Conglomerat de Montserrat

Roca sedimentària detrítica del grup de les rudites, de còdols arrodonits, amb poca matriu i amb ciment calcari. Es tracta de la roca més abundant al massís de Montserrat, originada durant l’Eocè en un medi sedimentari caracteritzat per l’existència de grans cons de dejeccions (ventalls al·luvials).

Els conglomerats de Montserrat són força heteromètrics, de clastos arrodonits que es toquen els uns als altres, la matriu és escassa i presenten una bona cimentació. La litologia dels còdols és força variada, amb roques paleozoiques (lidita negra, pissarres i pòrfirs) i mesozoiques (diferents tipus de calcàries, sovint amb fòssils, i gresos). Els còdols procedien de l’erosió, durant l’Eocè, dels relleus en formació de l’antic massís Català, que ocupaven, per exemple, l’actual Vallès. Aquests còdols eren arrossegats per cursos d’aigua torrencials i dipositats en forma de cons de dejecció.

CONGLOMERAT DE MONTSERRAT
  • Roca sedimentària detrítica rudita
  • Eocè
  • S. d r 1