Margues de gurb

Les margues són roques sedimentàries del grup de les lutites, constituïdes per una mescla d’argila i carbonat de calci (del 35% al 65%). També s’anomenen lutites carbonàtiques.

 

La mostra fotografiada procedeix dels voltants de l’ermita de Sant Roc, a la parròquia de Gurb. En aquesta zona les margues són de color gris blavós, són força sorrenques i presenten intercalacions fines de gresos i de calcàries. Als voltants de l’ermita, les margues són molt fossilíferes amb gran quantitat de foraminífers, briozous, equinoderms, mol·luscs, etc. De l’estudi del seu contingut fòssil es pot deduir que les margues de Gurb es van dipositar durant l’Eocè superior en un medi marí de poca profunditat i d’aigües càlides i poc agitades.

MARGUES DE GURB
  • Roca sedimentària detrítica marga
  • Eocè
  • S. d m 2