Permanència

Condicions de matrícula i permanència dels ensenyaments de grau: Quadre resum

 

Primera matrícula

Alumnat que accedeix per primera vegada a estudis universitaris:

  • Modalitat de temps complet: ha de matricular-se de 60 crèdits i superar un mínim de 18 crèdits.
  • Modalitat de temps parcial: ha de matricular-se de 30 crèdits i superar un mínim de 6 crèdits.

Alumnat que ja ha iniciat o finalitzat estudis universitaris:

Ha de matricular-se d'entre 18 i 60 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.

A partir de la segona matrícula

  • Modalitat de temps complet: ha de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.

Excepcionalment, el/la cap d'estudis pot autoritzar la matriculació de fins a un màxim de 78 crèdits.

  • Modalitat de temps parcial: ha de matricular-se d'entre 18 i 45 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.

El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat, no pot continuar en el grau.

Per matricular-se d'assignatures d'un curs superior s'han de tenir matriculades, superades o reconegudes les assignatures dels cursos anteriors. Els caps d’estudis poden eximir de l’obligació de matricular els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors als estudiants que ho sol·licitin quan s’adaptin al nou grau que extingeix la titulació que estan cursant, i als procedents d’una llicenciatura, diplomatura o enginyeria que s’adaptin a un grau.

Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.

La normativa de permanència condiciona la continuïtat dels estudis a l'aprovació de 18 crèdits en modalitat a temps complet (60 crèdits) i 6 crèdits en temps parcial (30 crèdits).

Si l’estudiant no supera els crèdits establerts, haurà de presentar una instància genèrica adreçada al degà de la Facultat per continuar els estudis de grau.

Crèdits mínims a superar:

Si durant dos cursos acadèmics consecutius de matrícula no s’han superat un mínim el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà continuar els estudis de grau.

Si l’estudiant no supera els crèdits establerts, haurà de presentar una  sol·licitud en línia  per continuar els estudis de grau.

Es considera abandonament  quan han transcorregut dos cursos acadèmics consecutius sense formalitzar cap matrícula.

Si l’estudiant ha abandonat l’ensenyament de grau havent superat algun crèdit, haurà de presentar una sol·licitud en línia per continuar els estudis de grau

Si l’estudiant ha abandonat l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, haurà de sol·licitar novament una plaça mitjançant preinscripció universitària.

Modalitat de dedicació a temps complet:

Màxim de 7 anys de matrícula efectiva per finalitzar els estudis (ajornada l'aplicació d'aquest punt per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 4 de maig de 2020).

Es considera que s'han cursat estudis a temps complet quan durant els 5 primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual igual o superior a 46 crèdits.

Modalitat de dedicació a temps parcial:

Màxim de 10 anys de matrícula efectiva per finalitzar els estudis.

Es considera que s'han cursat estudis a temps parcial quan durant els 5 primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual inferior a 46 crèdits.

 

Més informació:

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris

Comparteix-ho: