

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

Documentació de matrícula que cal portar a secretaria amb posterioritat a la matrícula:

 

1. Documentació de la identitat:

 • En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no hauran d'aportar la documentació d’identitat si, en el moment de fer l'automatrícula, autoritzen a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.
 • En el cas d’estudiants estrangers de fora de la UE, el passaport.
 • En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar el passaport o el document d’identitat expedit en el país d’origen.

 

2. Documentació de caràcter econòmic:

 • En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar el compliment dels requisits. No és necessari aportar aquesta documentació si s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent. Actualment la consulta telemàtica d’aquestes bonificacions només es pot fer a la Comunitat Autònoma de Catalunya. En relació a la resta de comunitats autònomes no és encara possible fer la consulta telemàtica i, per tant, s’haurà de lliurar la corresponent documentació a la secretaria. 

 

Quan feu l'automatrícula, tingueu en compte que, si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida. Si per error, no heu autoritzat a la UB a fer les comprovacions telemàtiques, podeu fer arribar a la Secretaria d’Estudiants i Docència l’autorització de consulta telemàtica de dades personals.

 

3. Documentació Acadèmica:

 • Consulta la documentació acadèmica específica en cada cas segons la procedència. Si tens dubtes sobre la documentació que has d'aportar, consulta a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.

 

Termini per aportar la documentació:

La documentació de matrícula requerida l'hauràs de presentar a la secretaria de la Facultat amb posterioritat a la matrícula, en tot cas abans del 15 d'octubre de 2022, sol·licitant cita prèvia. (Per demanar cita prèvia has d'enviar un e-mail a secretariafilosofia@ub.edu). 

La presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.). No presentar la documentació requerida pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. 

 

Abans de fer la matrícula:

1r  Autentica't com a alumne/a de la UB.

Per poder fer l’automatrícula és imprescindible que, prèviament, et registris per rebre l’identificador i crear-te una contrasenya amb el que podràs accedir al programa d’automatrícula.

Formulari per configurar la contrasenya i obtenir l’identificador

Document amb la informació per configurar la contrasenya i obtenir l’identificador

Vídeo amb informació per configurar la contrasenya i obtenir l’identificador

 

2n Planifica les assignatures i els grups on et vols matricular.

Pots consultar el pla d'estudis i la relació d'assignatures que formen part del primer curs,  la informació dels plans docents de les assignatures i l'idioma d'impartició i confeccionar-te una agenda acadèmica a través del Chronos.

Per consultar tota la informació de les assignatures aquí.

Pots escollir el grup que vulguis per cada una de les diferents assignatures sempre que no estigui ple. Pots escollir grups de matí o grups de tarda o combinar grups de matí i grups de tardaVeuràs que les assignatures de matí tenen més d'un grup (grups A1 i A2, i A3 i A4 segons el cas), però tots els grups de la mateixa assignatura comparteixen bàsicament el mateix horari. A la tarda només s'ofereix un grup per a cada una de les assignatures (grup B1).Quan facis l'automatrícula els grups plens apareixeran marcats amb un asterisc (*) i no es podran seleccionar, llavors hauràs de triar un altre grup.

 

3r Nombre de crèdits a matricular en el primer curs (primera matrícula en un grau) segons la modalitat de dedicació 

Modalitat a temps complert

Cal matricular 60 ECTS

Cal superar 18 ECTS

Modalitat a temps parcial

Cal matricular 30 ECTS

Cal superar 6 ECTS

 

Si prèviament has cursat total o parcialment altres estudis universitaris oficials en qualsevol universitat, et pots matricular d'entre 18 i 60 crèdits. Cada una de les assignatures de primer curs és de 6 crèdits.

Normativa de permanència dels alumnes de la Universitat de Barcelona

Més informació a la web de dubtes de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Automatrícula 2022-2023

Un cop registrat, amb l’identificador i contrasenya ja pots accedir a Intranet MónUB, on trobaràs el banner d’automatrícula. Has de fer l'automatrícula al dia i hora indicats, des de qualsevol ordinador amb accés a internet. Tot i que és un procés molt senzill et recomanem que consultis prèviament i tingues a mà el manual l’ajuda de l’automatrícula.

En qualsevol cas, si et sorgeix qualsevol dubte o problema podràs posar-te en contacte amb secretaria enviant un e-mail a secretariafilosofia@ub.edu o trucant per telèfon a la nostra oficina: 934037719/20/21/22.

En cas que no puguis fer la matrícula al dia i hora indicades, la podràs fer després -mai abans- però en tot cas, abans de l’últim dia de matrícula fixat.

A l’hora de fer la matrícula haureu d’emplenar la informació següent:

Dades personals: Repasseu les vostres dades i, en cas que n'hi hagi alguna d'incorrecta o incompleta, modifiqueu la casella corresponent perquè s'actualitzin a la base de dades.

Dades estadístiques: Heu d'emplenar totes les dades que se us sol·liciten. Si en el desplegable no et surt l’opció desitjada, selecciona NC (No sap- No contesta) per continuar.

Dades econòmiques: Heu de contestar cadascuna de les preguntes que hi ha en aquesta pantalla, perquè sobre la base d'aquesta informació es determina l'import que heu d'abonar pels serveis acadèmics. Assenyaleu totes les deduccions a les quals considereu que teniu dret a acollir-vos, ja que algunes són complementàries.

Totes aquestes deduccions s'han d'acreditar a la Secretaria d'Estudiants i Docència juntament amb la resta de documentació. Si en el moment de la matrícula, S'AUTORITZA per defecte a la UB a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l'administració corresponent, i sempre que la documentació que dona dret a la deducció hagi estat emesa per un organisme de la Comunitat Autònoma de Catalunya, no caldrà aportar cap documentació. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

Altres serveis universitaris de caràcter voluntari que podeu contractar amb la matrícula:

 • Assegurança voluntària, per als més grans de 28 anys: 4,80 euros
 • Servei de reprografia/papereria/llibreria: 6 euros
 • Ajut anual a la Fundació Solidaritat: 7 euros
 • Abonament anual al Servei d’Esports: 200 euros
 • Escola d’Idiomes Moderns: 100  euros a compte, per si voleu fer un curs d’idiomes a l’EIM de la UB i us faran un 5% de descompte en la corresponent matrícula.

 

Pagament de la matrícula: Haureu de seleccionar la forma de pagament de la matrícula. Informa't de les diferents modalitats de pagament perquè triïs la que més et convingui. Després de matricular-te hauràs de fer el pagament en el termini o terminis corresponents.

Inscripció d’assignatures:

 

Primer Curs

Codi

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

360952

Història de la Filosofia Antiga I

Primer

6

OB

360908

Problemes Filosòfics I

Primer

6

FB

363782

Problemes Filosòfics II

Primer

6

FB

360906

Introducció a la Lògica

Primer

6

FB

360910

Introducció a l’Ètica

Primer

6

FB

360966

Història de la Filosofia Antiga II

Segon

6

OB

360953

Antropologia Filosòfica

Segon

6

FB

363783

Problemes Filosòfics III

Segon

6

FB

360912

Història dels Sist. Socials i Polítics

Segon

6

FB

360950

Història de les Idees Estètiques

Segon

6

FB

TOTAL CRÈDITS PER CURS

 

60

 

 

Confirmació de la matrícula: Un cop confirmada la teva matrícula, podràs imprimir el resguard de matrícula i el rebut únic generat o primer rebut, en cas que hagis escollit la modalitat de pagament fraccionat.

Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB (MónUB>La Teva UB>Consulta i pagament de rebuts), on cal accedir per pagar la resta de rebuts.

 

 

 

IMPORTANT: Si matricules per primera vegada, existeix la possibilitat d'anul·lació de la matrícula abans del 28 de setembre de 2022, amb dret a la devolució dels crèdits matriculats.

 

L'inici del curs acadèmic és el 12 de setembre amb la sessió de benvinguda.

Comparteix-ho: