Qui som

La Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, que es va crear l’any 1992 seguint el Pla de dinamització lingüística, està constituïda per divuit comissions de dinamització lingüística (CDL), una per cada centre universitari, que actuen com a nusos dinamitzadors de la Xarxa.

Les CDL treballen en dos eixos: unes línies generals de política lingüística marcades pel Virerectorat i uns plans d’actuació anuals que cada centre es fixa de manera autònoma. Els Serveis Lingüístics (SL) actuen com a coordinadors i els donen el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions previstes.

La Xarxa compta amb becaris de col·laboració a tots els centres; per això, els Serveis Lingüístics convoquen anualment beques de dinamització lingüística adreçades a l’alumnat de la UB.

L’estructura de les comissions és flexible i es  recull en el reglament de cada centre. De manera general, les CDL, presidides pel degà o un vicedegà per delegació, estan integrades per representants del professorat (per departament o ensenyament), personal d’administració i serveis, i alumnat del centre; també hi participa un representant dels Serveis Lingüístics.

L’any 2009 la Xarxa de Dinamització Lingüística va acordar les actuals línies de treball, fruit d’una jornada de reflexió i actualització. Són les següents:

  • Programació d’activitats culturals i de foment de l’ús del català.
  • Difusió dels usos lingüístics i de serveis i recursos lingüístics al professorat,  l’alumnat i PAS del centre.
  • Tutorització lingüística de l’alumnat durant la seva estada a la UB a través del Pla d’acció tutorial (PAT).
  • Acollida lingüística de l’alumnat de grau en nou accés.
  • Acollida lingüística de l’alumnat de mobilitat estatal i internacional.
  • Acollida lingüística de l’alumnat de màsters, postgraus i doctorat.
  • Difusió dels usos lingüístics al becariat ubicat als centres.
  • Difusió dels usos lingüístics al PAS i personal extern de nou accés al centre.
  • Difusió dels usos i recursos lingüístics al professorat de nou accés al centre.
  • Oferta de crèdits lingüístics de reconeixement en els estudis de grau.