Sediment Cimentat subactual

Les platges estan formades per sorres i graves incoherents, de grans arrodonits, originats per la meteorització i el transport de les roques circumdants. De vegades, poden estar cimentats per la precipitació del carbonat de calci contingut en l’aigua marina. D’aquesta manera es formen unes roques que han estat anomenades beachrocks o dipòsits de platja cimentats.

La mostra de la fotografia procedeix del fons del Mediterrani, a uns 30 m de profunditat, i ha estat recuperada per la xarxa d’arrossegament d’una barca de pesca, al nord del cap de Creus. Inclou sorres i graves cimentades, amb abundants restes d’organismes litorals, especialment mol·luscs. Amb tota seguretat, era una antiga platja les sorres i graves de la qual han estat cimentades. Aquesta platja estava situada unes desenes de metres per sota del nivell de les platges actuals, en un temps en el qual el nivell del mar es trobava més baix que en l’actualitat (durant un període molt més fred que l’actual i amb un major desenvolupament de les glaceres).

SEDIMENT CIMENTAT SUBACTUAL
  • Roca sedimentària detrítica arenita
  • Pleistocè
  • S. d a (5, 6)