Sediment mari actual

El fons de la plataforma continental de la Mediterrània està coberta per una capa de sediments que inclou fang, sorra i restes d’organismes. El material de la mostra ha estat proporcionat per una barca d’arrossegament del port de Llançà.

Els grans de sorra són petits (predominen els de 0,5 mm), ben arrodonits i de mida uniforme, amb gran quantitat de restes d’organismes.

  • Closques de mol·luscs, en especial bivalves, gasteròpodes, i escafòpodes.
  • Pues i plaques d’equinoderms, especialment d’eriçons de mar.
  • Artells i altres fragments de crustacis.
  • Fragments de briozous, invertebrats marins de creixement colonial i d’aspecte laminar o brancós.
  • Fragments de coralls, invertebrats marins de la classe dels celenterats, solitaris o colonials, que viuen fixats al fons del mar.
  • Foraminífers, organismes unicel·lulars del tipus dels protozous.
Sediment mari actual
  • Sediment detrític
  • Actual