Matrícula de segon en endavant Empresa Internacional

 

Període de matrícula per a alumnes de 2n en endavant

Del 6 al 10 de setembre de 2021

 

- És absolutament obligatori matricular-se durant aquest termini.

- No s'admet cap sol·licitud de matrícula fora del termini establert.

- La matrícula és anual i cal matricular-se tant de les assignatures de primer semestre com de les de segon.

- La matrícula s'ha de fer per Internet a través de l'aplicació d'Automatrícula (MónUB) des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

 

Quan accediu a l'automatrícula heu de triar el perfil «Continuació».

Si voleu matricular-vos de crèdits obligatoris d'un curs superior, també heu de matricular-vos de tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.

 

Per planificar correctament la matrícula, consulteu abans:


Assignatura Pràctiques

L’assignatura Pràctiques és singular i se n'ha de formalitzar la matrícula després d’haver signat el conveni de pràctiques corresponent a l'oficina de Carreres Professionals de la Facultat, durant els períodes de matrícula que s'obrin amb aquesta finalitat.

Requisit:

 • Per matricular-se de l'assignatura Pràctiques cal haver superat un mínim de 150 crèdits.

Consulteu en aquest apartat els períodes i el procediment per fer una modificació de matrícula, tant en el primer semestre del curs com en el segon. També hi podeu consultar les modificacions sense devolució i les anul·lacions de matrícula.

En el termini ordinari de matrícula podeu matricular-vos d'un màxim de 60 crèdits, tenint en compte que heu de matricular-vos dels crèdits pendents de cursos inferiors.

 • L'estudiant pot matricular-se anualment d'un mínim de 18 crèdits (excepte si n'hi falten menys per acabar l'ensenyament) fins a un màxim de 60.
 • Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan es matriculen d'entre 18 i 45 crèdits i segueixen un itinerari a temps complet quan es matriculen d'entre 46 i 60 crèdits.
 • Quan a l'estudiant li falta menys del 10 % dels crèdits per acabar el grau, s'ha de matricular de tots.

 

Matrícula superior a 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits. El cap o la cap d'estudis pot autoritzar excepcionalment una ampliació de matrícula, fins a un màxim de 78 crèdits. Si voleu sol·licitar aquesta ampliació, és imprescindible que seguiu aquest procediment per sol·licitar l'ampliació.

L'assignatura Treball Final de Grau (TFG) s'ha de matricular en la matrícula ordinària, tant si es cursa en el primer semestre com en el segon, i sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Tenir 180 crèdits superats.
 • Haver-vos matriculat de la resta de crèdits que us falten per acabar els estudis.

 

En cas de no complir aquests requisits en la matrícula del mes de setembre, podeu matricular-vos del TFG en la modificació de matrícula del mes de febrer.

Un cop formalitzada la matrícula heu de triar la línia temàtica del TFG a l'espai corresponent d'aquesta assignatura en el Campus Virtual. Consulteu tota la informació clicant al vostre ensenyament:

Administració i Direcció d'Empreses

Economia

Empresa Internacional

Sociologia

Estadística

 

 

Si teniu assignatures reconegudes pendents de matriculació, les heu de matricular quan formalitzeu la matrícula ordinària perquè s'incorporin al vostre expedient acadèmic de grau, i no tingueu problemes si us matriculeu d'assignatures de cursos superiors.

Trobareu aquestes assignatures a l'apartat de l'automatrícula Inscripció d'assignatures reconegudes/convalidades.

L'import que s'ha d'abonar per aquestes assignatures és del 20 % del preu del crèdit.

Vegeu el procediment per sol·licitar-ne el reconeixement.

L'estudiant està en situació de final de grau quan, a l'inici del curs acadèmic, li queda un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents per acabar el grau. En aquest cas, té dret a una convocatòria extraordinària.

 • Per tenir dret a la convocatòria extraordinària, l'estudiant ha de matricular-se de tots els crèdits per finalitzar l'ensenyament. Consulteu el procediment i calendari de matrícula.
 • Amb aquesta convocatòria extraordinària, l'estudiant només té dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura.

Per pagar la matrícula podeu triar entre efectuar un pagament únic (rebut únic o domiciliari) o pagar de manera fraccionada (pagament a terminis).  Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco de Santander, BBVA i CaixaBank. Vegeu tota la informació sobre el pagament de la matrícula.

 

 • Pagament en un rebut únic

 

El pagament s'ha de fer efectiu en una de les entitats col·laboradores de la UB dins del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula), mitjançant una de les opcions següents:

— Pagament en caixers automàtics (amb ràfega —CPR— o codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.

— Pagament per banca electrònica:

 1. Línia Oberta (CaixaBank): també permet el pagament a no clients amb targeta de crèdit o dèbit.
 2. Banca Online (BBVA-CX).
 3. Supernet (Banco Santander).

 

 • Pagament únic domiciliat

 

Només es facilita el pagament domiciliat, a petició de la persona interessada, en una de les entitats col·laboradores de la UB. Aquest tipus de pagament no es pot fraccionar. L'import de la matrícula es carrega íntegrament i d'un sol cop a partir dels 7 dies posteriors a la data de la formalització de la sol·licitud de la matrícula, prèvia autorització de domiciliació bancària presentant, en el moment de la matrícula, l'imprès de domiciliació bancària.

És responsabilitat de l'estudiant verificar que el compte on es domicilia el pagament està operatiu, que s'ha autoritzat el càrrec de la domiciliació per a aquest curs acadèmic i que l'entitat bancària ha fet efectiu el pagament de la matrícula, ateses les conseqüències de la falta de pagament establertes a la normativa de matrícula.

 

 • Pagament a terminis

 

Podeu escollir el fraccionament de la matrícula (sense interessos) en 3 terminis o en 7 terminis.

En el moment de fer la matrícula es genera el primer rebut, que s'ha de pagar en els 7 dies naturals següents. Podeu consultar en el vostre Espai Personal, Consulta de pagaments i rebuts, els imports de cada rebut, així com la data màxima per pagar-los. Per fer cada pagament teniu a la vostra disposició les mateixes eines que en el pagament en un únic rebut.

És responsabilitat de l’estudiant fer efectius els pagaments pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Els rebuts de matrícula caduquen al cap de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. No us oblideu de pagar-los, ja que a cada rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5 % mensual per cada mes o fracció en què el rebut està pendent, fins a un màxim d'un 50 % de l'import.

El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixa anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2021-2022, els fixa el Decret 300/2021 de 29 juny.
 
Preu per crèdit (servei acadèmic de caràcter docent)
 
El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus. En el cas dels ensenyaments de la nostra facultat:
 
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Empresa Internacional
 • Sociologia
 

Preu del crèdit

1a matrícula

17,69 € *

2a matrícula

21,85 € *

3a matrícula

47,34 € *

4a matrícula o més

65,55 € *

* Decret 300/2021, de 29 de juny, DOGC núm. 8447

 • Estadística

 

Preu del crèdit Estadística

1a matrícula

25,04 € *

2a matrícula

30,93 € *

3a matrícula

67,00 € *

4a matrícula o més

92,78 € *

   * Decret 300/2021, de 29 juny, DOGC núm. 8447

 

Preu dels serveis de caràcter administratiu

A més del preu dels crèdits, amb la matrícula s’ha d'abonar el preu dels serveis que s’especifiquen a continuació:

 

Gestió de l’expedient acadèmic

Matrícula anual

69,80 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (1)

70,00 €

Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)

1,12 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica del Consell Social ha establert el preu d’aquest servei, que integra els conceptes següents:

 • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
 • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (aules d'informàtica i Wi-Fi).
 • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
 • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
 • Assignació de correu institucional ub.edu i espai d'1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d'Office 365.

 

Preu d'altres serveis universitaris oferts amb la matrícula

En presentar la sol·licitud de matrícula es poden contractar altres serveis universitaris. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap cas la devolució de l’import abonat.

 

Altres serveis

Fundació solidaritat

5,00 €

Servei d'Esports (abonament anual) 200,00 €

Assegurança voluntària

5,50 €

Escola d'Idiomes Moderns (EIM) *

100,00 €

* pagament a compte d'un curs d'idioma que dona dret a un 9% de descompte durant el curs 2020/21
 

Simulador de preus 2021/22

Des del següent enllaç podeu accedir al simulador de preus per al curs 2021/22. Aquest simulador facilita informació orientativa del cost de la matrícula amb les condicions que assenyalis i no té validesa jurídica. En cap cas suposa cap confirmació de matrícula.

Simulador de preus

La documentació acreditativa per accedir a descomptes i beques s'ha de lliurar a la secretaria del centre. En cas de no lliurar-la o autoritzar-ne la consulta electrònica, es modifica la modalitat de matrícula i l'estudiant ha d'abonar la diferència.

 

Família nombrosa

Cal lliurar algun dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa, vigent a l’inici del curs acadèmic, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. No cal aportar cap documentació si el certificat està emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i, per defecte, S'AUTORITZA a la UB, en el moment de la matrícula, a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a aquesta administració. Si marqueu la casella de NO AUTORITZACIÓ de consulta de dades via telemàtica, haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.
 • Resguard acreditatiu d’haver sol·licitat l'expedició o renovació del títol de família nombrosa, juntament amb una declaració jurada on se n’especifiqui la categoria. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l'original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2021. Si el títol és d'una categoria inferior a la declarada, l’estudiant ha d’abonar obligatòriament la diferència corresponent.
 • Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb l'establert en la disposició transitòria de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015.

 

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33 %

Cal lliurar algun dels documents següents:

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya o l'organisme equivalent en altres comunitats autònomes.
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o del Ministeri de Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

 

No cal aportar cap documentació si el certificat està emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i en el moment de la matrícula, S'AUTORITZA a la UB, a fer les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a aquesta administració. En cas que, no marqueu la casella, NO S'AUTORITZA a la UB a la consulta de dades via telemàtica, i haureu de portar presencialment a la secretaria del centre la documentació requerida.

 

Persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills

 • Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.
 • Fotocòpia del llibre de família, en el cas del cònjuge o fills.

 

Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills dependents

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
 • Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:
 1. Serveis Socials
 2. Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 3. Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
 4. Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
 5. Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
 6. Recurs públic d’acollida
 7. Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
 8. Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent: 

 • En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 1. Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
 2. Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
 3.  Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins  a la durada de la condemna.
 4. En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 5. El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.
Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, caldrà presentar la documentació següent:
 • Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.

 

 

Beques i ajuts per a la matrícula

En aquest web trobareu tota la informació sobre les beques i ajuts que es concedeixen als estudiants de grau i màster.

Informació per poder obtenir l'acreditació de caràcter econòmic i la beca equitat a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becari condicional el curs 2021-2022.

 

Condició de becari/a condicional a la matrícula

De manera automàtica us sortirà la matrícula amb la condició de becari/a condicional en els següents supòsits:

- Si el curs anterior ja heu gaudit de la condició de becari/a

- Si heu sol·licitat l'acreditació econòmica i la beca equitat com a mínim, 10 dies abans de la data de la vostra matrícula, ja que és el termini establert per AGAUR per donar resposta a les sol·licituds presentades i ens ho facin constar.

Si no compliu algun dels dos requisits la vostra matrícula constarà com ordinària i no podreu marcar la condició de becari/a de manera manual. Per poder modificar-ho, cal que feu la sol·licitud de la Beca General del Ministeri i envieu un correu a la secretaria del centre, adjuntant el resguard de presentació de la sol·licitud de la beca, com molt tard, els 7 dies posteriors de haver realitzat la matrícula. Canviarem la vostra matrícula a becari/a condicional supeditat a la resolució de la beca.

Comparteix-ho: