Normativa de matrícula

Normativa de matrícula

Aquesta normativa és d’aplicació a tots els estudiants que, reunint els corresponents requisits d’accés als estudis universitaris establerts en la normativa vigent, es matriculin a la Universitat de Barcelona.

Normativa de matrícula

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Calendari acadèmic curs 2020-2021

  • Accés i matrícula

Normativa reguladora de l'accés als ensenyaments de Grau de la UB per als més grans de 40 anys.

Normativa reguladora de l'accés als ensenyaments de Grau de la UB per als més grans de 45 anys

Normativa de matrícula / Informació per a la matrícula dels ensenyaments de grau

Normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular en els ensenyaments oficials de Grau
 

  • Avaluació

Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges [Español] [English]

Normativa reguladora de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges (Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2020‐2021)
 

  • Permanència

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona [Español]
 

  • Expedient acadèmic

Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de Grau / Criteris complementaris a les normes

Normativa de pràctiques externes

Models per cursar ensenyaments oficials de grau de forma simultània

Normativa reguladora de les dobles titulacions en ensenyaments oficials de grau i màster universitari de la Universitat de Barcelona (Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2020‐2021)

 

  • Pla d'estudis

Normativa d'extinció de titulacions i plans d'estudis de la Universitat de Barcelona.
 

  • Mobilitat

Normativa de mobilitat internacional d'estudiants / informació Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals

Informació sobre el programa de mobilitat nacional SICUE
 

  • Premis extraordinaris

Normativa per a l'atorgament dels premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de grau
 

  • Títols

Títols universitaris oficials

Suplement Europeu al Títol (SET)

Comparteix-ho: