Alumnes que continuen estudis de grau

La matrícula s’iniciarà a partir del pròxim dia 4 de setembre de 2023, mitjançant el procés d’automatrícula.

Per acord de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Filosofia l'ordre de matriculació depèn dels següents criteris:

 1. En primer lloc, el nombre de crèdits superats en el 1r. semestre del curs 2022-2023.
 2. Seguidament, la nota mitjana ponderada.
 3. I per últim, la nota d'accés a l'ensenyament.

Heu de consultar el dia i l’hora a partir del qual podreu fer l'automatrícula. La matrícula no es pot fer abans de la data i hora fixades.

Atesa la capacitat limitada dels grups i de les assignatures, et recomanem que et matriculis el dia i l’hora que tens assignats i no més tard. En tot cas, la data límit per auto matricular-se és el dia 23 d’octubre de 2023.

Alumnes del Grau de Filosofia UB matriculats el curs 2022-2023 i no matriculats el curs 2022-2023 que han comunicat que volen continuar estudis:

 • DATA: 4, 5, 6, 7 i 8 de setembre de 2023.
 • LLOC: Automatrícula per internet
 • LLISTAT : Llistat

 

Alumnes admesos al Grau de Filosofia UB per adaptació de pla antic, trasllat i convalidacions;

 • DATA: 20 de juliol de 2023
 • LLOC: Matricula presencial a la Secretaria de la Facultat

Tota la informació necessària per matricular-te la trobaràs a la pàgina web dels estudiants de la UB on es detalla la normativa acadèmica general i econòmica i dels serveis universitaris. Tot i això, et fem algunes indicacions:

 • Pots recollir la carpeta de matrícula al Punt d'informació (vestíbul principal de la planta baixa). 
 • T'has de matricular d'entre 18 i 60 crèdits. Si et matricules entre 18 i 45 crèdits se't considera estudiant a temps parcial, i si et matricules entre 46 i 60 crèdits, tens la consideració d'estudiant a temps complet. Si et vols matricular de més de 60 crèdits, consulta l'apartat corresponent.
 • Si et vols matricular de crèdits obligatoris d’un curs superior, també t'has de matricular de tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors. Per a més informació, consulta la Normativa de Permanència vigent.
 • Planifica els horaris i les assignatures què vols matricular. La relació d’assignatures amb els codis, els horaris i els plans docents, etc. es troben al web de la Facultat. També, podeu consultar tota la informació de les assignatures al GRAD.
 • Pots matricular-te des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet, entrant per Intranet MónUB des de la pàgina web de la Universitat. El procés d’automatriculació és senzill, però cal que estiguis atent al monitor de l'ordinador, que t'assenyalarà tots els passos a seguir.
 • En relació a la capacitat dels grups heu de tenir en compte que el fet de seleccionar un grup mentre esteu realitzant l'automatrícula no implica la reserva d'aquest. El grup no se us adjudicarà fins que confirmeu la matrícula.
 • Repassa les dades abans de confirmar i, sobretot: recorda imprimir el resguard de matrícula i fer arribar a la Secretaria de la Facultat la documentació acreditativa segons tens dret a descompte de matrícula, si escau.
 • Guia de Filosofia.

Beca General 

Termini de presentació de sol·licituds de la beca de caràcter general del Ministeri per al curs 2023-2024, heu de tenir en compte el següent: 

 • Durant els mesos d'agost i setembre, s'obrirà de nou el formulari de sol·licitud perquè modifiqueu les dades acadèmiques (com ara la universitat i l'ensenyament on finalment cursarà els estudis (document informatiu). Per més informació consulta aquest enllaç.
 • Per poder matricular-se condicionalment com a becari s’han de complir els requisits següents:
 1. Haver sol·licitat la beca general per al curs 2023-24 en el període oficialment establert i no haver estat emesa proposta de denegació.
 2. Has de matricular-te amb el mateix document d’identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquest ajut. En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat: secretariafilosofia@ub.edu

 

Beca Equitat 

 • Es publicarà durant el mes de juliol i el termini de presentació: del 14 setembre al 31 d'octubre de 2023 (no serà obligatori haver demanat la beca general).
 • Mes informació

 

Modalitats

 • Matrícula ordinària: És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.
  Aquesta modalitat no impedeix la sol·licitud de la beca MEC. Si la beca posteriorment és concedida, l'import de la matrícula (excepte taxes i serveis) us serà retornat d'ofici.

 

 • Matrícula condicional: Per poder matricular-te condicionalment com a becari has d'haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació.

  Consulta la informació sobre com matricular-te condicionalment com a becari i sobre altres ajuts de matrícula

  Matrícula exempta o bonificada: És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats. Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica.  

  Consulteu la Normativa Econòmica

  Preu de la matrícula

  La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret pel qual es fixen els preus públics de la matrícula i altres serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per a cada curs. L’ensenyament de Grau de Filosofia té un coeficient d´estructura docent A.
  Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de nou ingrés de 60 crèdits, a temps complet:

 

Total import crèdits

1061,40 €

Gestió d'expedient acadèmic 

    69,80 

Assegurança obligatòria

      1,12 €

Serveis  específics i suport aprenentatge

    70,00 €

Total preu matrícula

1202,32€

 

El preu estàndard del crèdit sense descomptes ni recàrrecs és de 17,69 euros (El curs 2023-2024 se suprimeix el recàrrec de segones titulacions). Podeu realitzar una simulació del preu de la matrícula.

Més Informació sobre el preu de la matrícula  

Consulteu la Normativa econòmica de matrícula de la UB 

 

El pagament de la matrícula es pot fer mitjançant alguna de les modalitats següents:

 • Pagament en un rebut únic
 • Pagament únic domiciliat
 • Pagament fraccionat en terminis (3 o 7 mensualitats) - NO DOMICILIAT
 • Pagament en mensualitats mitjançant préstec

 

Pagament en un rebut únic:

Amb la modalitat de pagament únic en efectiu els estudiants han d’abonar íntegrament i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula.

El pagament s’ha d’efectuar en una de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l’imprès de sol·licitud de matrícula dins del termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En aquesta modalitat de pagament, l’alumne pot triar una de les opcions següents:

 • Pagament efectiu a través de caixers automàtics (amb ràfega —CPR— o amb codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.
 • Pagament per banca electrònica:
  • Línia Oberta (CaixaBank): també permet el pagament dels rebuts per a no clients amb la targeta de crèdit o dèbit
  • Banca Online (BBVA)
  • Supernet (Banco de Santander)

 

Els estudiants han de conservar o poder obtenir durant tot el curs els documents expedits per les entitats bancàries col·laboradores que permetin acreditar-ne el pagament.

 

Pagament únic domiciliat:

L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament has de presentar, en el moment de la matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert.

 

Pagament fraccionat en terminis (3 o 7 mensualitats) - NO DOMICILIAT:

Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament, l’import dels crèdits de la matrícula ha de ser igual o superior a 300 €. Si tries el pagament en terminis, en el moment de la matrícula es genera el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament que ‘ha de fer efectiu dins del termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En matrícules anuals pots escollir entre 3 terminis o 7 terminis.

 

Pagament en terminis mitjançant el Programa FINAN de préstecs per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR)

El préstec permet el finançament del 100% de l'import de la matrícula dels estudis de grau, màster o doctorat, possibilitant el pagament de la matrícula en mensualitats durant la durada del curs/semestre.

Les condicions actualitzades estan disponibles al web de l’AGAUR.

Conseqüències de l'impagament

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dona lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s'hagi sol·licitat. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de l’import total dels rebuts no satisfets (excloent-ne els serveis) en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament. Aquest recàrrec és d’un 5 % si l’estudiant efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini del pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s'estigui al corrent del pagament dels rebuts.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

El pagament de la matrícula que s’efectuï un cop finalitzat el curs acadèmic activarà les actes del curs immediatament anterior al de la data de pagament.

Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol dels seus ensenyaments oficials com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document acadèmic. En cas que les quantitats pendents en matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis corresponguin a matrícules d’ensenyaments propis de primer i segon cicle, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents únicament dins del mateix ensenyament.

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

Tot l'alumnat té assignat per defecte l'itinerari comú, que inclou només les assignatures de formació bàsica i les obligatòries.

Per tant, quan l’alumne es matricula de les assignatures de 4t curs, en el moment de fer l'automatrícula, ha de marcar l'opció «canvi d'itinerari curricular».

A la pregunta: «Vols triar la menció?» S'ha de seleccionar «Sí», sempre. Després, en el desplegable cal seleccionar l'itinerari que es vol cursar.

 • Itinerari sense mencions
 • Menció Història en Filosofia
 • Menció Ètica i  Filosofia Política
 • Menció Filosofia Teorètica
 • Menció Lògica, Filosofia del Llenguatge i Filosofia de la Ciència
 • Menció Estètica i Història de la Filosofia Contemporània
 • Menció minor Economia, Política i Dret
 • Menció minor Ciència, Societat i Política
 • Menció minor Filologia Clàssica
 • Menció minor Món Contemporani
 • Menció minor Llenguatge, Informació i Cognició
 • Menció minor Ciències Naturals i Ambientals

 

Consulteu totes les assignatures que formen part de les mencions o les mencions minors.

 

Si en cursos anteriors ja havíeu escollit un itinerari i el voleu canviar aquest curs, ens heu de fet arribar aquesta sol·licitud a la Secretaria de Facultat a través del correu electrònic: secretariafilosofia@ub.edu.

 

Comparteix-ho: