Metodologies actives per l’aprenentatge

Descripció: 
Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques
Presentació: 

1) El primer lloc, creació d’ equips docents. Es tracta d`introduir un canvi cultural que afavoreixi la coordinació dels professors implicats en la docència de les assignatures del Departament que están relacionades amb l´intervenció pública
2) L’abast de l’acció proposada afectarà tant a la metodologia d’aprenentatge com a la forma de treball dels professors implicats, tot introduint mecanismes de coordinació entre els docents, creant equips docents per repartir els crèdits dedicats a formació teòrica i formació pràctica per resolució de problemas, per el compartiment del desenvolupament d`activitats evaluatives.
3) Desenvolupar activitats formatives per l`avaluació continua i constrastar els instruments d`avaluació per millorar el aprenentatge del estudiants.
4) Desenvolupar metodologies d'aprenentatge col.laboratiu per implicar mes als estudiants.
5) Coordinar els sistemes d’avaluació de les habilitats i les competències interpersonals dels estudiants tot desenvolupant els recursos tecnològics pertinents (portafolio docent) e introduint la avaluació conjunta de la prova de síntesis per part dels equips docents creats.
 

Codi UB: 
GINDOC-UB/150
Coordinació: 
Nonell Torres, Rosa
Membres del grup: 
JOAN RAMON BORRELL ARQUE
JOAN ANTONI ALUJAS RUIZ
ALEJANDRO ESTRUCH MANJON
XAVIER FAGEDA SANJUAN
MONTSERRAT TERMES RIFE
GERMA MANEL BEL QUERALT
JORDI ROSELL SEGURA
MARTA GONZALEZ AREGALL
ALBERTO ANTORAN
DANIEL ALBALATE
JOAQUIN NOVELLA IZQUIERDO
LUIS FRANCO SALA
LIDIA FARRE OLALLA
JORDI TEIXIDO FIGUERAS
Descripció: 
Formació Docent i Innovació Pedagògica
Presentació: 

El grup FODIP, grup consolidat d’innovació docent per la Universitat de Barcelona, es defineix pel seu eix fonamental d’estudi, la formació, al qual s’aproxima des de les diferents perspectives i mirades dels seus components. El repte assumit per tot el grup és l’anàlisi, la descripció, la comprensió i la interpretació dels contextos educatius, els continguts, les metodologies i les necessitats formatives, les accions institucionals de formació i la seva avaluació. Tots els membres del grup s’acosten des de la teoria i la pràctica al fenomen de la formació i la innovació docent, condició que acompleixen tots els investigadors i investigadores.

Codi UB: 
GINDOC-UB/029
Coordinació: 
Serrat Antolí, Núria
Membres del grup: 
Carolina Guzmán Valenzuela
Félix Tejero González
María Teresa Colén Riau
María del Mar Prats París
Elvira Martí Brossa
Rosa María Rozas García
Antoni Sans Martín
José Luis Medina Moya
Montserrat Ventura Robira
Francesc López Rodríguez
Blanca Barredo Gutiérrez
Benet Castillejos Segura
Immaculada Cases Hernández
Josep Serra Bobe
Cecília Urquizu Sánchez
Jesús Viñes Cirera
Teresa Icart Isern
Serafín Antúnez Marcos
Susana Orozco Martínez
Trinidad Y. Mentado Labao
Gregorio Casamayor Pérez
Juan José González López
Beatriz Jarauta Borrasca
Lorena Cruz Garcette
Raul Mudarra Carmona
Francesc Imbernón Muñoz
Zoia Bozu
Susanna Arànega Español
Paulino Carnicero Duque
Leyla Claudina Castro González
Lluís Carol Andrés
Maria Cònsul Giribert
María José Pérez Cabrera
Alejandra Montané López
Emma Quiles Fernández
Descripció: 
Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació
Presentació: 

El treball del GIDPE s'ha centrat fonamentalment, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat i incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge. Més recentment, el treball del grup s'orienta també a l'elaboració d'instruments per valorar els processos d'innovació docent desenvolupats.

Línies d'innovació desenvolupades

Ø  Avaluació dels aprenentatges i modelització de l’anàlisi i millora de la pràctica d’avaluació.

o   Model d’avaluació multidimensional i estructural.

o   Retroalimentació –Feedback.

Ø  Competències transversals: treball en grup col.laboratiu

o   Escriptura col·laborativa.

Ø  Competències transversals: autoregulació.

o   Suports a la regulació de la participació.

Ø  Equips docents com a comunitats de formació i aprenentatge.

Ø  Metodologies de suport a l’aprenentatge

o   Aprenentatge basat en problemes –Problem-Based Learning, PBL–, aprenentatge basat en casos –Case-Based Learning, CBL–, aprenentatge basat en projectes, simulacions.

Ø  Entorns Personal d'Aprenentatge –Personal Learning Environments, PLE.

Ø  Reflexió sobre la pràctica en el marc de la relació Universitat – Escola

o   Co-tutoria universitat –escola en el seguiment i l’avaluació del pràcticum

Ø TIC - Disseny i desenvolupament tecnopedagògic (Moodle -TIC)

o   Influència educativa i ús de les TIC 

Codi UB: 
GINDOC-UB/071
Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Descripció: 
Enginyeria de la reacció química
Presentació: 

L'objectiu del projecte és adaptar la docència de aquesta branca de l'Enginyeria Química a les necesitats de l'EEES.

L'experiència amb els plans nou (1993), reformat (2000) i les expectatives en els nous graus van fer pensar que era necessari disposar de material adient perquè l'alumne treballi de forma autónoma.

Un dels objectius és preparar material tant a nivell de llibre de text com de support (llibres, col.leccions de problemes, aplicacions y/o material audiovisual) per tal d'ajudar a millorar el rendiment dels alumnes en aquesta materia. Així com mantenir revisats els continguts i materials des de les assignatures més bàsiques a les més especialitzades de la matèria. Finalment, es busca adaptar les metodologies i estratègies docents per a fomentar la participació activa dels estudiants d'acord al nou marc del EEES. També es treballa en la formació i la avaluació de les competències transversals elaborant les rubriques necessàries.

Paraules clau: Enginyeria de la Reacció Química. Cinètica Química Aplicada. Catàlisi. Reactors Químics. Disseny de Catalitzadors. Competencies Transversals. Avaluació formativa. Aprendizaje actiu.

Descripció: 
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu de partida del Grup d’Innovació Docent ADIP (GID-ADIP) és planificar i experimentar estratègies i accions docents per construir un model docent basat en una metodologia que potenciï l’aprenentatge actiu i col·laboratiu dels estudiants en el nou Grau en Seguretat de la Universitat de Barcelona/Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest objectiu, d’acord amb l’experiència prèvia del GID-ADIP, té la voluntat de dur-se a terme mitjançant la seva vinculació també amb eines: a) d’aprenentatge en l’entorn virtual; i b) d’aprenentatge professionalitzador.

 

Codi UB: 
GINDO-UB/004
Coordinació: 
Bonet Pérez, Jordi
Membres del grup: 
ROSA ANA ALIJA FERNANDEZ
MILAGROS CARMEN ALVAREZ VERDUGO
DAVID BONDIA GARCIA
FRANCESC XAVIER PONS RAFOLS
ANDREU OLESTI RAYO
ANA MARIA BADIA MARTI
JAUME SAURA ESTAPA
MARIA DEL MAR CAMPINS ERITJA
MARTA ORTEGA GOMEZ
JORGE SELLARES SERRA
JAVIER FERNANDEZ PONS
HELENA TORROJA MATEU
LAURA LUISA HUICI SANCHO
MARIA ALVAREZ TORNÉ
ELISENDA CALVET MARTÍNEZ
Facultat: 
Descripció: 
Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Presentació: 

El Grup comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa. Té com a objectiu la millora i la innovació de la docència en didàctica de la llengua i la literatura, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d'afavorir l'assoliment de competències.

El GIDC-DLL indaga, promou, experimenta i intervé en l’adaptació curricular a l’espai superior europeu d'educació superior; en el disseny de les noves titulacions de grau i màster; en activitats formatives i d’avaluació que relacionin teoria i pràctica escolar, així com en l’ús i divulgació de material audiovisual i de plataformes informàtiques, bàsicament en l'entorn d'aprenentatge virtual moodle. Els diferents projectes d'innovació realitzats en els àmbits esmentats i la difusió feta en seminaris i congressos en són una mostra significativa.

Objectius de l'activitat del grup

Orientar el professorat en formació inicial i en màsters per a l'elaboració i aplicació de suports 2.0 amb la finalitat de generar diferents eines (rutes literàries i booktràilers) per  treballar les diferents textualitats multimodal que contribueixin a la construcció de coneixements d'educació literària.

Desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària i la multimodal a  través de procediments de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa. en un procés de tractament de la informació per

A partir d'aquests objectius ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments 2.0 com a recursos didàctics per potenciar l'educació literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en : a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos 2.0 i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, propiciant la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

Actuacions previstes que se'n deriven: 

- Indagació, a partir de qüestionaris, del perfil lector i de les habilitats digitals del professorat de formació inicial de màsters.

- Aportació de propostes didàctiques per a l'adquisició de la competència lectora/ escriptora del text verbal i audiovisual a partir de l'estudi dels efectes de la presència de textos multimodals i de la connectivitat 2.0. En l'elaboració d'aquests projectes es desenvoluparà la competència literària i multimodal, així com les competències d'aprenentatge, digitals i comunicatives i es promourà a màxima interacció entre els usuaris, per tal que el docent esdevingui orientador en la cerca d'informació i organitzador de tasques i que el discent construeixi el coneixement a partir de la participació en el projecte a través de la realització de tasques.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Mestre d'Educació Infantil i Primària

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/063
Coordinació: 
Civera López, Isabel Úrsula
Membres del grup: 
M. Alba Ambròs Pallarès
Montserrat Fons Esteve
Juli Palou Sangrà
Joan Marc Ramos Sabaté
Carme Arbonés Sola
Salvador Rodríguez Almendros
Marcelino Jimenez León
Elisabeth Contreras Barceló
Lorena Berríos Barra
Mireia Pérez Peitx
M. Mar Fernández Callao
Maria Soledad Muñoz Gordillo
Empar Devís Herraiz
Olga Cayuela Barreto

Pàgines