Modificació de matrícula

Consulteu la normativa de matrícula i la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona

La modificació de la matrícula consisteix a afegir o anul·lar assignatures en els terminis establerts que podeu consultar en els apartats següents.

Aquests terminis han estat aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat d’acord amb els períodes establerts per la Universitat de Barcelona.

Les modificacions de matrícula es fan pel sistema d’Automatrícula a través SocUB/Espai personal, excepte els casos que calgui sol·licitud al deganat, d’acord amb els terminis fixats que podeu consultar en aquesta pàgina web.

Només es pot ampliar assignatures amb grups oberts. L'aplicació permet consultar les assignatures amb grups amb places tantes vegades com vulguis, sempre que no confirmis el tràmit.

És important comprovar els horaris de les assignatures i les dates dels exàmens per tal d’evitar que, a conseqüència d'aquesta ampliació, es produeixi coincidència en els  horaris de classe o d’exàmens entre les assignatures.

Un cop confirmada la matrícula es podrà accedir a l'aplicatiu de matrícula i modificar-la fins a 5 vegades més (si accedeixes i no confirmes les modificacions, no esgotes les 5 possibilitats).

La modificació de matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d'aplicació. Recordeu que no podeu suprimir crèdits obligatoris de cursos inferiors si us heu matriculat de crèdits obligatoris de cursos superiors.

Si sou sol·licitant de beca general i feu una modificació de matrícula, aquesta modificació pot afectar la resolució de la beca i el compliment dels seus requisits.

Per a la modificació de matrícula cal estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts.

La modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior. 

Si,  a conseqüència de la modificació de matrícula, l'estudiant ha d'efectuar un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació. L’impagament d’aquest rebut comporta l’anul·lació d’ofici de tota la matrícula, no només dels crèdits afegits en la modificació.

En el segon semestre la modificació de la matrícula de febrer comporta abonar una taxa de 27,27 euros per gestió d’expedient, quan el resultat de la modificació implica augmentar el nombre de crèdits de la matrícula ja efectuada.  

 

Dins aquests períodes, els estudiants poden realitzar la supressió, el canvi o l'addició d'assignatures a la matrícula ja efectuada:

 

Primer període: del 13 al 25 de setembre de 2024.  Sistema d'automatrícula

  • Ampliar assignatures de primer i segon semestre, amb places vacants.

  • Suprimir assignatures de primer i segon semestre, tenint en compte la normativa de permanència de la UB.

  • Canviar assignatures de primer i segon semestre (afegir i suprimir assignatures)

 

Segon període: 3 i 4 de febrer 2025. Sistema d'automatrícula

Només per a alumnes que continuen estudis (exclòs alumnat que es matricula per primera vegada).
  • Ampliar assignatures de segon semestre amb places vacants.

  • Suprimir assignatures de segon semestre, tenint en compte la normativa de permanència de la UB.

  • Canviar assignatures de segon semestre (afegir i suprimir assignatures).

 

Aquesta supressió comporta el dret a devolució de l'import dels crèdits suprimits. Per tal que aquesta devolució es faci efectiva i, sempre que la matrícula estigui totalment pagada, l’estudiant haurà d’accedir a l'espai SocUB/Espai personal, apartat “Consulta de qualificacions i expedient” i introduir les seves dades bancàries.

Als estudiants que van escollir la modalitat de pagament en terminis se’ls descomptarà l’import de la devolució en els últims rebuts pendents de pagament. En aquest cas, haureu de contactar amb la Secretaria d’Estudiants i Docència secretariafilosofia@ub.edu per realitzar el tràmit.

En el segon semestre la modificació de la matrícula de febrer comporta abonar una taxa de 27,27 euros per gestió d’expedient, quan el resultat de la modificació implica augmentar el nombre de crèdits de la matrícula ja efectuada. 

Si el que es vol és canviar una assignatura: modificar la matrícula suprimint una assignatura i afegint-ne una altra amb el mateix nombre de crèdits, cal fer-ho durant la mateixa sessió. Si es fa en sessions diferents, es cobraran aquestes taxes de 27,27 euros.

Important: Abans de fer la modificació, consulteu la pestanya d’informació general

Primer període:

Del 26 de setembre al 24 d’octubre de 2024

Un cop finalitzat el termini establert per a les modificacions amb devolució, i sempre que s'hagi abonat l'import de la matricula, l'estudiant pot sol·licitar la modificació de la matrícula a través del Sistema d'automatrícula per internet. 

L'estudiant podrà afegir i/ o anul·lar assignatures, però aquesta modificació comportarà l'increment de l'import dels crèdits afegits SENSE dret a devolució de l'import dels crèdits anul·lats, ni a la compensació dels imports.

Del 25 al 31 d'octubre de 2024

Un cop finalitzat el termini establert per a les modificacions per automatrícula, i sempre que s’hagi abonat l’import de la matrícula, l’estudiant pot sol·licitar la modificació de la matrícula a través del tràmit S3 (sol·licitud al degà de la Facultat).

Aquesta modificació comporta l'increment de l'import dels crèdits addicionals, però SENSE dret a devolució de l 'import dels crèdits anul·lats.

 

Segon període: 

Del 5 al 21 de febrer de 2025

Un cop finalitzat el termini establert per a les modificacions amb devolució, i sempre que s’hagi abonat l’import de la matrícula, l’estudiant pot sol·licitar la modificació de la matrícula a través del Sistema d'automatrícula per internet. 

Aquesta modificació comporta l'increment de l'import dels crèdits addicionats, però SENSE dret a devolució de l'import dels crèdits anul·lats.

Del 22 de febrer al 7 de març de 2025

Un cop finalitzat el termini establert per a les modificacions per automatrícula, i sempre que s’hagi abonat l’import de la matrícula, l’estudiant pot sol·licitar la modificació de la matrícula a través del tràmit S3 (sol·licitud al degà de la Facultat).

Aquesta modificació comporta l'increment de l'import dels crèdits addicionats, però SENSE dret a devolució de l'import dels crèdits anul·lats.

 

Important: Abans de fer la modificació, consulteu la pestanya d’informació general

 

Incorporació a l' expedient acadèmic crèdits d' activitats institucionals que ja hagin estat reconegudes.

-Primer semestre: del 16 de setembre al 24 d'octubre de 2024. A través del Sistema d' automatrícula

-Segon semestre: del 3 al 21 de febrer de 2025. A través del Sistema d' automatrícula

Per a aquells estudiants que finalitzen estudis. A través de la Secretaria d' Estudiants i Docència (secretariafilosofia@ub.edu).

 

Comparteix-ho: