Gres vermell amb laminacio

Gres vermell del Triàsic de Sant Andreu de la Barca. A nivell de mostra macroscòpica destaca la presència d’una laminació plana molt marcada. El color vermell és degut a la presència d’òxid fèrric, que té un gran poder de tinció. A simple vista, s’observen làmines de mica molt brillants. A la lupa binocular s’observa que la majoria dels grans són de quars, de mida forca uniforme i petita (0,2-0,3 mm). La cimentació és bona i hi ha matriu. El gresos vermells del Triàsic són molt abundants i estroben discordants damunt els materials plegats del Paleozoic.

GRES VERMELL AMB LAMINACIÓ
  • Roca sedimentària detrítica arenita
  • Triàsic
  • S. d a 4